top of page

MindUp Systemsil on oskused ja võime võtta vastutus sinu asutuse riskijuhtimise korraldamise eest. Me koostame sulle lihtsalt arusaadava riskistrateegia ning viime kokkulepitud tegevused ellu.

Teenuste paiknemine terviklikus kriisijuhtimise süsteemis

Mis on asutuse riskistrateegia?

Asutuse riskistrateegia on dokument, mis kirjeldab asutuse riskijuhtimise eesmärke, põhimõtteid ja protseduure. Riskistrateegia aitab asutusel määratleda oma riskitaluvuse ja riskijuhtimise raamistiku, et tagada asutuse jätkusuutlikkus ja vastupidavus erinevatele riskidele.

Meie riskistrateegia hõlmab järgmisi elemente:

 1. Riskitolerantsi ja -eelistuse määratlemine:

  • Määrame kindlaks, millist tüüpi riske organisatsioon on valmis võtma (riskitolerants).

  • Määratlemine, kuidas organisatsioon suhtub riskidesse ja kuidas see kajastub äristrateegias (riskieelistus).

 2. Riskide identifitseerimise protsess:

  • Kuidas organisatsioon tuvastab potentsiaalseid riske nii sise- kui ka väliskeskkonnast.

  • Meetodid ja vahendid riskide identifitseerimiseks, sealhulgas riskianalüüsid, intervjuud, töötubade korraldamine jne.

 3. Riskianalüüsi ja hindamise protsess:

  • Kuidas organisatsioon analüüsib riske ja hindab nende mõju ja tõenäosust.

  • Määratlemine, millised riskid on kõige kriitilisemad ja vajavad sügavamat analüüsi.

 4. Riskide maandamise strateegiad:

  • Kuidas organisatsioon kavatseb vähendada riske, sealhulgas riskide aktsepteerimine, ülekandmine, vältimine või riskide mitmekesistamine.

  • Kuidas rakendatakse konkreetseid meetmeid riske vähendamiseks või juhtimiseks.

 5. Riskijuhtimise protseduurid ja vastutus:

  • Kuidas riskijuhtimise protsess on organisatsioonis struktureeritud ja dokumenteeritud.

  • Vastutusahel ja selgitus selle kohta, kes vastutab riskijuhtimise eest.

 6. Kommunikatsioonistrateegia:

  • Kuidas suhelda riskidega seotud küsimustes nii sise- kui ka välispartneritega.

  • Kuidas jagada riskiteavet sidusrühmadega.

 7. Jälgimis- ja hindamisprotsessid:

  • Kuidas jälgitakse riskide muutusi aja jooksul ja hinnatakse, kas riskijuhtimise strateegia on endiselt tõhus.

  • Kuidas kohandatakse strateegiat vastavalt organisatsiooni muutuvatele vajadustele ja väliskeskkonnale.

 8. Riskikultuuri edendamine:

  • Kuidas edendatakse organisatsioonis kultuuri, kus kõik töötajad mõistavad ja panustavad riskide haldamisse.

  • Kuidas tagatakse, et riskide mõistmine ja teadlikkus on kõigi tasandite töötajate seas.

 9. Tehnoloogilised vahendid ja süsteemid:

  • Milliseid tehnoloogilisi vahendeid kasutatakse riskide jälgimiseks, dokumenteerimiseks ja analüüsimiseks.

 10. Riskikommunikatsiooni korraldamine

MIS ON RISKISTRATEEGA?

Kuidas me riskistrateegia koostame?

Ühte riskistrateegiat ei saa teiste peal kasutada, sest kõik asutused erinevad nii suuruse, valdkonna, riskitundlikkuse kui sektori poolest. Kuid kõikidele saab läheneda sama süsteemi põhjal. Meie oleme koostanud enda jaoks süsteemi, mis aitab meil kiiresti ja tulemuslikult õppida asutust tundma.

 

Meie süsteem põhineb järgmistel põhimõtetel:

1. Organisatsiooni konteksti mõistmine:

 • Analüüsime organisatsiooni missiooni, visiooni ja eesmärke.

 • Hindame organisatsiooni väliskeskkonda, sealhulgas tööstusharu, regulatsioonid, majandus ja poliitilised tegurid.

2. Oluliste sidusrühmade kaardistamine:

 • Tuvastame organisatsiooni jaoks kriitilised sidusrühmad (nt juhtkond, töötajad, kliendid, aktsionärid, reguleerivad asutused).

