top of page

Riskianalüüs on protsess, mille käigus tuvastatakse ja hinnatakse riske, mis võivad mõjutada projekti, ettevõtet, investeeringut või mistahes eesmärgi täitmist. See hõlmab potentsiaalsete ohtude ja nende mõju hindamist ning strateegiate väljatöötamist riskide maandamiseks või nende toimega toimetulemiseks. Riskianalüüsi eesmärk on aidata organisatsioonidel teha teadlikke otsuseid, vähendades ebakindlust ja parandades võimalusi soovitud tulemuste saavutamiseks.

 

Riskianalüüs koosneb tavaliselt järgmistest etappidest:

 1. Riski tuvastamine: Esimese sammuna tuvastatakse kõik potentsiaalsed ohud, mis võivad projekti või tegevust negatiivselt mõjutada. Need ohud võivad olla nii sisemised kui ka välimised ning hõlmata finantsriske, õiguslikke riske, tururiske, keskkonnariske, tehnoloogilisi riske ja palju muud.

 2. Riski hindamine: Tuvasatud riskide mõju ja tõenäosuse hindamine. See hõlmab riskide analüüsimist, et mõista nende potentsiaalset mõju projekti või ettevõtte eesmärkidele. Riski hindamine aitab kindlaks teha, millised ohud vajavad kõige rohkem tähelepanu ja ressursse.

 3. Riskide prioriseerimine: Pärast riskide hindamist prioriseeritakse need vastavalt nende mõju suurusele ja tõenäosusele. See aitab organisatsioonidel keskenduda kõige olulisematele riskidele ja tagada, et piiratud ressursse kasutatakse tõhusalt.

 4. Riskide maandamise strateegiate väljatöötamine: Lähtudes riskide prioriseerimisest, töötatakse välja strateegiad ja tegevuskavad riskide maandamiseks või nende mõju vähendamiseks. See võib hõlmata kindlustuse ostmist, protsesside muutmist, varukoopiate loomist või muid meetmeid.

 5. Jälgimine ja ülevaatus: Riskianalüüs ei ole ühekordne tegevus, vaid pidev protsess. Oluline on regulaarselt jälgida ja hinnata riske ning nende maandamise strateegiate tõhusust, et teha vajadusel kohandusi.

Püsiva kriisiülesandega asutuse riskianalüüs

Meie pädevuses on aidata püsivate kriisiülesannetega asutustel luua strateegia, mis võimaldab neil olla kindel, et nad saavad oma kriitiliste ülesannetega hakkama mistahes kriisi ajal.

 

Püsiva kriisiülesandega asutuse analüüsi teenuse eesmärk on aidata kõikidel asutustel kõiki olulisi osapooli kaasava tegevusega õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine, sh teha seda võimalikult loogiliselt, lihtsalt ja dubleerimist vältivalt. Teenuse raames me võtame suurema osa halduskoormusest enda kanda ehk suhtleme kõikide osapooltega ise meile antud volituste raames..

Teenuse osutamine toimub tasemel AK.

Ohtliku ettevõtte riskianalüüsi koostamine 

Riskianalüüsi eesmärk on määrata ja hinnata võimalikke ohte, mis kemikaalide käitlemisel võivad aset leida, sh hinnata võimaliku õnnetuse tõenäosust ja selle väljundi mõju elule, varale, keskkonnale ja elutähtsatele teenustele. Riskianalüüsi põhjal koostatakse ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan. Teenus sisaldab kooskõlastamist riigiametitega.

Objektikaitse riskianalüüs

Objektikaitse teenus on kõigile neile püsiva kriisiülesande asutustele, kes vajavad abi ja nõu objektide kaitse tagamisel.  Objektikaitse jaguneb kaheks - analüüs ja plaan. Analüüsi eesmärk on tuvastada olemasolev olukord ning nõrkused, plaani eesmärk on kirjeldada selged protseduurireeglid, kuidas toimib objekti kaitse ning kaitse tõstmine erineva tasemega kriisiolukordade ajal - kokku on 4 taset.

 

Mõlemal juhul on vaatluse all järgmised meetmed:

- ehituslik olukord ja meetmed

- tehniline olukord ja meetmed

- töökorralduslik olukord ja meetmed

Rohkem seda teemat avalikult avada ei saa. Arvestage, et 1 ja 2 tasemele on objektikaitse AK tasemel, 3 ja 4 ning riskide analüüs tasemel P.

 

Meie pädevuses on:

1) koostada objektikaitse analüüs

2) koostada objektikaitse plaan tasemel 1 ja 2 (3 ja 4 ainult piiratud tasemel riigisaladust käitleva asutuse loal asutuse admin.alas)

3) testida objektikaitset ehk viia läbi testõppusi.

Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüs

Meie aitame sul koostada normidele vastava toimepidevuse analüüsi nii, et see on ka päriselt sulle kasulik. Meil on lisaks ka kogemused, kuidas aidata sul rakendada vajalikud maandamismeetmed mõistlikult ja soodsalt. 

Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüs on dokument, milles elutähtsa teenuse osutaja hindab kõik riske, sh riske, mida korraldav asutus oma määrusega kehtestanud on, mis kriitilisi protsesse mõjutada võib ning oma hetke võimekust kriitilisi protsesse ellu viia. Riskianalüüs peab sisaldama järgmist teavet:

 • elutähtsa teenuse kirjeldus, sealhulgas teenuse osutamise eesmärk, ulatus, sihtrühm ja kvaliteedinõuded;

 • elutähtsa teenuse osutamise kriitilised tegevused, nende toimimiseks vajalikud ressursid ja nõutud taastamisajad;

 • elutähtsa teenuse katkestust või häiret põhjustada võivad ohud, nende tõenäosus ja mõju;

 • ennetavad ja leevendavad meetmed, mida rakendatakse ohtude vältimiseks, riskide vähendamiseks või elutähtsa teenuse taastamiseks.

KUIDAS TÖÖ KÄIB?

 1. Lepime kokku hinna, valmimise kuupäeva ja sõlmime lepingu

 2. Meie koostame projektiplaani ning kaardistame vajalikud inimesed, kellel on anda väärtuslikku teavet

 3. Kaitseme plaani juhtkonnas

 4. Lepime vajalike inimestega kokku intervjuude ajad ning viime intervjuu läbi

 5. Koostame dokumendi mustandi

 6. Saadame mustandi asjaosalistele kommenteerimiseks

 7. Parandame mustandi ja koostame puhtandi

 8. Kaitseme puhtandi, vajadusel viime sisse parendused

 9. Anname aktiga töö üle.

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused kriisijuhtimise ja toimepidevuse korraldamisel erinevates valdkondades: omavalitsused, riigiasutused, ettevõtted, riigi äriühingud. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad riskidele reageerimise võimet tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas ehitada omale üles üks korralik kriisijuhtimise süsteem. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. 

Täielik ja pidev koostöö
Kriisijuhtimise võimekuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.​
Toetav tugi
Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.
Lihtsalt arusaadavad tööd
Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha
Fikseeritud hind
Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.
bottom of page