KRIISIREGULEERIMISÕPPUSE, TOIMEPIDEVUSÕPPUSE JA KRIISIÕPPUSE KORRALDAMINE

Kriisiõppuse korraldamine omavalitsustele, riigiasutustele, ettevõtetele ja elutähtsa teenuse osutajatele

Heal lapsel mitu nime, kuid õiguslikult on need täiesti erinevad õppused. Kõige rohkem on reguleeritud kriisireguleerimisõppuse korraldamine, Meie teame kõiki nõudeid ja erisusi ning meil on suur au olla sinu austuse õppuse korraldaja. 

Võta meiega ühendust ja leiame sulle parima õpetliku lahenduse, mis sind ja su asutust tuleviku jamadeks paremini ette valmistab.

Kriisiõppuse tasemed ja sisu

Harjutusõppuse korraldamine

Harjutusõppuse eesmärk on kinnistada pideva juhendamise või kindla stsenaariumi järgi tegutsemise kaudu inimestes õigeid töövõtteid.

 

Harjutatakse eelkõige:

- kriiside lahendamist

asutuste koostööd ja meeskonna tööd ühtse juhtimise all

- tehnika, side, varustuse ja töökeskkonna kasutamist

- väljaõppel omandatud teooria rakendamist ning oskust avalikkust teavitada.

 

Harjutusõppuse korraldamine on kõikidele osalistele teada ja puudub ootamatuse efekt ning vastumängu ei ole.

Harjutusõppused on näiteks:

- alternatiivse energiaallika / generaatori ühendamise protseduuride kinnistamine

- evakuatsioonikoha avamise protseduuri kinnistamine 

jne

Lauaõppuse korraldamine

Lauaõppus on kavandatud tegevus, milles osalevad asutuse võtmeisikud ja hädaolukordade lahendamise eest vastutavate organisatsioonide esindajad.

 

Olukorrad on simuleeritud ja ilma ajalise piiranguta. Lauaõppusi korraldatakse sagedasti mitteametlikult, konverentsiruumi keskkonnas ja eesmärk on tekitada osalejate konstruktiivne arutelu.

 

Eesmärk on lahendada probleeme olemasolevate plaanide ja protseduuride abil, et tuvastada neis kitsaskohti. Otsuste tegemisel julgustatakse osalejaid pigem rahulikult mõtlema ja arutlema. Välditakse kiireid ja spontaanseid otsuseid.

Vastumäng on olemas, kuid pigem minimaalne, et mitte panna osalejaid "puusalt tulistama".

Staabiõppuse korraldamine

Staabiõppus on õppus, mis korraldatakse sündmuse lahendamise juhtimise eest vastutavatele asutuse isikutele ning staapidele / juhtimisstruktiirudele, milles mängitakse ette (matkitakse) lahendamist vajav olukord või olukordade seeria.

 

Staabiõppusi korraldatakse tegelikes tööruumides ja kasutatakse olemasolevaid sidevahendeid. Staabiõppust võib vaadata ka kui viimast juhtimis- ja kommunikatsioonisüsteemi proovikivi enne väliõppust. Sageli on staabiõppus üks osa väliõppuse ettevalmistusetapist.

Vastumängu tase võiks olla keskmine, sest selle õppuse liigi eesmärk on tekitada osalejates ka stressi tunnet ja ajakriitilisest tingitud otsuste vastu võtmist. 

Staabiõppus on esimene õppuse liik, kus kriisimeeskonna / juhtgrupi staabi koosolekule tuleb pöörata suurt rõhku.

Funktsionaalse õppuse korraldamine

Funktsionaalne õppus on kavandatud tegevus, mille eesmärk on parandada individuaalseid ja organisatsioonilisi oskusi kriisiolukorras tegutsemisel. Seda õppuse formaati on võimalik kasutada ka kogukonna võimekuse hindamiseks, kus rõhuasetus on individuaalsetel funktsioonidel süsteemis või on rõhk asetatud komplekssetele tegevustele organisatsioonis.