 • Mõistame sidusrühmade ootusi riskide ja nende haldamise osas.

3. Riskitolerantsi ja -eelistuste määratlemine:

 • Tegeleme küsimusega, kui palju riske organisatsioon on valmis võtma (riskitolerants).

 • Määratleme organisatsiooni suhtumine riskidesse (riskieelistus).

4. Oluliste riskide tuvastamine

 • Korraldame riskide identifitseerimise töötoad või koosolekud, kus osalevad erinevad osakonnad ja töötajad.

 • Kasutame meetodeid nagu SWOT-analüüs, küsimustikud, stsenaariumianalüüs jms.

5. Hinnake riskide mõju ja tõenäosust:

 • Analüüsime iga tuvastatud riski mõju ja tõenäosust.

 • Kasutame mõõdikuid, skaalasid või muid vahendeid, et hinnata riskide raskust.

6. Riskide juhtimise strateegiate määratlemine:

 • Otsustame, kuidas organisatsioon kavatseb iga riski suhtes tegutseda (aktsepteerida, maandada, üle kanda või vältida).

 • Kavandame konkreetsed meetmed riskide maandamiseks.

7. Rollide ja vastutusvaldkondade määratlemine:

 • Selgitame, kes organisatsioonis vastutab riskijuhtimise eest.

 • Määratleme vastutusvaldkonnad ja rollid riskide haldamise protsessis.

8. Riskijuhtimise tegevuskava koostamine:

 • Loome plaani, kuidas rakendate riskistrateegiat.

 • Loome ajakava, vastutusalad ja ressursid

9. Kommunikatsioonistrateegia koostamine:

 • Loome selge strateegia, kuidas, kes ja kas  suhelda riskidega seotud küsimustes nii sise- kui ka välispartneritega.

 • Kirjeldame selgelt, kuidas jagada riskiteavet sidusrühmadega.

10. Tehnoloogiliste ja muude tugisüsteemide kasutamine:

 • Otsustame, milliseid tehnoloogilisi vahendeid kasutatakse riskide jälgimiseks, dokumenteerimiseks ja analüüsimiseks.

11. Jälgimise, hindamise ja korrigeerimise süsteemi loomine:

 • Loome süsteemi, kuidas jälgida riskide muutusi aja jooksul ja hinnata, kas riskijuhtimise strateegia on endiselt tõhus.

 • Loome süsteemi, kuidas kohandatakse strateegiat vastavalt organisatsiooni muutuvatele vajadustele ja väliskeskkonnale.

12. Selge dokumenteerimise ja koolituse kava koostamine:

 • Dokumenteerime riskistrateegia ja sellega seotud tegevuskavad.

 • Koolitame töötajaid ja sidusrühmi riskijuhtimise põhimõtetes ja protseduurides.

Nagu ikka, teeme seda kõike koos võtmeisikute ning valdkondade juhtidega. 

KASU SULLE?

Mis kasu sellest on sulle?

Meil on juba koolitatud eksperdid, kes teavad, mida ja kuidas teha. Üldjuhul on meie teenus kuni 50% odavam, kui palgata omale selleks eraldi riskijuht. 

Kõrvaltvaataja vaade

Meie ei ole asutuse palgal. Seega meil ei ole survet kellelegi meeldida. Me ütleme otse, ausalt ja põhjendatult.

Turvatunne

Sa saad kindluse, et sinu asutuse riske juhivad eksperdid, kes küll pole otseselt sinu palgal, kuid kes on alati sulle kättesaadavad.

KUI PALJU MAKSAB?

Kui palju maksab terviklik riskistrateegia teenus?

Tervikliku riskistrateegia hind sõltub asutuse suurusest ning hinna avaldame vaid kohtumisel peale esmast kohtumist. 

MIKS MEIE?
VÕTA ÜHENDUST

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused riskijuhtimise korraldamises erinevates valdkondades: ettevõtted, omavalitsused, riigiasutused, riigi äriühingud, vesi ja kanalisatsioon, kaugküte, teede sõidetavus jne. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad riskijuhtimise taset tõsta. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas riskidega tegeleda ning võimekusi juhtida. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. Kasutame enda metoodikat, mis põhinevad mitmel allikal, sh teaduslikel allikatel.

Täielik ja pidev koostöö

Riskijuhtimise taseme tõstmine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.

Toetav tugi

Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.

Lihtsalt arusaadavad tööd

Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha

Fikseeritud hind

Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.

Võta ühendust MindUp Systems riskijuhtidega

bottom of page