top of page

PÜSIVA KRIISIÜLESANDEGA ASUTUSE RISKIANALÜÜS JA PLAAN

Meie pädevuses on aidata püsivate kriisiülesannetega asutustel luua strateegia, mis võimaldab neil olla kindel, et nad saavad oma kriitiliste ülesannetega hakkama mistahes kriisi ajal.

 

Püsiva kriisiülesandega asutuse analüüsi teenuse eesmärk on aidata kõikidel asutustel kõiki olulisi osapooli kaasava tegevusega õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine, sh teha seda võimalikult loogiliselt, lihtsalt ja dubleerimist vältivalt. Teenuse raames me võtame suurema osa halduskoormusest enda kanda ehk suhtleme kõikide osapooltega ise meile antud volituste raames..

Teenuse osutamine toimub tasemel AK ja/või P.

OBJEKTIKAITSE ANALÜÜS JA PLAAN

Objektikaitse teenus on kõigile neile püsiva kriisiülesande asutustele, kes vajavad abi ja nõu objektide kaitse tagamisel.  Objektikaitse jaguneb kaheks - analüüs ja plaan. Analüüsi eesmärk on tuvastada olemasolev olukord ning nõrkused, plaani eesmärk on kirjeldada selged protseduurireeglid, kuidas toimib objekti kaitse ning kaitse tõstmine erineva tasemega kriisiolukordade ajal - kokku on 4 taset.

 

Mõlemal juhul on vaatluse all järgmised meetmed:

- ehituslik olukord ja meetmed

- tehniline olukord ja meetmed

- töökorralduslik olukord ja meetmed

Rohkem seda teemat avalikult avada ei saa. Arvestage, et 1 ja 2 tasemele on objektikaitse AK tasemel, 3 ja 4 ning riskide analüüs tasemel P.

 

Meie pädevuses on:

1) koostada objektikaitse analüüs

2) koostada objektikaitse plaan tasemel 1 ja 2 (3 ja 4 ainult piiratud tasemel riigisaladust käitleva asutuse loal asutuse admin.alas)

3) testida objektikaitset ehk viia läbi testõppusi.

KRIISIJUHTIMISE TÄISTEENUS

Anna oma asutuse kriisijuhtimise korraldamine meie kätesse. Meil on kogemused, oskused ning võime näha pilti tervikuna. Esimesed 2 aastat teeme meie, siis võime üle anda sinu asutuse töötajale. Teenuse raames koostame asutuse personaalse kriisijuhtimise süsteemi ehk strateegia, määrame KPI-d ning viime tegevused ellu.

Meie kriisijuhtimise strateegia võib jagada neljaks komponendiks:

1) läbimõeldud riskide juhtimine

2) paindlik kriisijuhtimine

3) toimepidevuse tagamine

4) testimine

Strateegia koostamiseks:

1) Määratleme ja kirjeldame esmatähtsad tegevused ja olulised osapooled 

2) Analüüsime riske, mis võivad esmatähtsaid tegevusi enim mõjutada

3) Koostame kriisijuhtimismeeskonna struktuuri ja juhtimismudeli

4) Määrame kriisi ajal rakendavad töö- ja ametikohad

5) Töötame välja ja määrame isikkoosseisu kriisirollid

6) Määrame kriisiaegse tegutsemise korralduse, sh kriisruumide asukohad

7) Määrame  kriisiaegne ülesehituse kujunemise

8) Määrame isikkoosseisu teavitamise korralduse ja koostame isikkoosseisule esmased sõnumid ja tegutsemisjuhised 

9) Suurendame asutuse toimepidevust

      a) määrame kriitilised tegevused, mida on toimepidevuse tagamiseks vaja vältimatult täita;

      b) maandame riske ja teeme toimepidevuse tagamiseks ettevalmistusi;

      c) leiame lahendused tegutsemiseks toimepidevuse ohtude, häirete ja katkestuste korral ning toimepidevuse taastamiseks;

      d) määrame  varuasukohad ja sinna ümberpaiknemise;

       e) määrame toimepidevuse tagamiseks vajalikud objektid, nende kaitse ja objektidel varjumisekorralduse;

       f) määrame ülesannete täitmise korraldamiseks volitatud esindaja ning ööpäev läbi toimiva kontaktpunkti.

10) Koostame õppuste ja testimiste korraldamise kava ning viime läbi testimisi ja kriisiõppusi.