 

Funktsionaalne õppus põhineb reaalse olukorra kirjeldusel ja sündmuste ahela järgimisel. Funktsionaalne õppus annab osalejatele täielikult simuleeritud kogemuse, kuidas töötada hädaolukorras. Õppuse töökeskkond peab olema võimalikult reaalne.

Sellised õppused on näiteks

- evakuatsioonikoha tööle rakendamine

- hoone varustamine alternatiivsete teenustega, kui peamised elutähtsad teenused on katkenud

- asutuse toimepidevusega seotud protsessid 

- ajutise veejagamiskoha tööle rakendamine

- esmaabikoolitused jne

Vastumäng ongi päriselu ise, eraldi simuleerimine võib olla vajalik, kui tahetakse stressitaset osalejate hulgas tõsta. Alati ei lähe kõik plaanipäraselt ja inimeste harjutamine kõrvalekalletega muudab nad tugevamaks.

Kompleksõppuse ehk täiemõõdulise õppuse korraldamine

Täiemõõdulist õppust võib vaadelda kui väliõppust. Väliõppus on välitingimustes peetav õppus, kus osalevad asutused ja isikud kasutavad ehtsat varustust, tehnikat jm ning sündmuskoht jäljendab nii palju kui võimalik tegelikkust.

 

Väliõppus võimaldab nii harjutada kui ka kontrollida juhtimis- ja kontrollisüsteeme, teabevahetust, koostöövõimet, töökorda ning olukorra lahendamise võimet.

 

Täiemõõduline õppus on justkui kulminatsioon eri tüüpi õppustele. Selle käigus läbitakse kogu tegevuste tsükkel. Täiemõõduline õppus kavandatakse pigem keerulistesse olukordadesse, mis hõlmavad kõiki kriiside lahendamise funktsioone. Seda tüüpi õppus sisaldab reaalseid tegevusi ja läbi mängitakse kogu hädaolukorrale reageerimise tsükkel.

Tegemist on kõige kallima õppuse liigida, sest lisaks väga mahukale planeerimisele, milles osalevad väga paljud inimesed, kasutatake ka reaalseid inimesi, tehnikat ja muid ressursse.

Lisateenused õppuste korraldamiseks

Mängujuhi teenuse sisse ostmine

Mängijuhi teenus on olemuselt õppuse juhtimise teenus, kus mängujuhi ülesanne on kõrvaseisva inimesena jälgida mängureeglitest, stsenaariumist ja õppuse formaadist kinni pidamist.

Mängujuht osaleb passiivselt õppuse planeerimistegevuses, et anda tagasisidet ka õppuse planeerijatele ja stsenaariumite vastavusete seatud eesmärkidele.

Hindamisjuhi teenuse sisse ostmine

Õppuse hindamisjuhi ülesanne on:

- valida hindamismeeskonna liikmed,

- valida ja kujundada hindamismeetod,

- juhtida hindamise protsessi õppuse ajal,

- olla kaasatud õppuste-eelsetesse koosolekutesse (juhul, kui hindamise juht on õppuse korraldusmeeskonnas),

- kirjutada õppuse hindamise lõppraport.

Hind sõltub palju sellest, millise tasemega tippspetsialiste on vaja hindamisele kaasata. Asutustel on oma tegevusega kaasnevad spetsiifilised protsessid, nt EMOdel on patsientide vastuvõtmise / triaaži protseduurid, ja neid saavad hinnata vaid need, kes omavad sellest protsessist häid teadmisi. 

Vastumängu tellimine

Võimalik on tellida ka vaid vastumäng vastavalt oma soovidele.

Vastumängu tase algab lihtsatest helistamistest ja e-kirjadest, kuni FB laimukampaaniate, "sissemurdmiste" ja ka päris "relvastatud" rünnakute imiteerimiseni.

Me ei suuda teostada digirünnakuid, kuid kõik muu - andke aga võimalus.

SAADA OMA SOOV