top of page

KÕIK TEENUSED

Siit leiad kõik meie teenused valdkonna lõikes. Kui sul on kiire, saada kohe e-kiri ja lahendame ära.

Riskijuhtimine
Kriisijuhtimine
Toimepidevus
kemikaaliohutus

Uue tsiviilkriisiks valmisoleku ja riigikaitse seaduse alusel kehtestatud nõue. Koostatakse üleriigilise riskianalüüsi põhjal, lisades valdkonna ja asutuse eripärad ning kriisiülesande elluviimisel osalevate asutuste riskid.

Hinnavahemik 5000-30000EUR.

Uue tsiviilkriisiks valmisoleku ja riigikaitse seaduse alusel kehtestatud nõue. Iga kriisiülesande kohta koostatakse kriisiplaan, kaasates kõik vajalikud asutused, võimed ja ressursid ning kooskõlastates tegevused nendega.

Hinnavahemik 2500-25000EUR.

Elutähtsa teenuse osutaja riskianalüüsi koostamine, uuendamine ja kooskõlastamine. 

Hinnavahemik 500-4500 EUR

Ohtliku ettevõtte ja B-suurõnnetuse ohuga ettevõtete riskianalüüsi koostamine, uuendamine ja kooskõlastamine.

Hinnavahemik 1000-5000EUR

Teenuse raames hindame objektikaitseks tagamiseks vajalikke tegevusi ning võrdleme neid olemasolevatega. Koostame ettepanekud objektikaitse tagamise eesmägi saavutamiseks ning vajaduse korral jätkame objektikaitse plaani koostamisega.

Hinnavahemik on 1500-4500EUR

Koostame asutusele sobiva kriisistaabi koos töökorralduse, infojuhtimise süsteemi ning alternatiivsete asukohtade plaani ja kasutuselevõtmise tingimustega. Lisaks koostame kriisistaabi töö toimepidevuse tagamiseks vajaliku plaani.

Hinnavahemik on 3500-7000EUR

Elutähtsa teenuse osutaja toimepidevuse plaani koostamine, uuendamine ja kooskõlastame. Vajaduse korral koostame teenuse raames ka kriisijuhtimise korraldamise osa ning aitame ETOdel leida kõige mõistlikuma lahenduse puuduste kõrvaldamiseks.

Hinnavahemik 500-5000EUR.

Ohtliku ettevõtte, A- ja B-suurõnnetuse ohuga ettevõtete hädaolukorra lahendamise plaani koostamine, uuendamine, kooskõlastamine.

Hinnavahemik 950 - 3500EUR

Teenuse raames hindame sinu asutuse riskijuhtimise süsteemi nii standardi ISO31000 ja Rahandusministeeriumi Riskijuhtimise protsessi hindamine alusel. Lisaks teeme konkreetsed ettepanekud, kuidas võiks olemasolevat süsteemi parendada.

Hinnavahemik on 2500-11000EUR. 

Kriisiplaan või ka hädaolukorra lahendamise plaan haridusasutustele. Valikus on 2 kriisiplaani - 1 põhineb olemasoleval Põhikooli ja gümnaasiumi seadusel, teine sisaldab lisaks esimesele ja uue tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse nõudeid.

Hinnavahemik on 1100-4500EUR

Uue tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse alusel ning Riigikantselei metoodika põhjal koostatav toimepidevuse plaan eesmärgiga viia ellu asutuse püsivad kriisiülesanded. Asutused, millel ei ole konkreetset kriisijuhtimise süsteemi, saavad teenuse raames omale ka selle.

Hinnavahemik on 6500-25000EUR.

Ohtliku ettevõtte, A- ja B-suurõnnetuse ohuga ettevõtete teabelehe koostamine, uuendamine ja kooskõlastamine.

Hinnavahemik 400-900EUR. Hind sõltub kemikaalide arvust, mitte niivõrd ettevõtte ohtlikkusest.

Kriisiplaan või siis ka hädaolukorra lahendamise plaan kultuuriasutustele, ennekõike muuseumitele. Sisaldab lisaks hädaolukorra analüüsi ning tegevustele ka evakuatsiooniplaani, seejuures ja oluliste museaalide kiire evakueerimise ning peitmise plaani.

Toimepidevuse õppuse ning õppuse hindamise korraldamine, kokkuvõtte esitamine ning parendusettepanekute tegemine.

Hinnavahemik 500-5000EUR. Hind sõltub õppuse liigist.

B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtete ohutuse tagamise süsteemi loomine, muutmine ning kooskõlastamine.

Hinnavahemik 1000-4500EUR Hind sõltub käitisest ja kemikaalide arvust.

Kriisiplaanid hoolekandeasutustele alates toimepidevuse tagamisest, hädaolukorras tegutsemisest kuni infektsioonikontrolli toimepidevuseni.

Hinnavahemik 3000-6500EUR. 

Koostame asutusele sobiva kriisistaabi koos töökorralduse, infojuhtimise süsteemi ning alternatiivsete asukohtade plaani ja kasutuselevõtmise tingimustega. Lisaks koostame kriisistaabi töö toimepidevuse tagamiseks vajaliku plaani.

Hinnavahemik on 3500-7000EUR

A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtete ohutuse tagamise süsteemi loomine, muutmine ja kooskõlastamine.

Hinnavahemik 3000-9500EUR. Hind sõltub ohtlike kemikaalide arvust ning käitlemisprotsessi keerukusest.

Koostame evakuatsiooniplaane, sh kiire evakuatsiooni plaane haridusasutustele, omavalitsustele ja kultuuriasutustele. Teenus sisaldab kooskõlastusi kõikide oluliste osapooltega.

Hinnavahemik on 2000-5000EUR

Väljaspool kodu üldhooldus teenust osutavate asutuste toimepidevuse plaanid koostamine, uuendamine ja kooskõlastamine.

Lisaks sisaldab teenus ka infektsioonikontrolli toimepidevuse osa, kuid seda on võimalik tellida ka eraldi.

Hinnavahemik on 2500-6500EUR.

Kriisiõppuse korraldamine, hindamise korraldamine ning õppuse läbi viimine vastavalt õigusaktides nõutud protsessidele. Harjutusõppused, lauaõppused, staabiõppused, kompleksõppused. Võimalik tellida ka vaid hindamise korraldamine, mängujuhi teenus või ainult vastumäng.

Hinnavahemik 500-25000EUR.

bottom of page