top of page

Omavalitsused kui püsivate kriisiülesannete vastutavad asutused peavad tagama, et teenus oleks ellu viidud mistahes kriiside ajal. Meil on oskused ja kogemused, kuidas omavalitsusi soodsalt aidata.

Mis on kriisiülesanne?

Kriisiülesanne on püsiv või ühekordne ülesanne, mida tuleb täita kriisiolukorras. Kriisiülesanded määratakse eelkõige täidesaatva riigivõimu asutustele ja juriidilistele isikutele. Kriisiülesannetega seotakse kriisiülesannetega ameti- ja töökohad. 

 

Toimepidevuse kohustus tähendab, et püsiva kriisiülesande kandja peab olema toimepidev.  Kriisiülesannete määramine on osa uuest tsiviilkriisiks valmisoleku ja riigikaitse seadusest. Seaduse eesmärk on tagada erinevate kriiside võimalikult ühetaoline lahenduskorraldus, kriisi lahendavate eri tasandite ja osaliste tegevuse terviklikkus ning omavaheline seostatus.

Millised on omavalitsuse püsivad kriisiülesanded?

Uue tsiviilkriisi ja riigikaitse seadusega soovitakse omavalitsusele kehtestada 12 püsivat kriisiülesannet:

1) kohalike teede sõidetavuse tagamine

2) vee- ja kanalisatsiooniteenuse tagamine

3) kaugkütteteenuse tagamine

4) evakuatsioonikohtade korraldamine ja ulatuslikule evakuatsioonile kaasa aitamine

5) koduteenuse korraldamine;

6) väljaspool kodu üldhooldusteenuse korraldamine;

7) asendushooldusteenuse korraldamine;

8) turvakoduteenuse korraldamine;

9) vältimatu sotsiaalabi tagamine;

10) toimetulekutoetuse maksmine;

11) lastehoiu, alus- ja põhihariduse kättesaadavuse tagamine;

12) oma territooriumil viibivate isikute kriisiolukorras teavitamise tagamine. 

Toimepidevus on püsiva kriisiülesandega asutuse ja isiku, sealhulgas kohalikuomavalitsuse üksuse, elutähtsa teenuse osutaja (edaspidi püsiva kriisiülesandega asutus ja isik) ning põhiseadusliku institutsiooni suutlikkus järjepidevalt toimida ja tagada igal ajal valmidus talle pandud ülesandeid täita. Seega peab kohalik omavalitsus tagama, et neid ülesandeid tagatakse mistahes olukorras ja kriisi ajal. Seejuures peab omavalitsus tagama, et kõik neid püsivaid kriisiülesandeid tagavad asutused oleksid samuti toimepidevad. Näiteks peab omavalitsus oma asutuse sees tagama kõik kriitilised protsessid, mis on seotud haridusteenuse kättesaadavuse tagamisega, kuid samuti peab seda tagama lasteaed, algkool ja põhikool. 

MIS ON KRIISIÜLESANNE?
MILLISED ON KOVI KRIISIÜLESANDED?
MIS ON KOVI TOIMEPIDEVUSE TEENUS?

Mis on omavalitsuse toimepidevuse tagamise teenus?

Omavalitsuse toimepidevuse tagamise teenuse eesmärk on aidata omavalitsustel koostada kõiki osapooli kaasava tegevusega õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine. Teenuse raames me mitte ainult ei pea omavalitsusele tagama toimepidevuse vastavalt tsiviilkriisi ja riigikaitse seadusele, me peame ehitame omavalistusele üles mitmetasandilise kriisijuhtimise süsteemi vastavalt Riigikantselei poolt koostatud materjalile "Asutuste valmiduse saavutamine kriiside lahendamiseks".

