top of page

TEENUSED OMAVALITSUSELE

Kohalikud omavalitsused on meie südamerõõm ja - mure. Oleme nendega väga tihedalt teinud koostööd alates 2019 aastast. Meie peame kohalikke omavalitsusi tegelikeks elanikkonnakaitse asutusteks, sest kriiside lahendamine ja inimeste aitamine peab toimuma kõige madalamal tasemel. Kõik ülejäänud asutused peaksid töötama omavalitsuste toetamise ja abistamise nimel. 

Meie peamised teenused on seotud ennekõike:

 • kriisiõppuste korraldamisisega

 • elutähtsa teenuse toimepidevusega

 • hädaolukorra lahendamise plaani koostamisega

 • nõustamisega

Viimased pool aastat oleme töötanud ja õppinus selle nimel, et aidata kohalikel omavalitsustel:

 • tagada asutuste kiire evakuatsioon

 • tagada kriisistaabi toimepidevus

 • tagada omavalitsuse toimepidevus, sh määrata olulised kriisiülesanded

 • luua ajutised teenuse osutamise kohad, nagu joogivee tagamine, toiduabi, kriisikeskused

Kuna uue Tsiviilkriisi ja riigikaitse seadusega saavad omavalitsused omale väga suure hulha kohustusi, siis oleme alustanud õpinguid selleks, et tagada omavalitsuste abistamine järgmistest tegevustes:

 • asutuse riskianalüüsi koostamine, sh arvestamine kõikide püsiva kriisiülesande elluviimises osalevate asutustega

 • toimepidevuse tagamine, sh arvestamine kõikide püsiva kriisiülesande elluviimises osalevate asutustega

 • kriisiplaanid iga püsiva kriisiülesande tagamiseks

 • evakuatsiooni korraldamises osalemine ja vajalike varude tagamise korraldamine

Kuna uued kohustused on väga aja- ja töömahukad, siis pakume omavalitsustele võimalust tellida kaheks aastaks kriisijuhtimise teenus. Teenuse raames teeme me koostöös juhtkonna ja võtmetöötajatega kõik nõuded korda, tagame andmete kaitse, uuendamise ja jagamise ning kooskõlastamise ning kahe aasta pärast anname vajadusel kogu materjali üle. 

Teenused

Nõustame omavalitsusi, kuidas oleks kõige mõistlikum elutähtsat teenust korraldada. Peamine probleem on liiga kõrged nõudmised ettevõtjatele, unustades ära, et kui omavalitsuses või riigis on kriisiolukord, siis ka elutähtsa teenuse korraldajatel on kriisiolukord. 

Nii mõnigi omavalitsus hooldab mingis piirkonnas ise teid ja tänavaid haldustegevusena. Kuigi nad ei ole tee-ettevõte, peavad nad vastama seega samadele tingimustele, mille nad ise on kohalike teede sõidetavuse kui elutähtsa teenuse tagamisele määrusega kehtestanud. Uue Tsiviilkriisi ja riigikaitse seadusega läheb elu natuke lihtsamaks, sest see lubab kõikidel sama elutähtsat teenust osutavatel isikutel koostada ühise toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani.

Kuigi hetkel omavalitsused püsivate kriisiülesannete elluviimisega seotud toimepidevuse plaani koostama ei pea, siis me oleme siiski seda meelt, et see võiks olemas olla. Kui omavalitused teavad, millised on nende kriitilised ülesanded ning milliste osutamisest võib järjest ära öelda, siis on kriiside lahendamine palju loogilisem, planeeritum ja lihtsam. See vähendaks oluliseks peataolekuid ja ka ebapopulaarsete otsuste tegemiseks on algdokument olemas ja volikogu liikmed on sellega tutvunud. Vahel lihtsalt on asju, mis tuleb ära teha. Lisaks on juba välja selgitatud ka õiguslikud alused ja tegevused ei jää õigusselguse tagamise taha pidama.

Hetkel on ainult need omavalitsused, kus elab üle 10000 inimese hädaolukorda juhtivad asutused Hädaolukorra seaduse mõttes (tulenevalt ühest kuni kolmest elutähtsa teenuse korraldamise kohustusest). Kuid uue Tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse rakendmusel muutuvad kõik omavalitsused püsiva kriisiülesandega asutusteks, kes peavad koostama IGA kriisiülesande kohta kriisiplaani. Meie soovitame alustada kohe, sest selline plaan on kriisideks valmistumise mõttes väga tugev aluks edukaks kriisi lahendamiseks.

Aitame omavalitsustel hinnata, kes nende meeskond on kriiside lahendamiseks valmis. Koostame ja kooskõlastame stsenaariumi, vastumängu taseme ning koolitame vajalikud inimesed. Kokkulepitud ajal viime õppuse läbi vastavalt stsenaariumile, tagame hindamise ning õppuse kokkuvõtte. Viimasena teeme ettepanekuid, mida võiks muuta, et tulevikus olla veel parem.

See on meie uus teenus, kus me koostame plaani kriisideks, mille tõttu on vaja haridusasutus kiiresti evakueerida ohutuse kohta, teha kindlaks, ega laps ei ela ohtlikus kohas, võtta ühendust lapsevanemaga ning anda laps evakuatsioonikohas lapsevanemale üle. See plaan on ennekõike neile haridusasutustele, mis asuvad ohtlike ettevõtete läheduses või ohualas.

bottom of page