top of page

Siit leiate kõik teenused, mida me osutame kohalikele omavalitsustele. Meil on üle 5-aastane kogemus ja enam-vähem saame juba aru, mis on omavalitsuse rõõmud, mured ja väljakutsed.

KRIISIREGULEERIMISPOLIITIKA ELLUVIIMISE TÄISTEENUS

Tegemist on spetsiaalselt kohalikule omavalitsusele suunatud riskijuhtimise täisteenusega. Meie korraldame kõik kohustuslikud tegevused, suhtleme päästeameti ja muude ametitega ning teeme omavalitsuse eest kõik ära. Kiirelt, efektiivselt ja toimivalt.

Omavalitsuse kriisireguleerimispoliitika rakendamise teenus on mõeldud kõikidele omavalitsustele, mis soovivad professionaalset kriisijuhtimise täisteenust oma inimesi koormamata.

Teenuse raames teeme meie omavalitsuse eest kõik ära:

1) koostame põhjalikud riskianalüüsid ja võimeanalüüsid

2) koostame põhjaliku kriisijuhtimise süsteemi, kirjeldame vajalikud varud, tagame toimepideva kriisiruumi ning koolitame kõik töötajad

3) koostame põhjaliku toimepidevuse tagamise süsteemi, sh kriisijuhtimise korraldamise ajutisel, ettevalmistatud pinnal

4) korraldame vajalikud kriisikomisjoni istungid, loome nendele selge sisu ja agendad ning tagame protokollimise

5) tegeleme evakuatsioonikohtade ning varude küsimusega ning koolitame vajalikud inimesed

6) koostame kriisikomisjonile aasta tegevusplaani ning esitame päästeametile kokkuvõtted

7) suhtleme Päästeameti ning teiste riigiasutustega

8) korraldame elutähtsa teenuste toimepidevust vastavalt määrusele, vajadusel teeme määruse muutmise ettepanekud

9) nõustame elutähtsa teenuse osutajaid toimepidevuse tagamisel

10) korraldame riskikommunikatsiooni, sh tagame tiheda koostöö korteriühistute ja külavanematega

11) koostame püsivate kriisiülesannetega seotud analüüsid ja plaanid ning juhendame kriisiülesandeid ellu viivaid asutusi kriisülesande toimepidevuse tagamisel

12) korraldame evakuatsioonikohtadega seotud tegevused, sh pideva suhtlemise päästeametiga

13) korraldame kriisiõppusi ning toimepidevuse õppusi.

14) viime ellu linnapea / vallavanema korraldusi

15) kõik muud küsimused, mida riigiasutused võivad välja mõelda

PÜSIVA KRIISIÜLESANDEGA ASUTUSE RISKIANALÜÜS JA PLAAN

Meie pädevuses on aidata püsivate kriisiülesannetega asutustel luua strateegia, mis võimaldab neil olla kindel, et nad saavad oma kriitiliste ülesannetega hakkama mistahes kriisi ajal.

 

Püsiva kriisiülesandega asutuse analüüsi teenuse eesmärk on aidata kõikidel asutustel kõiki olulisi osapooli kaasava tegevusega õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine, sh teha seda võimalikult loogiliselt, lihtsalt ja dubleerimist vältivalt. Teenuse raames me võtame suurema osa halduskoorusest enda kanda ehk suhtleme kõikide osapooltega ise meile antud volituste raames..

Teenuse osutamine toimub tasemel AK.

RISKIKOMMUNIKATSIOONI KORRALDAMINE

Riskikommunikatsiooni teenus on mõeldud kõikidele asutustele, mis peavad või tahavad riskikommunikatsiooni korraldama, kuid kellel kas puudub vastav oskus või soovib raha säästa.

Meie eksperdid koostavad asutusele selge riskikommunikatsiooni plaani koos sidusrühmade ning neile mõeldud sõnumite ja sõnumite edastamise kanalitega. Tagatud on KPId, et kontrollida efektiivsust.

