top of page

Riskid ja võimekus selgeks

Kõikide riskidega tuleb midagi ette võtta ja oma võimekusi peab teadma. Kõikidele riskidele tuleb anda hinnang, kuid mitte kõiki ei tule kohe maandama hakata - on riske, mida talud, võtad suurema tähelepanu alla või maandad. Võimekus peab olema suunatud tähelepanu all olevatele riskidele ja maandamistegevusel.

MIS ON RISKIJUHTIMINE?

Riskide juhtimine on protsess, mille eesmärk on süstemaatiliselt tuvastada, analüüsida, hinnata ja hallata organisatsiooni või ettevõtte tegevusega seotud riske ning võimekust nendega toime tulla.

Siin on riskijuhtimise peamised komponendid:

 1. Riskide tuvastamine: Organisatsioon peab olema võimeline tuvastama kõik võimalikud ohud ja võimalused, mis võivad mõjutada selle eesmärke. See hõlmab nii sise- kui ka välisriske.

 2. Riskianalüüs: Pärast riskide tuvastamist analüüsitakse nende mõju ja tõenäosust. See aitab mõista, kui suur on riski mõju organisatsioonile ning millise tõenäosusega see võib tekkida.

 3. Riskide hindamine: Riske hinnatakse vastavalt nende olulisusele ja prioriteedile. See võimaldab organisatsioonil keskenduda kõige olulisematele ja kriitilisematele riskidele.

 4. Riskijuhtimise strateegiad: Pärast riskide hindamist arendatakse välja strateegiad riskidega tegelemiseks. Strateegiad võivad hõlmata riske vähendavaid meetmeid, riske üle kandvaid lahendusi, riske aktsepteerivaid strateegiaid või riske kohandavaid meetmeid.

 5. Riskide jälgimine ja kontrollimine: Riskijuhtimine on dünaamiline protsess, mis nõuab pidevat jälgimist ja kohandamist vastavalt muutuvatele tingimustele. See hõlmab riskide jälgimist, uuesti hindamist ja vajadusel riskijuhtimise strateegiate kohandamist.

 

Riskijuhtimine on oluline osa heast juhtimisest ning aitab organisatsioonidel paremini mõista ja juhtida riske, millega nad kokku puutuvad, tagades samal ajal nende püsivuse ja jätkusuutlikkuse.

RISKIJUHTIMISE TÄISTEENUS

Anna oma asutuse riskijuhtimine meie kompetentsetesse kätesse. Meie tuvastame võtmeriskid süsteemselt, läbi mitte vähenevad kulud, tagad õigusaktide nõuete täitmise ning suureneb efektiivsus. Teenuse raames analüüsime ka hetkevõimekusi vastavalt oma riskijuhtimise strateegiale.

Teenus on mõeldud kõikidele asutustele, millel endal riskijuhti ei ole või ei ole mõistlik eraldi riskijuhti palgata. Ühte riskistrateegiat ei saa teiste peal kasutada, sest kõik asutused erinevad nii suuruse, valdkonna, riskitundlikkuse kui sektori poolest. Kuid kõikidele saab läheneda sama süsteemi põhjal. Meie oleme koostanud enda jaoks süsteemi, mis aitab meil kiiresti ja tulemuslikult õppida asutust tundma.

 

Meie süsteem põhineb järgmistel põhimõtetel:

1. Organisatsiooni konteksti mõistmine​

2. Oluliste sidusrühmade kaardistamine​

3. Riskitolerantsi ja -eelistuste määratlemine​

4. Oluliste riskide tuvastamine​

5. Hinnake riskide mõju ja tõenäosust​

6. Riskide juhtimise strateegiate määratlemine​

7. Rollide ja vastutusvaldkondade määratlemine​

8. Riskijuhtimise tegevuskava koostamine​

9. Kommunikatsioonistrateegia koostamine​

10. Tehnoloogiliste ja muude tugisüsteemide kasutamine

11. Jälgimise, hindamise ja korrigeerimise süsteemi loomine

12. Selge dokumenteerimise ja koolituse kava koostamine

PÜSIVA KRIISIÜLESANDEGA ASUTUSE RISKIANALÜÜS

Meie pädevuses on aidata püsivate kriisiülesannetega asutustel luua strateegia, mis võimaldab neil olla kindel, et nad saavad oma kriitiliste ülesannetega hakkama mistahes kriisi ajal.

 

Püsiva kriisiülesandega asutuse analüüsi teenuse eesmärk on aidata kõikidel asutustel kõiki olulisi osapooli kaasava tegevusega õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine, sh teha seda võimalikult loogiliselt, lihtsalt ja dubleerimist vältivalt. Teenuse raames me võtame suurema osa halduskoorusest enda kanda ehk suhtleme kõikide osapooltega ise meile antud volituste raames..

Teenuse osutamine toimub tasemel AK.

RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE

Riskianalüüs on protsess, mille käigus tuvastatakse ja hinnatakse riske, mis võivad mõjutada projekti, ettevõtet, investeeringut või mistahes eesmärgi täitmist. See hõlmab potentsiaalsete ohtude ja nende mõju hindamist ning strateegiate väljatöötamist riskide maandamiseks või nende toimega toimetulemiseks. Riskianalüüsi eesmärk on aidata organisatsioonidel teha teadlikke otsuseid, vähendades ebakindlust ja parandades võimalusi soovitud tulemuste saavutamiseks.

