toimepidevus, toimepidevuse tagamine, jätkusuutlikkus, vastupanu võime, elutähtsa teenuse osutaja

MUUDA OMA ASUTUS SITKEKS JA JONNAKAKS!

TOIMEPIDEVUSE TAGAMINE

Toimepidevus on lihtsalt öeldes asutuse tuumülesannete elluviimine ükskõik-kuidas ehk no-matter-how. Need on tegevused, ilma milleta enam asutust ei ole, mis viib asutuse kadumiseni või viib olukorrani, kust kriisi lõppedes enam taastuda ei ole võimalik või on väga keeruline. Peamiselt kasutatakse seda sõna elutähtsa teenuse puhul, kuid see on hädavajalik absoluutselt iga asutuse jaoks. Olgu selleks riigiasutus, kohalik omavalitsus või eraettevõte.

Toimepidevuse tagamine on lihtne - tuvasta kriitilised tegevused ja protsessid, hinda neile mõjuvaid olulisi riske ja maanda need. Kuid ära unusta oluliste riskide pidevat jälgimist. Kõikidel asutustel on eesmärgid- ettevõtetel on kasum, riigiasutustel olulised riigiteenused, haridusasutustel kvaliteetne haridus jne. Kuid mitte kõik tegevused ei ole olulised- vaid olulised tegevused on olulised.

Meie peamised kliendid toimepidevuse tagamisel on elutähtsa teenuse osutajad, elutähtsa teenuse toimepidevust korraldavad asutused, riigiasutused ja eraettevõtted. Kõikide puhul on esmatähtis tuvastada esmalt kriitilised ülesanded. 
 
Kriitilised ülesanded on need ülesanded ja protsessid, ilma milleta võime öelda, et asutus ei ole töövõimeline. Seega asutus peab suunama kõik oma olemasolevad ressursid kriitiliste ülesannete elluviimisele. Riigiasutuse ja omavalitsuste korral saab see loomulikult toimuda vaid õiguse korras ja ainult teatud aeg. Näiteks päästeametil on elupäästvad teenused olulisemad kui ennetustöö, kuid ennetustöö on Päästeseaduse ja põhimääruse järgi kohustuslik ning selle vähendamine või ära jätmine saab toimuda vaid kellegi loas ja ainult mõneks ajaks. Ka eraettevõtetes või riigi äriühingutes saab see toimuda juhi korraldusel, kuid nõukogu heakskiidul.

Kriitiline ülesanne on siikohal sama, mis tuumülesanne (riigi ja kohaliku omavalitsuse raames räägitakse tuumülesannetest).

 
päästeameti toimepidevus, PPA toimepidevus, toimepidevuse tagamine

TOIMEPIDEVUSE TAGAMINE RIIGIASUTUSES

Riigiasutuste toimepidevuse tagamine on peamiselt seotud nende asutuste kriitiliste ülesannetega. Kriitilised ülesanded tulenevad põhimäärusest ning meie roll on koos asutuse juhtkonna ja keskastmejuhtide ning õigusinimestega selgitada, milline ülesanne on kriitiline ja milline mitte nii kriitiline. Igal asutusel on kriitilised ülesaded ja vähem kriitilised. 

Teenuse raames me koostame oma tõlgenduse kriitilistest teenustest ning koostöös hindame seda ja viime sisse parandused. Peale kriitiliste ülesannete tuvastamist koostame toimepidevuse riskianalüüsi ning koostöös asutuse inimestega koostame maandamiskava ja - plaani. 

PS! Kõige suurem väljakutse on integreerida toimepidevuse tagamine olemasolevasse riskijuhtimissüsteemi, kuid väljakutsed on ületamiseks.

 
 
 
kohalikud omavalitsused, omavalitsuse toimepidevus, omavalitsuse finantsvõimekus

TOIMEPIDEVUSE TAGAMINE OMAVALITSUSES

Kohalikus omavalitsuses on toimepidevuse tagamine kõige keerulisem, kuna kriitilised ülesanded on põhimõtteliselt kõik ülesanded, mis volikogule kohustuseks pandud on. Ehk sisuliselt kõik teenused kohalikus omavalitsuses on kriitilised (loe ka seda analüüsi Riigikantselei 2012 lk 8-9).

Samas ei sätestata alati seda, kui kiiresti ja mis mahus peab kriitilisi ülesandeid ellu viima ja siinkohal on omavalitsuse juhil teatud vaba voli need kehtestada (loomulikult võttes arvesse kõiki asjaolusid ja tegureid, st kõik muudatused teenuse osutamise mahus ja kvaliteedis peavad õigusriigis alati olema põhjendatud).

Meie ülesanne selle teenuse raames on kinnitada kriitiliste teenuste osutamise kvaliteedi ja mahu nõuded erinevates kriisi- ja hädaolukordades, sh COVID-19 või järgmise sarnase pandeemia ajal, seejuures tagades õigusriigi põhimõtted.

elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamine, toimepidevuse riskianalüüs ja plaan, toimepidevuse riskianalüüsi koostamise juhend

ELUTÄHTSA  TEENUSE OSUTAJA TOIMEPIDEVUSE TAGAMINE 

Elutähtsa teenuse osutaja peab tagama teenuse nõuded vastavalt elutähtsat teenust korraldava asutuse toimepidevuse määrusele. Lisaks peavad needsamad asutused tagama ka ettevõtte enda kriitilised teenused. 

Meie kõige keerulisem roll selle teenuse raames on sidustada toimepidevuse määrusest tulenevad nõuded olemasoleva riskijuhtimise süsteemi ja toimepidevuse tagamise süsteemiga. Teenuse raames me enne räägime läbi ETTKI-ga ning vaatame koos üle määruse (tihti on see copy-paste ning ei arvesta asjaoluga, et ka ETO-l on kriisi ajal kriis). Järgmiseks koostame vastavalt tellija soovile kas kogu riskijuhtimise süsteemi, sh toimepidevuse tagamise analüüsi ning töötame välja strateegia riskijuhtimise süsteemi parandamiseks või siis koostame vaid toimepidevuse nõuete täitmise kohustuse. Viimasena koostame vajalikud plaanid, koolitame personali ning viime sisse muudatused asutuse riskijuhtimise poliitikas. 

ettevõtte jätkusuutlikkus, tarneahela riskid, personali riskid

ETTEVÕTETE TOIMEPIDEVUSE TAGAMINE

Ettevõtetes on toimepidevuse tagamine ühelt poolt lihtne, samas keerulisem.

Lihtne sellepärast, et üleminek ainult kriitilistele ülesannetele on kiire ja kohene, samas sõltuvus teiste ettevõtete teenustest on palju suurem. Ka tuleb täita osanike ja nõukogu ootusi.

Selle teenuse raames me keskendume toimepidevuse erinevatele etappidele, mis on seotud ettevõtte oluliste riskide ja varajase teavituse süsteemiga. Lisaks on erilise tähelepanu all tarneahel. Teenuse raames analüüsime olemasolevat riskijuhtimise süsteemi ja tarneahelat ning koostöös tellijaga koostame varajase hoiatuse süsteemi koos vastava taseme plaanidega.