OBJEKTIKAITSE ANALÜÜS JA PLAAN

Objektikaitse teenus on kõigile neile püsiva kriisiülesande asutustele, kes vajavad abi ja nõu objektide kaitse tagamisel.  Objektikaitse jaguneb kaheks - analüüs ja plaan. Analüüsi eesmärk on tuvastada olemasolev olukord ning nõrkused, plaani eesmärk on kirjeldada selged protseduurireeglid, kuidas toimib objekti kaitse ning kaitse tõstmine erineva tasemega kriisiolukordade ajal - kokku on 4 taset.

 

Mõlemal juhul on vaatluse all järgmised meetmed:

- ehituslik olukord ja meetmed

- tehniline olukord ja meetmed

- töökorralduslik olukord ja meetmed

Rohkem seda teemat avalikult avada ei saa. Arvestage, et 1 ja 2 tasemele on objektikaitse AK tasemel, 3 ja 4 ning riskide analüüs tasemel P.

 

Meie pädevuses on:

1) koostada objektikaitse analüüs

2) koostada objektikaitse plaan tasemel 1 ja 2 (3 ja 4 ainult piiratud tasemel riigisaladust käitleva asutuse loal asutuse admin.alas)

3) testida objektikaitset ehk viia läbi testõppusi.

KRIISIKS VALMISOLEKU KOOLITUS

Tahad paremini aimu saada, kuidas kriisid arenevad selleks, et end või oma inimesi paremini ette valmistada? Siin on sulle meie kriisiks valmisoleku tõstmise koolitused.

Oleme koostanud spetsiaalse koolitusprogrammi sotsiaaltöötajatele ja majandustöötajatele, kes otseselt viivad ellu omavalitsuse tulevasi püsivaid kriisiülesandeid.

ASUTUSE KRIISIVALMIDUSE TÕSTMINE

Tahad, et su asutus oleks järgmiseks kriisiks paremini valmis? Tahad, et lõpeks ära vaidlus selle üle, kes peab töövälisel ajal kriiside lahendamises osalema ja kes mitte? Siin on sulle lahendus.

 

Kasutame teenuse osutamisel Riigikantselei poolt koostatud materjali ja metoodikat, mis meie arvates on väga hästi koostatud. Teenuse raames me:

1) Määratlema ja kirjeldama  esmatähtsad kriisiaegsed ülesanded ja olulised osapooled

2) Määrama kriisi ajal rakendavad töö- ja ametikohad

3) Töötama välja ja määrame isikkoosseisu kriisirollid

4) Määrama kriisiaegse tegutsemise korralduse, sh kriisruumide asukohad

5) Määrama  kriisiaegne ülesehituse kujunemise

6) Määrama isikkoosseisu teavitamise korralduse ja koostame isikkoosseisule esmased sõnumid ja tegutsemisjuhised 

7) Suurendama asutuse toimepidevust

8) Määrama objektikaitse korralduse ja meetmed

Seega me mitte ainult ei osuta teenust, me muudame kogu organisatsioonikultuuri. Sõna otseses mõttes peame me sekkuma ka olemasolevasse töökorralduslikesse regulatsioonidesse, sest kriiside ajal paljude inimeste senine töökorraldus muutub oluliselt.

 

Teenus on mõeldud ennekõike riigiasutustele, avalik õiguslikele juriidilistele asutustele ja püsiva kriisiülesandega asutusele, kuid nende põhimõtete rakendamine on mõistlik ja soovituslik kõikidele organisatsioonidele.

ASENDUSPINNA KASUTUSELE VÕTMISE PLAAN

See teenus on seotud kriisivõimekuse tõstmise teenusega, mille raames me otsime üles ülesande täitmiseks vajalikud asenduspinnad ning koostame nende kasutusele võtmise ja vajadusel kaitse plaanid.