Püsiva kriisiülesandega asutus ja isik ning põhiseaduslik institutsioon teeb toimepidevusetagamiseks vähemalt järgmist:

  1. määrab kriitilised tegevused, mida on toimepidevuse tagamiseks vaja vältimatult täita;

  2. maandab riske ja teeb toimepidevuse tagamiseks ettevalmistusi;

  3. leiab lahendused tegutsemiseks toimepidevuse ohtude, häirete ja katkestuste korral ning toimepidevuse taastamiseks;

  4. määrab isikkoosseisu kriisirollid ja valmistab isikkoosseisu ette nende täitmiseks,sealhulgas isikkoosseisu teavitamise ja rakendamise korralduse;

  5. määrab töökorralduse muutmise, sealhulgas turvalise side ja turvalise töökeskkonna ning nende kasutamise;

  6. määrab valmiduse saavutamise korralduse, vajaduse korral valmidustasemeid rakendades;

  7. tagab muutunud töökorralduse rakendamisel vajalike vahendite ja varude olemasolu;

  8. määrab vajaduse korral varuasukoha ja sinna ümberpaiknemise;

  9. määrab toimepidevuse tagamiseks vajalikud objektid, nende kaitse ja objektidel varjumisekorralduse;

  10. määrab ülesannete täitmise korraldamiseks volitatud esindaja ning ööpäev läbi toimiva kontaktpunkti ning edastab need kontaktandmed Riigikantseleile. Elutähtsa teenuse osutaja edastab vastavad kontaktandmed elutähtsat teenust korraldavale asutusele.

Nimetatud nõudeid toimepidevuse tagamisele kohaldatakse halduslepingus määratud ja püsiva kriisiülesande täitmiseks vajalikus ulatuses ka isiku suhtes, kellele on halduslepinguga volitatud osaliselt või tervikuna püsiva kriisiülesande täitmine või täitmise tagamine.

Selleks, et täita nõude punkte 4, 5, 6, 7 ja 9 peavad asutused tegema järgmist:

1) Määratlema ja kirjeldama  esmatähtsad kriisiaegsed ülesanded ja olulised osapooled

2) Määrama kriisi ajal rakendavad töö- ja ametikohad

3) Töötama välja ja määrame isikkoosseisu kriisirollid

4) Määrama kriisiaegse tegutsemise korralduse, sh kriisruumide asukohad

5) Määrama omavalitsuse kriisiaegne ülesehituse kujunemise

6) Määrama isikkoosseisu teavitamise korralduse ja koostame isikkoosseisule esmased sõnumid ja tegutsemisjuhised 

7) Suurendama asutuse toimepidevust

8) Määrama objektikaitse korralduse ja meetmed

Teenuse osutamine toimub tasemel AK.

KASU SULLE?

Mis kasu sellest on sulle?

Meil on kogemused ja oskused, mis teeb töö kiiremaks, seega ka odavamaks.

Ekspertiis ja nõu

Meil on kogemused ja oskused, sh pikaajalised kogemused omavalitsustega koostöös. Me teame, mida teeme.

Väike halduskoormus

Meie teeme omavalitsuse eest enamuse ära - suhtleme kontrollivate ja kaasatud asutustega, korraldame teavituse ja kõik selle, mida muidu peaks tegema mõni omavalitsuse töötaja, kes teeks seda poole kohaga. 

Pidev abi

Me tagame kõikidele osapooltele pideva abi ja vajadusel koolitused.

KUI PALJU MAKSAB?

Kui palju  teenus maksab?

Hind sõltub omavalitsuse suurusest, sest mida suurem omavalitsus, seda rohkem otseseid teenuse elluviijaid - koolid, lasteaiad, hooldekodud jne. Seega palun saada meile kiri, saame kokku ja me ütleme sulle hinna.

VÕTA ÜHENDUST
MIKS MEIE?

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused toimepidevuse tagamisel erinevates valdkondades: vesi ja kanalisatsioon, kaugküte, teede sõidetavus. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad toimepidevust tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas riskidega tegeleda ning võimekusi juhtida toimepidevuse nõuete täitmiseks. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. Kasutame Riigikantselei poolt välja töötatud metoodikat, et dokumentide hindamisprotsess oleks võimalikult kiire. 

Täielik ja pidev koostöö

Toimepidevuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.

Toetav tugi

Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.

Lihtsalt arusaadavad tööd

Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha

Fikseeritud hind

Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.

Võta ühendust MindUp Systems riskijuhtidega

bottom of page