Big Tyres

TOIMEPIDEVUSE
TAGAMINE

TOIMEPIDEVUS - JÄTKUSUUTLIKKUS - VASTUPANU

Mina aitan sul muuta oma ettevõte või asutus iseseisvaks, tugevaks ja sitkeks luues detailse toimepidevuse riskide hindamise süsteemi ning tegevusplaanid.

Mida ma oskan sinu heaks teha?

> Ma oskan hinnata, kas su asutuse või ettevõte on toimepidev ja teha ettepanekuid, kuidas iseseisvust suurendada.

> Ma oskan aidata täita efektiivselt õigusaktidest tulenevaid kohustusi, näiteks elutähtsa teenuse osutaja toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine, kriisireguleerimisõppuse korraldamine ja palju muud.

> Ma oskan valmistada inimesi kriisideks ette, viies läbi praktilisi kriisideks valmisoleku koolitusi. Seejuures räägin ka seda, kuidas nemad osalevad ettevõtte või asutuse toimepidevuse suurendamises.

Peamised teenused

Toimepidevuse tagamine

Sisaldab toimepidevuse olulisi elemente:

  1. asutuse olulised eesmärgid

  2. eesmärkide saavutamiseks vajalikud olulised protsessid

  3. oluliste protsesside kriitilised ressursid

  4. peamised riskid

  5. riskide maandamine

  6. riskide jälgimine

  7. maandamistegevuste järjepidevus ja kontroll

Toimepidevuse koolitused

Õpetame inimestele, kuidas olla ise toimepidevam, muuta oma pere toimepidevaks ning kuidas aidata kaasa ühiskonna  suurendamisele.

Käsitleme teemasid nagu:

- kriitilised vajadused;

- kriitilised ülesanded;

- alternatiivsed lahendused;

- toimepidev kodu ja kontor.

Toimepidev kriisijuhtimine

Koostame omavalitsustele ja kogukondadele toimepideva kriisijuhtimise strateegilise dokumendi, kus töötame välja lahendused pideva ja jätkusuutliku kriisijuhtimise korraldamise.

Töö raames kaardistame sobilikud kohad, olemasolevad teenused, teenuste alternatiivsed lahendused ning aitame neid ellu viia.

Ajutuse veevõtukoha
mehitamise plaan

Koostame omavalitsustele ajutiste veevõtukohtade mehitamise plaani eesmärgiga tagada hädaolukorras, kui vee- ja kanalisatsiooniteenus on katkenud, elanikele vajaliku joogivee varustatus.

Sisaldab:

- töö põhimõtteid;

- eesmärke;

- teenuse kirjeldust;

- teenuse skemaatilist tagamist;

- vajalike ressursside kirjeldust;

- koha testimist ja koolitamist.

TOIMEPIDEVUSE TAGAMINE

Toimepidevus on lihtsalt öeldes asutuse tuumülesannete elluviimine ükskõik-kuidas ehk no-matter-how. Need on tegevused, ilma milleta enam asutust ei ole, mis viib asutuse kadumiseni või viib olukorrani, kust kriisi lõppedes enam taastuda ei ole võimalik või on väga keeruline. Peamiselt kasutatakse seda sõna elutähtsa teenuse puhul, kuid see on hädavajalik absoluutselt iga asutuse jaoks. Olgu selleks riigiasutus, kohalik omavalitsus või eraettevõte.

Toimepidevuse tagamine on lihtne - tuvasta kriitilised tegevused ja protsessid, hinda neile mõjuvaid olulisi riske ja maanda need. Kuid ära unusta oluliste riskide pidevat jälgimist. Kõikidel asutustel on eesmärgid- ettevõtetel on kasum, riigiasutustel olulised riigiteenused, haridusasutustel kvaliteetne haridus jne. Kuid mitte kõik tegevused ei ole olulised- vaid olulised tegevused on olulised.

Meie peamised kliendid toimepidevuse tagamisel on elutähtsa teenuse osutajad, elutähtsa teenuse toimepidevust korraldavad asutused, riigiasutused ja eraettevõtted. Kõikide puhul on esmatähtis tuvastada esmalt kriitilised ülesanded. 
 
Kriitilised ülesanded on need ülesanded ja protsessid, ilma milleta võime öelda, et asutus ei ole töövõimeline. Seega asutus peab suunama kõik oma olemasolevad ressursid kriitiliste ülesannete elluviimisele. Riigiasutuse ja omavalitsuste korral saab see loomulikult toimuda vaid õiguse korras ja ainult teatud aeg. Näiteks päästeametil on elupäästvad teenused olulisemad kui ennetustöö, kuid ennetustöö on Päästeseaduse ja põhimääruse järgi kohustuslik ning selle vähendamine või ära jätmine saab toimuda vaid kellegi loas ja ainult mõneks ajaks. Ka eraettevõtetes või riigi äriühingutes saab see toimuda juhi korraldusel, kuid nõukogu heakskiidul.

Kriitiline ülesanne on siikohal sama, mis tuumülesanne (riigi ja kohaliku omavalitsuse raames räägitakse tuumülesannetest).