Meie tagame oma teenusena sulle täielikult detailselt läbimõeldud plaani ajutiste pindade kasutusele võtmiseks. Olgu selleks haridusteenuse või sotsiaalteenuse jätkamise vajadusest lähtuv või kriisijuhtimise toimepidevuse vajadusest lähtuv.

Meie teenuse osutamise olulised protsessid on:

- sobilike asenduspindade otsimine

- sobilike asenduspindade omanikega ja kliendiga suhtlemine

- olemasoleva olukorra kaardistus 

- võimeanalüüsi läbiviimine vastavalt asenduspinna tüübile

- objektikaitse analüüsi läbiviimine (vajadusel, oleneb asenduspinna tüübist)

- vajalike võimete ja ressursside otsimine ning vajalike kokkulepete saavutamine

- selge plaani koostamine ja kooskõlastuste saamine

-- plaani testimine

KRIISIPLAANI JA HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAANI KOOSTAMINE

Omavalitsuse detailse kriisiplaani teenuse eesmärk on aidata omavalitsustel koostada kõiki osapooli kaasava tegevusega korralik kriisijuhtimise strateegia ning toimepidevus. Teenuse raames me mitte ainult ei koosta omavalitsusele  kriisiplaani vastavalt tsiviilkriisi ja riigikaitse seadusele, me  ehitame omavalistusele üles mitmetasandilise kriisijuhtimise ja toimepidevuse süsteemi vastavalt Riigikantselei poolt koostatud materjalile "Asutuste valmiduse saavutamine kriiside lahendamiseks".

Omavalitsuse kriisiplaan koostamise käigus:

1) Määratleme ja kirjeldame  esmatähtsad kriisiaegsed ülesanded, muud omavalitsuse spetsiifilised olulised ülesanded ja olulised osapooled

2) Määrame kriisi ajal rakendavad töö- ja ametikohad

3) Töötame välja ja määrame isikkoosseisu kriisirollid

4) Kirjeldame kriisiplaani rakendamise tingimused

5) Määrame kriisiaegse tegutsemise korralduse, sh kriisruumide asukohad

6) Määrame omavalitsuse kriisiaegne ülesehituse kujunemise, sh kriisijuhtimise struktuurid, juhtimise ja koostöö korraldamise

7) Koostame tegevuskavad

8) Koostame avalikkuse ja isikkoosseisu teavitamise korralduse 

9) Suurendame asutuse toimepidevust

Toimepidevuse suurendamise raames:

 1. määrame kriitilised tegevused, mida on toimepidevuse tagamiseks vaja vältimatult täita;

 2. maandame riske ja teeb toimepidevuse tagamiseks ettevalmistusi;

 3. leiame lahendused tegutsemiseks toimepidevuse ohtude, häirete ja katkestuste korral ning toimepidevuse taastamiseks;

 4. määrame vajaduse korral varuasukoha ja sinna ümberpaiknemise;

 5. määrame toimepidevuse tagamiseks vajalikud objektid, nende kaitse ja objektidel varjumisekorralduse;

 6. määrame ülesannete täitmise korraldamiseks volitatud esindaja ning ööpäev läbi toimiva kontaktpunkti.

Lisaks koordineerime olulisi ülesandeid otseselt elluviivate asutuste toimepidevuse tagamist.

KRIISIRUUMI TOIMEPIDEVUS

Elutähtsaid teenuseid ja püsivaid kriisiülesandeid saab ellu viia vaid siis, kui kriisijuhtimise, sh kriisiruumi toimepidevus on tagatud kõige kõrgemal tasemel. See teenus on mõeldud neile, kes soovivad, et nende kriisijuhtimine kunagi ei katke.

Kriisiruum või ka erakorralise juhtimise ruum, mida sageli nimetatakse ka  hädaolukordade operatsioonikeskuseks (EOC) või kriisihaldusruumiks, on eraldiseisev rajatis või ruum, kus võtmetöötajad kogunevad, et koordineerida ja juhtida vastustegevust hädaolukordades või kriisides. Kriisiruumi peamine eesmärk on hõlbustada tõhusat suhtlust, koordineerimist ja otsustamist asjakohaste osapoolte vahel, tagamaks kiire ja korraldatud reageerimine juhtunud sündmustele.

