top of page

Asutuse toimepidevuse tõstmise teenus

Tahad saavutada asutuse eesmärke olenemata turuolukorrast, poliitilisest olukorrast või muust jamast? Meie kompetentsed riskijuhid tagavad su asutuse toimepidevuse, koostades tervikliku toimepidevuse tõstmise strateegia.

Me koostame su asutusele tervikliku toimepidevuse tagamise strateegia, mis on kooskõlas asutuse üldiste strateegiliste eesmärkide ja fookustega. Olemuselt ei ole see eraldiseisev strateegia, vaid asutuse strateegia lisaga. Strateegia sisaldab:

1) riskide ja võimekuste, sh ressursse juhtimise süsteemi ülesehitus ning pidev jälgimine

2) paindliku kriisijuhtimise ülesehitus vastavalt ohutasemetele

3) võtmeisikute koolitus ja infopäevad

4) asutusesiseste dokumentide muutmise ettepanekud

5) sise- ja väliskommunikatsiooni korraldamine

6) testimiste ja õppuste korraldamine ning sagedus

7) KPIde määramine ja jälgimine

8) muudatuste ja uuenduste korraldamine

Elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamise teenus

Meie aitame sul koostada normidele vastava toimepidevuse analüüsi nii, et see on ka päriselt sulle kasulik. Meil on lisaks ka kogemused, kuidas aidata sul rakendada vajalikud maandamismeetmed mõistlikult ja soodsalt.

Püsiva kriisiülesandega asutuse toimepidevuse tagamise teenus

Kõik asutused, mis osalevad püsiva kriisiülesande ellu viimisel kas otseselt või kaudselt, peavad tagama teenuse toimepidevuse. See teenus on spetsiaalselt mõeldud neile asutustele ja meie eesmärk on täita ülesanded nii, et see oleks osa organisatsioonkultuurist ja strateegiast, mitte lihtsalt eraldiseisva kohustuse täitmine.

Püsiva kriisiülesandega asutuse toimepidevuse tagamise teenuse eesmärk on aidata kõikidel asutustel  kõiki olulisi osapooli kaasava tegevusega õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine, sh teha seda võimalikult loogiliselt, lihtsalt ja dubleerimist vältivalt. Teenuse raames me ehitame asutusele üles lisaks toimepidevuse tagamise süsteemile ka  mitmetasandilise kriisijuhtimise süsteemi vastavalt Riigikantselei poolt koostatud materjalile "Asutuste valmiduse saavutamine kriiside lahendamiseks".

Teenuse osutamine toimub tasemel AK või P.

Hooldekodu toimepidevuse tagamise teenus

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamine saab olema üks omavalitsuse püsivatest kriisiülesannetest ning hooldekodud kui ülesande elluviijad peavad olema toimepidevad. See teenus on mõeldud neile ja arvestab Sotsiaalkindlustusameti soovitusi.

Hoolekandeasutuse toimepidevuse tagamise teenuse eesmärk on aidata hoolekandeasutustel koostada kõiki osapooli kaasava tegevusega õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine, sh Sotsiaalkindlustusameti toimepidevuse riskimaatriksi sisu vähemalt tasemele "toimepidev".

 

Teenuse raames me:

- kaardistame olemasoleva olukorra vastavalt SKA toimepidevuse riskimaatriksi nõuetele

- koostöös asutuse juhiga hindame nõuetele mitte vastavate punktide tegevusmeetmed

- oluliste puuduste korral nõustame asutuse juhti puuduste kõrvaldamise küsimuses ning lepime kokku edasised tegevused

- suhtleme SKA piirkonna nõunikega

Kriisiruumi toimepidevuse tagamise teenus

Elutähtsaid teenuseid ja püsivaid kriisiülesandeid saab ellu viia vaid siis, kui kriisijuhtimise, sh kriisiruumi toimepidevus on tagatud kõige kõrgemal tasemel. See teenus on mõeldud neile, kes soovivad, et nende kriisijuhtimine kunagi ei katke.