 

Riskianalüüs koosneb  järgmistest etappidest:

 1. Riski tuvastamine: Esimese sammuna tuvastatakse kõik potentsiaalsed ohud, mis võivad projekti või tegevust negatiivselt mõjutada. Need ohud võivad olla nii sisemised kui ka välimised ning hõlmata finantsriske, õiguslikke riske, tururiske, keskkonnariske, tehnoloogilisi riske ja palju muud.

 2. Riski hindamine: Tuvasatud riskide mõju ja tõenäosuse hindamine. See hõlmab riskide analüüsimist, et mõista nende potentsiaalset mõju projekti või ettevõtte eesmärkidele. Riski hindamine aitab kindlaks teha, millised ohud vajavad kõige rohkem tähelepanu ja ressursse.

 3. Riskide prioriseerimine: Pärast riskide hindamist prioriseeritakse need vastavalt nende mõju suurusele ja tõenäosusele. See aitab organisatsioonidel keskenduda kõige olulisematele riskidele ja tagada, et piiratud ressursse kasutatakse tõhusalt.

 4. Riskide maandamise strateegiate väljatöötamine: Lähtudes riskide prioriseerimisest, töötatakse välja strateegiad ja tegevuskavad riskide maandamiseks või nende mõju vähendamiseks. See võib hõlmata kindlustuse ostmist, protsesside muutmist, varukoopiate loomist või muid meetmeid.

 5. Jälgimine ja ülevaatus: Riskianalüüs ei ole ühekordne tegevus, vaid pidev protsess. Oluline on regulaarselt jälgida ja hinnata riske ning nende maandamise strateegiate tõhusust, et teha vajadusel kohandusi.

OHTLIKU ETTEVÕTTE DOKUMENDID

Koostame ohtliku ettevõtte, A- ja B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtete teabelehe, riskianalüüsi, ohutuse tagamise süsteemi ja ohutusaruanded ning kooskõlastame TTJA-ga.

RISKIKOMMUNIKATSIOONI KORRALDAMINE

Riskikommunikatsiooni teenus on mõeldud kõikidele asutustele, mis peavad või tahavad riskikommunikatsiooni korraldama, kuid kellel kas puudub vastav oskus või soovib raha säästa.

Meie eksperdid koostavad asutusele selge riskikommunikatsiooni plaani koos sidusrühmade ning neile mõeldud sõnumite ja sõnumite edastamise kanalitega. Tagatud on KPId, et kontrollida efektiivsust.

OBJEKTIKAITSE ANALÜÜS

Objektikaitse teenus on kõigile neile püsiva kriisiülesande asutustele, kes vajavad abi ja nõu objektide kaitse tagamisel.  Objektikaitse jaguneb kaheks - analüüs ja plaan. Analüüsi eesmärk on tuvastada olemasolev olukord ning nõrkused, plaani eesmärk on kirjeldada selged protseduurireeglid, kuidas toimib objekti kaitse ning kaitse tõstmine erineva tasemega kriisiolukordade ajal - kokku on 4 taset.

 

Mõlemal juhul on vaatluse all järgmised meetmed:

- ehituslik olukord ja meetmed

- tehniline olukord ja meetmed

- töökorralduslik olukord ja meetmed

Rohkem seda teemat avalikult avada ei saa. Arvestage, et 1 ja 2 tasemele on objektikaitse AK tasemel, 3 ja 4 ning riskide analüüs tasemel P.

 

Meie pädevuses on:

1) koostada objektikaitse analüüs

2) koostada objektikaitse plaan tasemel 1 ja 2 (3 ja 4 ainult piiratud tasemel riigisaladust käitleva asutuse loal asutuse admin.alas)

3) testida objektikaitset ehk viia läbi testõppusi.

KUIDAS TÖÖ KÄIB?

 1. Lepime kokku hinna, valmimise kuupäeva ja sõlmime lepingu

 2. Meie koostame projektiplaani ning kaardistame vajalikud inimesed, kellel on anda väärtuslikku teavet

 3. Kaitseme plaani juhtkonnas

 4. Lepime vajalike inimestega kokku intervjuude ajad ning viime intervjuu läbi

 5. Koostame dokumendi mustandi

 6. Saadame mustandi asjaosalistele kommenteerimiseks

 7. Parandame mustandi ja koostame puhtandi

 8. Kaitseme puhtandi, vajadusel viime sisse parendused

 9. Anname aktiga töö üle.

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused kriisijuhtimise korraldamisel erinevates valdkondades: omavalitsused, riigiasutused, ettevõtted, riigi äriühingud. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad riskidele reageerimise võimet tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas ehitada omale üles üks korralik kriisijuhtimise süsteem. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. 

Täielik ja pidev koostöö
Kriisijuhtimise võimekuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.​
Toetav tugi
Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.
Lihtsalt arusaadavad tööd
Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha
Fikseeritud hind
Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.
bottom of page