Riskijuhtimise teenused omavalitsustele

Oleme omavalitsustega teinud kolma aastat väga tihedat koostööd ja meil on olnud privileeg olla tunnistaja suurepärastele arengutele ja muutustele. Soovime seda koostööd edasi arendada ja jätkata, tagades koos omavalitsustega Eesti elanike turvalisuse.

Omavalitsuse riskijuhtimise süsteem

Hind alates 4500 EUR

Igal asutusel on seatud eesmärgid, mida soovitakse saavutada ning iga eesmärgi saavutamist mõjutavad riskid. Riskide maandamiseks on olulised nii asutuse juhtkonna tegevus, riskijuhtimine ja riskide maandamine kui ka tegevuste elluviimise kontrollimiseks mõeldud sisekontrollisüsteem. Kokku moodustab see RISKIJUHTIMISSÜSTEEMI.

Riskijuhtimise olulised elemendid on:

  1. riskijuhtimise raampõhimõtted ja protseduurireeglid;

  2. riskide tuvastamine ja hindamine;

  3. riskihaldusmeetodi valik ja sisekontrollimeetmete rakendamine;

  4. seire, aruandlus ja muudatuste sisseviimine, korrigeerimine;

  5. riskikultuur.

 

Võta meiega ühendust ja me aitame sul luua riskiteadliku organisatsiooni.

Teenuse raames me kaardistame olemasoleva olukorra lähtuvalt riskijuhtimise süsteemi küpsusastmest ning teeme ettepanekud süsteemi parendamiseks. Lisaks koolitame nii juhtkonna kui personali.

Asutuse toimepidevuse tagamine

Omavalitsuse toimepidevuse tagamine on kõige keerulisem, kuna kõik ülesanded, mis Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses volikogule täitmiseks määratud on, on kriitilised ülesanded ehk tuumülesanded.Loe ka dokumenti "KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSTE KOOSTÖÖ KORRALDUSLIK RAAMISTIK JA VÕIMALIKUD MUDELID" (Riigikantselei 2012) lk 8-9. Peamine ülesanne on koostöös vallavalitsuse ja vallavolikoguga selekteerida kohustused vastavalt mõjude suurusele, kinnitada nende kvaliteedi tase vastavalt kriisiolukorra või hädaolukorra raskusastmele ning lähtuvalt nendest eesmärkidest ehitada üles toimepidevuse tagamise süsteem kui osa omavalitsuse terviklikust riskijuhtimise süsteemist.

Koostöös personali ja juhtkonnaga tuvastame kriitilised teenused, analüüsime nende võimelünkasid ja koostame koos maandamiskava.

Hind alates 3500 EUR

Hädaolukorra riskianalüüsi koostamine ja uuendamine

Hind alates 5500 EUR

See teenus on eelkõige mõeldud hädaolukorda juhtivatele asutustele, kuid kuna antud riskianalüüsi metoodika on stsenaariumipõhine, siis soovitame seda kõigile. 

Unustage riski tõenäosus. See pole oluline. Oluline on, et kõik riskid, millel on sinu eesmärkidele oluline negatiivne mõju, olenemata nende tekkimis tõenäosusest, tuleb alati hoida jägimise all.

Teenuse raames koostame hädaolukorra lahendamise plaani vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele, kooskõlastame kõikide asjaosalistega, koolitame personali ja juhtkonna.

Hädaolukorra lahendamise plaani koostamine ja uuendamine

Hind alates 2500 EUR