11) Viime sisse selge koolituskava ning viime läbi koolitused vastavalt kriisirollidele

12) Muudame kõik töökorralduslikud dokumendid ning selgitame nende muutuste vajadusi.

ASUTUSE KRIISIVALMIDUSE TÕSTMINE

Tahad, et su asutus oleks järgmiseks kriisiks paremini valmis? Tahad, et lõpeks ära vaidlus selle üle, kes peab töövälisel ajal kriiside lahendamises osalema ja kes mitte? Siin on sulle lahendus.

 

Kasutame teenuse osutamisel Riigikantselei poolt koostatud materjali ja metoodikat, mis meie arvates on väga hästi koostatud. Teenuse raames me:

1) Määratlema ja kirjeldama  esmatähtsad kriisiaegsed ülesanded ja olulised osapooled

2) Määrama kriisi ajal rakendavad töö- ja ametikohad

3) Töötama välja ja määrame isikkoosseisu kriisirollid

4) Määrama kriisiaegse tegutsemise korralduse, sh kriisruumide asukohad

5) Määrama  kriisiaegne ülesehituse kujunemise

6) Määrama isikkoosseisu teavitamise korralduse ja koostame isikkoosseisule esmased sõnumid ja tegutsemisjuhised 

7) Suurendama asutuse toimepidevust

8) Määrama objektikaitse korralduse ja meetmed

Seega me mitte ainult ei osuta teenust, me muudame kogu organisatsioonikultuuri. Sõna otseses mõttes peame me sekkuma ka olemasolevasse töökorralduslikesse regulatsioonidesse, sest kriiside ajal paljude inimeste senine töökorraldus muutub oluliselt.

 

Teenus on mõeldud ennekõike riigiasutustele, avalik õiguslikele juriidilistele asutustele ja püsiva kriisiülesandega asutusele, kuid nende põhimõtete rakendamine on mõistlik ja soovituslik kõikidele organisatsioonidele.

ASENDUSPINNA KASUTUSELE VÕTMISE PLAAN

See teenus on seotud kriisivõimekuse tõstmise teenusega, mille raames me otsime üles ülesande täitmiseks vajalikud asenduspinnad ning koostame nende kasutusele võtmise ja vajadusel kaitse plaanid.

Meie tagame oma teenusena sulle täielikult detailselt läbimõeldud plaani ajutiste pindade kasutusele võtmiseks. Olgu selleks haridusteenuse või sotsiaalteenuse jätkamise vajadusest lähtuv või kriisijuhtimise toimepidevuse vajadusest lähtuv.

Meie teenuse osutamise olulised protsessid on:

- sobilike asenduspindade otsimine

- sobilike asenduspindade omanikega ja kliendiga suhtlemine

- olemasoleva olukorra kaardistus 

- võimeanalüüsi läbiviimine vastavalt asenduspinna tüübile

- objektikaitse analüüsi läbiviimine (vajadusel, oleneb asenduspinna tüübist)

- vajalike võimete ja ressursside otsimine ning vajalike kokkulepete saavutamine

- selge plaani koostamine ja kooskõlastuste saamine

-- plaani testimine

KRIISIPLAANI JA HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAANI KOOSTAMINE

Omavalitsuse detailse kriisiplaani teenuse eesmärk on aidata omavalitsustel koostada kõiki osapooli kaasava tegevusega korralik kriisijuhtimise strateegia ning toimepidevus. Teenuse raames me mitte ainult ei koosta omavalitsusele  kriisiplaani vastavalt tsiviilkriisi ja riigikaitse seadusele, me  ehitame omavalistusele üles mitmetasandilise kriisijuhtimise ja toimepidevuse süsteemi vastavalt Riigikantselei poolt koostatud materjalile "Asutuste valmiduse saavutamine kriiside lahendamiseks".

Omavalitsuse kriisiplaan koostamise käigus:

1) Määratleme ja kirjeldame  esmatähtsad kriisiaegsed ülesanded, muud omavalitsuse spetsiifilised olulised ülesanded ja olulised osapooled

2) Määrame kriisi ajal rakendavad töö- ja ametikohad

3) Töötame välja ja määrame isikkoosseisu kriisirollid

4) Kirjeldame kriisiplaani rakendamise tingimused

5) Määrame kriisiaegse tegutsemise korralduse, sh kriisruumide asukohad

6) Määrame omavalitsuse kriisiaegne ülesehituse kujunemise, sh kriisijuhtimise struktuurid, juhtimise ja koostöö korraldamise

