top of page
toimepidevuse tagamine, elutähtsa teenuse toimepidevus

Toimepidevuse tagamine
Süsteemselt. Koos. Põhjalikult

Toimepidevuse tagamine on strateegia, mis koosneb teadlikust riskide ja võimekuste juhtimisest, paindlikust kriisijuhtimise süsteemist, mis vastab kriisiolukorra suurusele, ning koolitustest ja testimistest.

TOIMEPIDEVUSE TEENUSED

Meie teenused

TEADLIK RISKIDE JA VÕIMEKUSTE JUHTIMINE

PAINDLIK JA PIDEV KRIISIJHTIMINE

Hooldekodu toimepidevuse plaan

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamine saab olema üks omavalitsuse püsivatest kriisiülesannetest ning hooldekodud kui ülesande elluviijad peavad olema toimepidevad. See teenus on mõeldud neile ja arvestab Sotsiaalkindlustusameti soovitusi.

Kriisistaabi toimepidevuse plaan

Elutähtsaid teenuseid ja püsivaid kriisiülesandeid saab ellu viia vaid siis, kui kriisijuhtimise, sh kriisiruumi toimepidevus on tagatud kõige kõrgemal tasemel. See teenus on mõeldud neile, kes soovivad, et nende kriisijuhtimine kunagi ei katke.

Haridusasutuse toimepidevuse plaan

Haridusteenuse tagamine saab olema üks  püsivatest kriisiülesannetest ning lasteaiad ja koolid kui ülesande elluviijad peavad olema toimepidevad ja tagama teenuse jätkumise mistahes olukorras. See teenus on mõeldud neile.

TESTIMINE JA KOOLITUSED

Teenuste paiknemine terviklikus kriisijuhtimise süsteemis

MIS ON TOIMEPIDEVUS?

Mis on toimepidevus?

Toimepidevuse tõstmine

Toimepidevus on mõiste, mida kasutatakse erinevates kontekstides, kuid üldiselt viitab see süsteemi, teenuse või funktsiooni pidevale ja katkematule toimimisele. See on süsteemne tegevus, mis peab toetama asutuse strateegilisi eesmärke.

 

Eestis on toimepidevus seotud eriti elutähtsate teenuste ning püsivate kriisiülesannetega, mis on hädavajalikud riigi ja ühiskonna toimimiseks, nagu näiteks arstiabi, elektrienergia, transpordiühendused, pangandusteenused jne.

Elutähtsate teenuste toimepidevuse kindlustamiseks nii rahu-, sõja- kui ka kriisi ajal kavandavad nende teenuse eest vastutavad riigiasutused ja ka erasektor seda, kuidas ja millises ulatuses neid teenuseid ka kriisi korral tagada, kuidas taastada teenuste pakkumine võimalike katkestuste korral jne.

Toimepidevuse kindlustamisega tagatakse ühiskonna toimimine ohuolukorras ning samuti paremad eeldused toimuva kriisi lahendamiseks või vastase rünnaku tõrjumiseks.

MIKS ON TOIMEPIDEVUS OLULINE?

Miks on toimepidevus oluline?

Elutähtsad teenused, nagu arstiabi, elektrienergia, transpordiühendused ja pangandusteenused, on hädavajalikud riigi ja ühiskonna toimimiseks. Kui need teenused ei ole toimepidevad, võib see häirida ühiskonna normaalset toimimist.

Jätkusuutlik juhtimine

Toimepidevuse tagamine ei ole ühekordne projekt, vaid kestev protsess, mis on oluline osa ettevõtte või asutuse jätkusuutlikust juhtimisest.

Teenuste tagamine

Toimepidevus on hädavajalik teenuste pidevuse tagamiseks, eriti kriitiliste teenuste puhul nagu tervishoid, turvalisus ja infrastruktuur. Organisatsioonid peavad suutma toimida isegi hädaolukordades, et tagada kodanike vajaduste rahuldamine.

Riskide maandamine

oimepidevus aitab organisatsioonidel maandada riske, mis võivad mõjutada nende tavapärast tegevust. See hõlmab nii loodusõnnetusi kui ka inimtekkelisi sündmusi, nagu küber rünnakud või terrorism.

Usaldusväärsus ja mainekujundus

Organisatsiooni võime kiiresti reageerida ja taastuda hädaolukorras suurendab usaldusväärsust ja aitab kujundada positiivset mainet. See on oluline nii klientide kui ka üldsuse silmis.

Seaduste ja määruste järgimine

Püsiva kriisiülesandega asutused ja elutähtsa teenuse osutajad on  seadustega kohustatud tagama toimepidevuse teatud tasemel. Selle järgimine on oluline õiguslike kohustuste täitmiseks.

Finantsiline stabiilsus

Hädaolukordadeks valmisolek ja toimepidevus aitavad vähendada finantsriske. Organisatsioonid, kes suudavad kiiresti taastuda, võivad vältida suuri kahjusid ja säilitada finantsilist stabiilsust.

Kiire reageerimine muutustele

Toimepidevus on seotud ka võimega kiiresti reageerida muutustele nii sisemises kui ka välises keskkonnas. See võimaldab organisatsioonil kohaneda uute tingimustega ja säilitada konkurentsivõimet.

Pikaajaline edu

Organisatsioonid, kes suudavad pikaajaliselt säilitada toimepidevuse, on paremini positsioneeritud püsima muutuvates ja ettenägematutes tingimustes ning saavutama pikaajalist edu.

Millistel asutustel on kohustuslik tagada?

1. Elutähtsa teenuse osutajatel.

Elutähtsad teenused on elektri, maagaasi, vedelkütuse, kaugkütte ja veega varustamine, teede sõidetavus tagamine, mobiil-, tavatelefon ja andmesideteenus, kanalisatsioon, elektrooniline isikutuvastamine ja digitaalne allkirjastamine, makseteenus ja sularaharinglus.

Uue Tsiviilkriisi ja riigikaitseseadusega soovib riik elutähtsateks teenusteks muuta ka toiduga varustamise, lennuväljade toimimise, aeronavigatsiooniteenuse toimimise, avaliku raudtee toimimise, raudteeveo toimimise, sadamate toimimise, ravimitega varustamise ja turvateenuse tagamise.

2. Püsiva kriisiülesandega asutusel.

Uue Tsiviilkriisi ja riigikaitseseadusega pannakse toimepidevuse kohustus kõikidele asutustele, millele on määratud püsivad kriisiülesanded.

KELLELE ON KOHUSTUSLIK?

Miks MindUp Systems?

Meie näeme toimepidevust kui tervikut. Toimepidevus on kriisijuhtimise kõige kõrgem tase. Toimepidevuse tagab läbimõeldud riskide ja võimekuste juhtimine, paindlik kriisijuhtimise korraldamine ja võimekuste testimine. Seda kõike saame teha vaid koos, lihtsalt ja kõikidele arusaadavalt. 

Täielik ja pidev koostöö

Kriisivõimekuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.

Toetav tugi

Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.

Lihtsalt arusaadavad tööd

Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha

Fikseeritud hind

Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.

MIKS MINDUP SYTEMS?
KONTAKT

Võta ühendust MindUp Systems riskijuhtidega

bottom of page