top of page

Kriisideks valmis. 
Alati. Koos. Paindlikult

Kriisijuhtimine ei ole üks plaan või koolitus. See on süsteemne kogum valmisolekust, reageerimise võimest ning taastamisest ja õppimisest. Meie näeme kriise tervikuna ja meie suudame sind aidata kõige paremini.

kriisijuhtimine kriisiplaani koostamine

KRIISIJUHTIMISE TÄISTEENUS

Anna oma asutuse kriisijuhtimise korraldamine meie kätesse. Meil on kogemused, oskused ning võime näha pilti tervikuna. Esimesed 2 aastat teeme meie, siis võime üle anda sinu asutuse töötajale. Teenuse raames koostame asutuse personaalse kriisijuhtimise süsteemi ehk strateegia, määrame KPI-d ning viime tegevused ellu.

Meie kriisijuhtimise strateegia võib jagada neljaks komponendiks:

1) läbimõeldud riskide juhtimine

2) paindlik kriisijuhtimine

3) toimepidevuse tagamine

4) testimine

Strateegia koostamiseks:

1) Määratleme ja kirjeldame esmatähtsad tegevused ja olulised osapooled 

2) Analüüsime riske, mis võivad esmatähtsaid tegevusi enim mõjutada

3) Koostame kriisijuhtimismeeskonna struktuuri ja juhtimismudeli

4) Määrame kriisi ajal rakendavad töö- ja ametikohad

5) Töötame välja ja määrame isikkoosseisu kriisirollid

6) Määrame kriisiaegse tegutsemise korralduse, sh kriisruumide asukohad

7) Määrame  kriisiaegne ülesehituse kujunemise

8) Määrame isikkoosseisu teavitamise korralduse ja koostame isikkoosseisule esmased sõnumid ja tegutsemisjuhised 

9) Suurendame asutuse toimepidevust

      a) määrame kriitilised tegevused, mida on toimepidevuse tagamiseks vaja vältimatult täita;

      b) maandame riske ja teeme toimepidevuse tagamiseks ettevalmistusi;

      c) leiame lahendused tegutsemiseks toimepidevuse ohtude, häirete ja katkestuste korral ning toimepidevuse taastamiseks;

      d) määrame  varuasukohad ja sinna ümberpaiknemise;

       e) määrame toimepidevuse tagamiseks vajalikud objektid, nende kaitse ja objektidel varjumisekorralduse;

       f) määrame ülesannete täitmise korraldamiseks volitatud esindaja ning ööpäev läbi toimiva kontaktpunkti.

10) Koostame õppuste ja testimiste korraldamise kava ning viime läbi testimisi ja kriisiõppusi.

11) Viime sisse selge koolituskava ning viime läbi koolitused vastavalt kriisirollidele

12) Muudame kõik töökorralduslikud dokumendid ning selgitame nende muutuste vajadusi.

ASUTUSE KRIISIJUHTIMISSÜSTEEMI ANALÜÜS

Kui sa tahad olla kindel, et sinu asutuse kriisijuhtimise strateegias ei ole suuri puudusi või just tahad neid puudusi avastada, telli meilt kriisijuhtimise strateegia analüüs. 

 

Asutuse kriisijuhtimise strateegia on dokument, mis kirjeldab organisatsiooni tegevuskava kriisideks valmistumisel ja nende lahendamisel. Strateegia peaks sisaldama organisatsiooni kriitiliste funktsioonide kaardistust, riskianalüüsi, kriisijuhtimismeeskonna struktuuri ja juhtimismudelit, tegevuskava ja rakendamise ajakava ning kriisiplaani uuendamiskava.

ASUTUSE KRIISIVALMIDUSE TÕSTMINE

Tahad, et su asutus oleks järgmiseks kriisiks paremini valmis? Tahad, et lõpeks ära vaidlus selle üle, kes peab töövälisel ajal kriiside lahendamises osalema ja kes mitte? Siin on sulle lahendus.

 

Kasutame teenuse osutamisel Riigikantselei poolt koostatud materjali ja metoodikat, mis meie arvates on väga hästi koostatud. Teenuse raames me:

1) Määratlema ja kirjeldama  esmatähtsad kriisiaegsed ülesanded ja olulised osapooled

2) Määrama kriisi ajal rakendavad töö- ja ametikohad

3) Töötama välja ja määrame isikkoosseisu kriisirollid

4) Määrama kriisiaegse tegutsemise korralduse, sh kriisruumide asukohad

5) Määrama  kriisiaegne ülesehituse kujunemise

6) Määrama isikkoosseisu teavitamise korralduse ja koostame isikkoosseisule esmased sõnumid ja tegutsemisjuhised 

7) Suurendama asutuse toimepidevust

8) Määrama objektikaitse korralduse ja meetmed

Seega me mitte ainult ei osuta teenust, me muudame kogu organisatsioonikultuuri. Sõna otseses mõttes peame me sekkuma ka olemasolevasse töökorralduslikesse regulatsioonidesse, sest kriiside ajal paljude inimeste senine töökorraldus muutub oluliselt.

