top of page

 TOIMEPIDEVUSÕPPUSE JA KRIISIÕPPUSE KORRALDAMINE

25+

õppust

HARJUTUSÕPPUS

LAUAÕPPUS

STAABIÕPPUS

MÄNGUJUHI TEENUS

HINDAMISJUHI TEENUS

VASTUMÄNGU TEENUS

Korraldame kriisiõppusi ja toimepidevuseõppusi vastavalt kliendi soovile ja oskuste tasemele.

Meie portfelli kuuluvad harjutusõppused, lauaõppused, staabiõppused ning suured ja mahukad kompleksõppused.

Harjutusõppus on üldjuhul mingi plaani osa või protseduuri praktiline testimine. Näiteks alternatiivse elektrienergiasüsteemi käivitamine evakuatsioonikohas, tegevused elektrikatkestuse korral sadama terminalis või veepuhastusjaama töö tagamine elektrienergia katkestuse korral. Harjutusõppuse vastumäng on üldjuhul eluline ehk juurde midagi ei lisata, v.a juhul, kui on spetsiaalne soov olukorda "üle mängida".

 

Head harjutusõppused on:

1) õpilaste kiire evakueerimine ajutisse turvalisse kohta

2) alternatiivse elektrienergiasüsteemi käivitamine

3) klientide laeva ja laevalt maha pääsemine elektrikatkestuse korral

4) piletite müük ja kontroll elektrikatkestuse korral

5) evakuatsioonikoha töö käivitamine ja mehitamine

6) kogukonna kriisikeskuse töö käivitamine ja mehitamine

7) obektikaitseplaani testimine 

Hind jääb üldjuhul vahemikku 400-750 EUR (+km)

Lauaõppus on stressivabas keskkonnas, kaasustel põhinev õppus, kus ettenähtud aja jooksul tuleb lahendada õppuse eesmärkidest lähtuvaid olukordi. Tegemist on justkui suurema vaatega teoreetilise harjutuõppuste kogumikuga, kuid kui näiteks harjutusõppusel mõjutab elektrienergia kadumine mingit konkreetset protsessi või tegevust, siis lauaõppusel mõjutab see kogu asutuse kohustuste elluviimist alates asutuse enda töötajatest. See on õppuse liik, kus peamiselt on esindatud ühe asutuse töötajad, mis teeb sellest hea stressivaba õppuse. Kõik, v.a juristid,  räägivad vabas vormis ja olulisel kohal on lisaks praktilistele lahenduskäikidele ka uudsed lahendused, mille rakendamise võimalikkust saab hilisemas faasis  hakata analüüsima põhjalikumalt.

Head lauaõppuse stsenaariumid on:

1) elektrienergia ulatuslik katkemine talvel raskete ilmastikutingmuste tõttu 

2) teede sõidetavuse katkemine talvel raskete ilmastikutingmuste tõttu 

3) kaugkütteteenuse katkemine talvel ulatusliku elektrienergia katkemise tõttu

4) kohaliku omavalitsuse ülesannete elluviimine ulatusliku elektrienergia katkemise tingimustes

5) asutuse toimepidevuse tagamine ulatusliku elektrienergia katkemise tingimustes

6) asutuse teenuste osutamine kõrgenenud julgeolekuolukorras / maa-ala okupeerimisel / sõja korral

7) massiline sisseränne või pagulaste sisseränne

8) massiline siseränne tuumaõnnetuse / sõja / sõjalise rünnaku tõttu

9) vältimatut sotsiaalabi vajavate inimeste plahvatuslik tõus (sh teistes omavalitsustes sissekirjutatud ning välisriikides, sh kolmandatest riikidest pärit inimesed

10) suurõnnetus ohtlike ainetega

11) tuumaõnnetus vahetult piiri taga

Hind jääb üldjuhul vahemikku 1200-5500 EUR (+km)

Staabiõppus on praktiline koostööõppus, kus kriisiolukord kerib ennast lahti üsna reaalselt, kuid olenevalt eesmärkidest võib olla vajalik teha nö "ajahüppeid". Sellesse õppusesse peab olema kaasatud kõik olulised osapooled, nt omavalitsustel puhul vee-ettevõtja, kaugkütte-ettevõtja, tee-ettevõtjad, haiglate esindajad, politsei, pääste, MTÜd jne. See on selline õppuse tase, kus harjutatakse hädaolukorra lahendamise plaani või kriisiplaanide toimivust. See on hea õppuse tase keerulisemate kriisiolukordade lahendusettepanekute välja töötamiseks.

Head staabiõppuse stsenaariumid on kõik lauaõppuse stsenaarumid, kuid "vaade" on laiem ja kriis mõjutab kõiki staabiõppusel osalevaid asutusi, st tekib konkurents ressurssidele.

Hind jääb üldjuhul vahemikku 3500-6000 EUR (+km)

Hindamisjuhi teenus on neile, kes ise koostavad õppuse ning viivad läbi, kuid vajavad abi hindamise korraldamisel. Teenuse raames osalen õppuse planeerimises ning koostad hindamiskavandi koos juhendiga, kaasan vajalikul arvul lisahindajaid ning koolitan nad välja. Peale õppust annan esmase tagasiside ning hiljemalt kahe nädala möödudes koostan kokkuvõtte koos parendusettepanekutega, mille töötame koos juhtkonnaga enne avalikustamist läbi.

Hind jääb üldjuhul vahemikku 200-2000EUR (+km)

Mängujuhi teenus on neile, kes õppuse on üldjuhul ise suuresti koostanud, kuid ise ei oma nii head kriisijuhtimise infot ja tausta, et oleks tagatud nö "õppuse raamidesse " jäämine või tahetakse meelega õppust kohapeale juhtima kedagi võõrast. Peamiselt on tegemist lauaõppuse formaadiga ning mängujuhi ülesanne on hoida mängu ettenähtud raamides. Ilma mängujuhita võib õppus kergesti laadaks minna ja õpitulemusi või uusi häid lahendusi ei saada.

Hind jääb üldjuhul vahemikku 200-1000EUR (+km)

Vastumängu teenus on reaalne vastumängu pakkumine kas siis päriselt mingite imiteeritud rünnakute / sissemurdmiste näol, helistamiste ning e-kirjade pommitamiste, streikide või muude meeleavalduste korraldamine jne. See on meie lemmiktöö ja siin ei ole piire. Sina ütle, mida sina tahad testida, meie teeme reaalse vastumängu.

Hind jääb üldjuhul vahemikku 500-5000EUR (+km)

bottom of page