Riskijuhtimine,kriisijuhtimine ja toimepidevus riigiasutustele

Oleme riigiasutustega teinud kolm aastat väga tihedat koostööd ja meil on olnud privileeg olla tunnistaja suurepärastele arengutele ja muutustele. Soovime seda koostööd edasi arendada ja jätkata, tagades koos asutustega Eesti elanike turvalisuse.

RIIGIASUTUSELE

Toimepideva kriisijuhtimise tagamine

Evakuatsioonikoha töö tagamine

Elutähtsa teenuse korraldamine

Riskikommunikatsiooni korraldamine

Riigikaitseülesannete korraldamine

Teenused riigiasutustele

Riigiasutuse
riskijuhtimise süsteem

Sisaldab riskijuhtimise olulisi elemente:

 1. riskijuhtimise raampõhimõtted ja protseduurireeglid;

 2. riskide tuvastamine ja hindamine;

 3. riskihaldusmeetodi valik ja sisekontrollimeetmete rakendamine;

 4. seire, aruandlus ja muudatuste sisseviimine, korrigeerimine;

 5. riskikultuur.

Riigiasutuse
hädaolukorra riskianalüüs

  Riskianalüüs sisaldab
 1) analüüsitava sündmuse kirjeldust;
 2) sündmuse tõenäosuse ja mõju analüüsi;
 3) hinnangut, millisel juhul võib sündmus areneda hädaolukorraks või eriolukorraks;
 4) ettepanekuid hädaolukordade ennetamiseks ja nendeks valmistumiseks;
 5) vajaduse korral muid andmeid, lähtudes sündmuse iseloomust või Riigikantselei suunistest.

Riigiasutuse
toimepidevuse tagamine

Sisaldab toimepidevuse olulisi elemente:

 1. asutuse olulised eesmärgid

 2. eesmärkide saavutamiseks vajalikud olulised protsessid

 3. oluliste protsesside kriitilised ressursid

 4. peamised riskid

 5. riskide maandamine

 6. riskide jälgimine

 7. maandamistegevuste järjepidevus ja kontroll

Riigiasutuse
hädaolukorra lahendamise plaan

Koostame hädaolukorra lahendamise plaani vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele, asutuse hädaolukorra riskianalüüsile ning Riigikantselei suunistele.

Kooskõlastame asjasse puutuvate asutuste ning isikutega, koolitame vajadusel personali.

 

Riigiasutuse riskijuhtimise süsteem

Igal asutusel on seatud eesmärgid, mida soovitakse saavutada ning iga eesmärgi saavutamist mõjutavad riskid. Riskide maandamiseks on olulised nii asutuse juhtkonna tegevus, riskijuhtimine ja riskide maandamine kui ka tegevuste elluviimise kontrollimiseks mõeldud sisekontrollisüsteem. Kokku moodustab see RISKIJUHTIMISSÜSTEEMI.

Riskijuhtimise olulised elemendid on:

 1. riskijuhtimise raampõhimõtted ja protseduurireeglid;

 2. riskide tuvastamine ja hindamine;

 3. riskihaldusmeetodi valik ja sisekontrollimeetmete rakendamine;

 4. seire, aruandlus ja muudatuste sisseviimine, korrigeerimine;

 5. riskikultuur.

 

Võta meiega ühendust ja me aitame sul luua riskiteadliku organisatsiooni.

Teenuse raames me kaardistame olemasoleva olukorra lähtuvalt riskijuhtimise süsteemi küpsusastmest ning teeme ettepanekud süsteemi parendamiseks. Lisaks koolitame nii juhtkonna kui personali.

 

Asutuse toimepidevuse tagamine

Riigiasutustel on küll ühelt poolt lihtsam ja kindlam - need ei saa pankrotti minna ja tulu poole pärast väga muretsema ei pea, samas vastutus ühiskonna toimimise ees on kahtlemata väga suur.

Riigiasutustel on väga erinevad ülesanded, mis tulenevad peamiselt nende põhimäärustest ja valdkondlikest õigusaktidest, kuid mitte kõik nendest ei ole kriitiliselt olulised. Kui küsimuseks saab asutuse toimepidevus, siis see annab vastupidiselt omavalitsustele riigiasutustele päris suure vabaduse ise otsustada, mis on kriitiline ja mis mitte. Omavalituse kriitilised ülesanded on põhimõtteliselt kõik ülesanded, mis seaduses volikogule pandud on.

Koostöös personali ja juhtkonnaga tuvastame kriitilised teenused, analüüsime nende võimelünkasid ja koostame koos maandamiskava.

 

Hädaolukorra riskianalüüsi koostamine ja uuendamine

See teenus on eelkõige mõeldud hädaolukorda juhtivatele asutustele, kuid kuna antud riskianalüüsi metoodika on stsenaariumipõhine, siis soovitame seda kõigile. 

 

Riskianalüüs sisaldab:
 1) analüüsitava sündmuse kirjeldust;
 2) sündmuse tõenäosuse ja mõju analüüsi;
 3) hinnangut, millisel juhul võib sündmus areneda hädaolukorraks või eriolukorraks;
 4) ettepanekuid hädaolukordade ennetamiseks ja nendeks valmistumiseks;
 5) vajaduse korral muid andmeid, lähtudes sündmuse iseloomust või Riigikantselei suunistest.

Töö aluseks on konfidentsiaalsusleping ja asutusepoolne volitus.

Töö koostatakse koostöös asutuse võtmeisikutega ja kestab 2 kuud.

 

Hädaolukorra lahendamise plaani aluseks on Vabariigi Valitsuse määrus, asutuse hädaolukorra riskianalüüs ja Riigikantseleipoolsed uhised.

 

HOLP sisaldab:
1) hädaolukorra kirjeldus, sealhulgas kokkuvõte hädaolukorra võimalikust mõjust;
2) plaani rakendamise tingimused, sealhulgas, millise soovitud tulemuse korral lõpetatakse plaani kasutamine;
3) hädaolukorra lahendamisel osalevad asutused ja isikud ning nende osalemise ülesanded;
4) hädaolukorra lahendamise eesmärgid;
5) hädaolukorra lahendamisse kaasatavate asutuste vahel kokkulepitud sündmuse tõenäoline lahenduskäik;
6) asutuste- ja isikutevahelise teabevahetuse korraldus;
7) avalikkuse teavitamise korraldus;
8) vajaduse korral asutuste ja isikute koostöö korraldus uurimistoimingute tegemisel;
9) elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorra korral teave elutähtsa teenuse tagamise korralduse kohta;
10) hädaolukorra lahendamise juhtimisstruktuur ja -korraldus;
11) hädaolukorra lahendamiseks vajalike võimete loetelu ja nende kasutusele võtmise tingimused;
12) vajaduse korral rahvusvahelise abi taotlemise, vastuvõtmise ja kasutamise korraldus;
13) vajaduse korral eriolukorra kehtestamisega kaasnevate tegevuste loetelu;
14) vajaduse korral muud tegevused, lähtudes plaani koostamist juhtiva asutuse vajadustest.

Töö koostamise aluseks on konfidentsiaalsusleping ja asutusepoolne volitus. 

Riigiasutuste hädaolukorra lahendamise plaani koostamine ja uuendamine