7) Koostame tegevuskavad

8) Koostame avalikkuse ja isikkoosseisu teavitamise korralduse 

9) Suurendame asutuse toimepidevust

Toimepidevuse suurendamise raames:

 1. määrame kriitilised tegevused, mida on toimepidevuse tagamiseks vaja vältimatult täita;

 2. maandame riske ja teeb toimepidevuse tagamiseks ettevalmistusi;

 3. leiame lahendused tegutsemiseks toimepidevuse ohtude, häirete ja katkestuste korral ning toimepidevuse taastamiseks;

 4. määrame vajaduse korral varuasukoha ja sinna ümberpaiknemise;

 5. määrame toimepidevuse tagamiseks vajalikud objektid, nende kaitse ja objektidel varjumisekorralduse;

 6. määrame ülesannete täitmise korraldamiseks volitatud esindaja ning ööpäev läbi toimiva kontaktpunkti.

Lisaks koordineerime olulisi ülesandeid otseselt elluviivate asutuste toimepidevuse tagamist.

TESTIMINE JA KRIISIÕPPUSE KORRALDAMINE

Meie suudame korraldada väga elulähedasi kriisiõppusi ning plaanide ja tegevuste testimist. Pane oma meeskond proovile ja taga oma asutusele terviklik kriisijuhtimise süsteem.

PÜSIVA KRIISIÜLESANDEGA ASUTUSE TOIMEPIDEVUS

Kõik asutused, mis osalevad püsiva kriisiülesande ellu viimisel kas otseselt või kaudselt, peavad tagama teenuse toimepidevuse. See teenus on spetsiaalselt mõeldud neile asutustele ja meie eesmärk on täita ülesanded nii, et see oleks osa organisatsioonkultuurist ja strateegiast, mitte lihtsalt eraldiseisva kohustuse täitmine.

Püsiva kriisiülesandega asutuse toimepidevuse tagamise teenuse eesmärk on aidata kõikidel asutustel  kõiki olulisi osapooli kaasava tegevusega õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine, sh teha seda võimalikult loogiliselt, lihtsalt ja dubleerimist vältivalt. Teenuse raames me ehitame asutusele üles lisaks toimepidevuse tagamise süsteemile ka  mitmetasandilise kriisijuhtimise süsteemi vastavalt Riigikantselei poolt koostatud materjalile "Asutuste valmiduse saavutamine kriiside lahendamiseks".

Teenuse osutamine toimub tasemel AK.

MIKS PALGATA MEID?

Meil on juba koolitatud eksperdid, kes teavad, mida ja kuidas teha. Üldjuhul on meie teenus kuni 50% odavam, kui palgata omale selleks eraldi riskijuht. 

100% ekspert

Meil on juba olemas koolitatud ja pädev ekspert. Teisi nii häid tuleb juurde harva. Kasuta võimalust kohe.

Turvatunne

Sa saad kindluse, et sinu asutuse riske juhivad eksperdid, kes küll pole otseselt sinu palgal, kuid kes on alati sulle kättesaadavad.

Halduskoormuse oluline vähenemine

Kuigi omavalitsuse juht on ja jääb alati vastutama, meie teenus vähendab nii omavalitsuse juhil kui kõikidel teistel töötajatel oluliselt halduskoormust. Meie ise kaasame kõik olulised inimesed, suhtleme osapoolega ning tagame protokollimise. 

KUIDAS TÖÖ KÄIB?

 1. Lepime kokku hinna, valmimise kuupäeva ja sõlmime lepingu

 2. Meie koostame projektiplaani ning kaardistame vajalikud inimesed, kellel on anda väärtuslikku teavet

 3. Kaitseme plaani juhtkonnas

 4. Lepime vajalike inimestega kokku intervjuude ajad ning viime intervjuu läbi

 5. Koostame dokumendi mustandi

 6. Saadame mustandi asjaosalistele kommenteerimiseks

 7. Parandame mustandi ja koostame puhtandi

 8. Kaitseme puhtandi, vajadusel viime sisse parendused

 9. Anname aktiga töö üle.

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused kriisijuhtimise korraldamisel erinevates valdkondades: omavalitsused, riigiasutused, ettevõtted, riigi äriühingud. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad riskidele reageerimise võimet tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas ehitada omale üles üks korralik kriisijuhtimise süsteem. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. 

Täielik ja pidev koostöö
Kriisijuhtimise võimekuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.​
Toetav tugi
Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.
Lihtsalt arusaadavad tööd
Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha
Fikseeritud hind
Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.
bottom of page