 

Teenus on mõeldud ennekõike riigiasutustele, avalik õiguslikele juriidilistele asutustele ja püsiva kriisiülesandega asutusele, kuid nende põhimõtete rakendamine on mõistlik ja soovituslik kõikidele organisatsioonidele.

OBJEKTIKAITSE PLAAN

Objektikaitse jaguneb kaheks - analüüs ja plaan. Analüüsi eesmärk on tuvastada olemasolev olukord ning nõrkused, plaani eesmärk on kirjeldada selged protseduurireeglid, kuidas toimib objekti kaitse ning kaitse tõstmine erineva tasemega kriisiolukordade ajal - kokku on 4 taset.

 

Mõlemal juhul on vaatluse all järgmised meetmed:

- ehituslik olukord ja meetmed

- tehniline olukord ja meetmed

- töökorralduslik olukord ja meetmed

Objektikaitse teenus on kõigile neile püsiva kriisiülesande asutustele, kes vajavad abi ja nõu objektide kaitse tagamisel. 

Meie pädevuses on:

1) koostada objektikaitse analüüs

2) koostada objektikaitse plaan tasemel 1 ja 2 (3 ja 4 ainult piiratud tasemel riigisaladust käitleva asutuse loal asutuse admin.alas)

3) testida objektikaitset ehk viia läbi testõppusi.

TESTIMINE JA KRIISIÕPPUSE KORRALDAMINE

Meie suudame korraldada väga elulähedasi kriisiõppusi ning plaanide ja tegevuste testimist. Pane oma meeskond proovile ja taga oma asutusele terviklik kriisijuhtimise süsteem.

KRIISIRUUMI KORRALDAMINE JA TOIMEPIDEVUS

Elutähtsaid teenuseid ja püsivaid kriisiülesandeid saab ellu viia vaid siis, kui kriisijuhtimise, sh kriisiruumi toimepidevus on tagatud kõige kõrgemal tasemel. See teenus on mõeldud neile, kes soovivad, et nende kriisijuhtimine kunagi ei katke.

Kriisistaap on organisatsiooniline struktuur, mis koordineerib ja juhib kriisiolukordades tegevusi. Kriisistaap koosneb tavaliselt erinevate osakondade ja ka erinevate asutuste esindajatest, kes töötavad koos, et tagada oluliste ja kriitilise teenuse toimimine kriisi ajal ja pärast seda.

 

Kriisistaap võib tegeleda mitmesuguste ülesannetega, sealhulgas:

 • Kriisiolukorra hindamine ja jälgimine.

 • Teabe kogumine ja analüüsimine.

 • Otsuste tegemine ja strateegiate väljatöötamine.

 • Suhtlemine avalikkuse, meedia ja teiste sidusrühmadega.

 • Ressursside haldamine ja jaotamine.

ASENDUSPINNA KASUTUSELE VÕTMISE PLAAN

See teenus on seotud kriisivõimekuse tõstmise teenusega, mille raames me otsime üles ülesande täitmiseks vajalikud asenduspinnad ning koostame nende kasutusele võtmise ja vajadusel kaitse plaanid.

Meie tagame oma teenusena sulle täielikult detailselt läbimõeldud plaani ajutiste pindade kasutusele võtmiseks. Olgu selleks haridusteenuse või sotsiaalteenuse jätkamise vajadusest lähtuv või kriisijuhtimise toimepidevuse vajadusest lähtuv.

Meie teenuse osutamise olulised protsessid on:

- sobilike asenduspindade otsimine

- sobilike asenduspindade omanikega ja kliendiga suhtlemine

- olemasoleva olukorra kaardistus 

- võimeanalüüsi läbiviimine vastavalt asenduspinna tüübile

- objektikaitse analüüsi läbiviimine (vajadusel, oleneb asenduspinna tüübist)

- vajalike võimete ja ressursside otsimine ning vajalike kokkulepete saavutamine

- selge plaani koostamine ja kooskõlastuste saamine

-- plaani testimine

KRIISIPLAANI JA HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAANI KOOSTAMINE

KUIDAS TÖÖ KÄIB?

 1. Lepime kokku hinna, valmimise kuupäeva ja sõlmime lepingu

 2. Meie koostame projektiplaani ning kaardistame vajalikud inimesed, kellel on anda väärtuslikku teavet

 3. Kaitseme plaani juhtkonnas

 4. Lepime vajalike inimestega kokku intervjuude ajad ning viime intervjuu läbi

 5. Koostame dokumendi mustandi

 6. Saadame mustandi asjaosalistele kommenteerimiseks

 7. Parandame mustandi ja koostame puhtandi

 8. Kaitseme puhtandi, vajadusel viime sisse parendused

 9. Anname aktiga töö üle.

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused kriisijuhtimise korraldamisel erinevates valdkondades: omavalitsused, riigiasutused, ettevõtted, riigi äriühingud. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad riskidele reageerimise võimet tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas ehitada omale üles üks korralik kriisijuhtimise süsteem. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. 

Täielik ja pidev koostöö
Kriisijuhtimise võimekuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.​
Toetav tugi
Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.
Lihtsalt arusaadavad tööd
Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha
Fikseeritud hind
Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.
bottom of page