Kriisiruumi võtmevõimed on:

 1. Suhtlustaristu: Ruum on varustatud arenenud suhtlusvahenditega, mis võimaldavad reaalajas teabe vahetamist hädaolukorra reageerijate, valitsusametnike ja teiste asjakohaste osapoolte vahel. See võib hõlmata telekommunikatsioonisüsteeme, videokonverentsimist ja muid suhtlusvahendeid.

 2. Informatsioonihaldussüsteemid: Rajatis on varustatud informatsioonihaldussüsteemidega, sealhulgas tehnoloogiavahendid ja tarkvara, mis võimaldavad kriitilise teabe kogumist, analüüsimist ja levitamist seoses hädaolukorraga. Juhtimissüsteemid võivad mängida olulist rolli informatsiooni haldamisel.

 3. Juhtimis- ja kontrollikeskused: Ruumis võib olla keskne juhtimis- ja kontrolliala, kus otsustajad saavad jälgida olukorda, rakendada ressursse ja teha strateegilisi otsuseid saadaoleva teabe põhjal.

 4. Koostööalad: On eraldatud alasid koostööks ja koordineerimiseks erinevate ametite ja organisatsioonide vahel, kes on seotud hädaolukorra reageerimisega. See võib hõlmata laudu või tööjaamu erinevate esindajate jaoks.

 5. Situatsiooni jälgimine ja ekraanid: Erakorralise juhtimise ruumis on tavaliselt ekraanid või juhtpaneelid, kus kuvatakse reaalajas andmeid, kaarte ja muud olulist teavet seoses hädaolukorraga. See aitab otsustajatel olukorda visualiseerida ja teha informeeritud otsuseid.

 6. Logistiline tugi: Ruum võib sisaldada logistilise toe rajatisi, sealhulgas alasid planeerimiseks, ressursside haldamiseks ja tugiteenuste koordineerimiseks.

 7. Varundussüsteemid ehk toimepidevus: Operatiivse järjepidevuse tagamiseks on erakorralise juhtimise ruumid sageli varustatud varundusega, sealhulgas varugeneraatorite, topeltkommunikatsioonikanalite ja muude hädaolukorraks mõeldud meetmetega.

 

Kriisiruumid aktiveeritakse tavaliselt märkimisväärsete sündmuste korral, nagu loodusõnnetused, pandeemiad, suurõnnetused või julgeolekuriskid. Need toimivad keskusena, kus otsustajad saavad koos töötada, et juhtida vastuse- ja taastamisjõupingutusi. Ruumi kujundus ja omadused võivad varieeruda organisatsiooni või valitsusasutuse konkreetsete vajaduste ja ressursside põhjal.

TESTIMINE JA KRIISIÕPPUSE KORRALDAMINE

Meie suudame korraldada väga elulähedasi kriisiõppusi ning plaanide ja tegevuste testimist. Pane oma meeskond proovile ja taga oma asutusele terviklik kriisijuhtimise süsteem.

ELUTÄHTSA TEENUSE TOIMEPIDEVUS

Meie aitame sul koostada normidele vastava toimepidevuse analüüsi nii, et see on ka päriselt sulle kasulik. Meil on lisaks ka kogemused, kuidas aidata sul rakendada vajalikud maandamismeetmed mõistlikult ja soodsalt.

PÜSIVA KRIISIÜLESANDEGA ASUTUSE TOIMEPIDEVUS

Kõik asutused, mis osalevad püsiva kriisiülesande ellu viimisel kas otseselt või kaudselt, peavad tagama teenuse toimepidevuse. See teenus on spetsiaalselt mõeldud neile asutustele ja meie eesmärk on täita ülesanded nii, et see oleks osa organisatsioonkultuurist ja strateegiast, mitte lihtsalt eraldiseisva kohustuse täitmine.