Kriisiruum või ka erakorralise juhtimise ruum, mida sageli nimetatakse ka  hädaolukordade operatsioonikeskuseks (EOC) või kriisihaldusruumiks, on eraldiseisev rajatis või ruum, kus võtmetöötajad kogunevad, et koordineerida ja juhtida vastustegevust hädaolukordades või kriisides. Kriisiruumi peamine eesmärk on hõlbustada tõhusat suhtlust, koordineerimist ja otsustamist asjakohaste osapoolte vahel, tagamaks kiire ja korraldatud reageerimine juhtunud sündmustele.

Kriisiruumi võtmevõimed on:

 1. Suhtlustaristu: Ruum on varustatud arenenud suhtlusvahenditega, mis võimaldavad reaalajas teabe vahetamist hädaolukorra reageerijate, valitsusametnike ja teiste asjakohaste osapoolte vahel. See võib hõlmata telekommunikatsioonisüsteeme, videokonverentsimist ja muid suhtlusvahendeid.

 2. Informatsioonihaldussüsteemid: Rajatis on varustatud informatsioonihaldussüsteemidega, sealhulgas tehnoloogiavahendid ja tarkvara, mis võimaldavad kriitilise teabe kogumist, analüüsimist ja levitamist seoses hädaolukorraga. Juhtimissüsteemid võivad mängida olulist rolli informatsiooni haldamisel.

 3. Juhtimis- ja kontrollikeskused: Ruumis võib olla keskne juhtimis- ja kontrolliala, kus otsustajad saavad jälgida olukorda, rakendada ressursse ja teha strateegilisi otsuseid saadaoleva teabe põhjal.

 4. Koostööalad: On eraldatud alasid koostööks ja koordineerimiseks erinevate ametite ja organisatsioonide vahel, kes on seotud hädaolukorra reageerimisega. See võib hõlmata laudu või tööjaamu erinevate esindajate jaoks.

 5. Situatsiooni jälgimine ja ekraanid: Erakorralise juhtimise ruumis on tavaliselt ekraanid või juhtpaneelid, kus kuvatakse reaalajas andmeid, kaarte ja muud olulist teavet seoses hädaolukorraga. See aitab otsustajatel olukorda visualiseerida ja teha informeeritud otsuseid.

 6. Logistiline tugi: Ruum võib sisaldada logistilise toe rajatisi, sealhulgas alasid planeerimiseks, ressursside haldamiseks ja tugiteenuste koordineerimiseks.

 7. Varundussüsteemid ehk toimepidevus: Operatiivse järjepidevuse tagamiseks on erakorralise juhtimise ruumid sageli varustatud varundusega, sealhulgas varugeneraatorite, topeltkommunikatsioonikanalite ja muude hädaolukorraks mõeldud meetmetega.

 

Kriisiruumid aktiveeritakse tavaliselt märkimisväärsete sündmuste korral, nagu loodusõnnetused, pandeemiad, suurõnnetused või julgeolekuriskid. Need toimivad keskusena, kus otsustajad saavad koos töötada, et juhtida vastuse- ja taastamisjõupingutusi. Ruumi kujundus ja omadused võivad varieeruda organisatsiooni või valitsusasutuse konkreetsete vajaduste ja ressursside põhjal.

KUIDAS TÖÖ KÄIB?

 1. Lepime kokku hinna, valmimise kuupäeva ja sõlmime lepingu

 2. Meie koostame projektiplaani ning kaardistame vajalikud inimesed, kellel on anda väärtuslikku teavet

 3. Kaitseme plaani juhtkonnas

 4. Lepime vajalike inimestega kokku intervjuude ajad ning viime intervjuu läbi

 5. Koostame dokumendi mustandi

 6. Saadame mustandi asjaosalistele kommenteerimiseks

 7. Parandame mustandi ja koostame puhtandi

 8. Kaitseme puhtandi, vajadusel viime sisse parendused

 9. Anname aktiga töö üle.

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused kriisijuhtimise ja toimepidevuse korraldamisel erinevates valdkondades: omavalitsused, riigiasutused, ettevõtted, riigi äriühingud. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad riskidele reageerimise võimet tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas ehitada omale üles üks korralik kriisijuhtimise süsteem. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. 

Täielik ja pidev koostöö
Kriisijuhtimise võimekuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.​
Toetav tugi
Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.
Lihtsalt arusaadavad tööd
Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha
Fikseeritud hind
Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.
bottom of page