Püsiva kriisiülesandega asutuse toimepidevuse tagamise teenuse eesmärk on aidata kõikidel asutustel  kõiki olulisi osapooli kaasava tegevusega õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine, sh teha seda võimalikult loogiliselt, lihtsalt ja dubleerimist vältivalt. Teenuse raames me ehitame asutusele üles lisaks toimepidevuse tagamise süsteemile ka  mitmetasandilise kriisijuhtimise süsteemi vastavalt Riigikantselei poolt koostatud materjalile "Asutuste valmiduse saavutamine kriiside lahendamiseks".

Teenuse osutamine toimub tasemel AK.

HOOLEKODU TOIMEPIDEVUS

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamine saab olema üks omavalitsuse püsivatest kriisiülesannetest ning hooldekodud kui ülesande elluviijad peavad olema toimepidevad. See teenus on mõeldud neile ja arvestab Sotsiaalkindlustusameti soovitusi.

Hoolekandeasutuse toimepidevuse tagamise teenuse eesmärk on aidata hoolekandeasutustel koostada kõiki osapooli kaasava tegevusega õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine, sh Sotsiaalkindlustusameti toimepidevuse riskimaatriksi sisu vähemalt tasemele "toimepidev".

 

Teenuse raames me:

- kaardistame olemasoleva olukorra vastavalt SKA toimepidevuse riskimaatriksi nõuetele

- koostöös asutuse juhiga hindame nõuetele mitte vastavate punktide tegevusmeetmed

- oluliste puuduste korral nõustame asutuse juhti puuduste kõrvaldamise küsimuses ning lepime kokku edasised tegevused

- suhtleme SKA piirkonna nõunikega

MIKS PALGATA MEID?

Meil on juba koolitatud eksperdid, kes teavad, mida ja kuidas teha. Üldjuhul on meie teenus kuni 50% odavam, kui palgata omale selleks eraldi riskijuht. 

100% ekspert

Meil on juba olemas koolitatud ja pädev ekspert. Teisi nii häid tuleb juurde harva. Kasuta võimalust kohe.

Turvatunne

Sa saad kindluse, et sinu asutuse riske juhivad eksperdid, kes küll pole otseselt sinu palgal, kuid kes on alati sulle kättesaadavad.

Halduskoormuse oluline vähenemine

Kuigi omavalitsuse juht on ja jääb alati vastutama, meie teenus vähendab nii omavalitsuse juhil kui kõikidel teistel töötajatel oluliselt halduskoormust. Meie ise kaasame kõik olulised inimesed, suhtleme osapoolega ning tagame protokollimise. 

KUIDAS TÖÖ KÄIB?

 1. Lepime kokku hinna, valmimise kuupäeva ja sõlmime lepingu

 2. Meie koostame projektiplaani ning kaardistame vajalikud inimesed, kellel on anda väärtuslikku teavet

 3. Kaitseme plaani juhtkonnas

 4. Lepime vajalike inimestega kokku intervjuude ajad ning viime intervjuu läbi

 5. Koostame dokumendi mustandi

 6. Saadame mustandi asjaosalistele kommenteerimiseks

 7. Parandame mustandi ja koostame puhtandi

 8. Kaitseme puhtandi, vajadusel viime sisse parendused

 9. Anname aktiga töö üle.

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused kriisijuhtimise korraldamisel erinevates valdkondades: omavalitsused, riigiasutused, ettevõtted, riigi äriühingud. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad riskidele reageerimise võimet tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas ehitada omale üles üks korralik kriisijuhtimise süsteem. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. 

Täielik ja pidev koostöö
Kriisijuhtimise võimekuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.​
Toetav tugi
Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.
Lihtsalt arusaadavad tööd
Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha
Fikseeritud hind
Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.
bottom of page