top of page

Teenused püsiva kriisiülesandega asutusele

Püsiv kriisiülesanne on ülesanne, mis seondub täidesaatva riigivõimu asutuse või kohalikuomavalitsuse üksuse põhiülesandega ning juriidilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja tegevusala või eesmärgiga. Püsiv kriisiülesanne on ka elutähtsa teenuse toimepidevuse korraldamine ja elutähtsa teenuse osutamine nii kriisiolukorras kui ka enne seda. Püsiva kriisiülesandega asutus ja isik peab valmistuma talle määratud püsiva kriisiülesande täitmiseks, sealhulgas koostama riskianalüüsi ja  plaani ning tagama, et tal on ülesande täitmiseks vajalikud võimed, vahendid ja varud

PÜSIVA KRIISIÜLESANDEGA ASUTUSE RISKIANALÜÜS

Meie pädevuses on aidata püsivate kriisiülesannetega asutustel luua strateegia, mis võimaldab neil olla kindel, et nad saavad oma kriitiliste ülesannetega hakkama mistahes kriisi ajal.

 

Püsiva kriisiülesandega asutuse analüüsi teenuse eesmärk on aidata kõikidel asutustel kõiki olulisi osapooli kaasava tegevusega õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine, sh teha seda võimalikult loogiliselt, lihtsalt ja dubleerimist vältivalt. Teenuse raames me võtame suurema osa halduskoorusest enda kanda ehk suhtleme kõikide osapooltega ise meile antud volituste raames..

Teenuse osutamine toimub tasemel AK.

PÜSIVA KRIISIÜLESANDEGA ASUTUSE KRIISIPLAAN

Kriisiplaan on dokument või strateegiline plaan, mis on loodud ettevõtte, organisatsiooni või üksikisiku jaoks, et valmistuda ja reageerida ootamatutele kriisidele või hädaolukordadele. Kriisiplaan hõlmab  mitmeid olulisi elemente, et tagada kiire ja tõhus reageerimine kriitilistes olukordades.

Mõned olulised komponendid on:

 1. Riskianalüüs: Identifitseerige võimalikud ohud ja riskid, millega organisatsioon või isik võib kokku puutuda. See võib hõlmata nii loodusõnnetusi kui ka inimteguritest tingitud riske.

 2. Vastutusvaldkonnad: Määrake selgelt, kes on vastutav erinevate ülesannete täitmise eest kriisiolukorras. See hõlmab tihti erinevaid osakondi, meeskondi ja isikuid.

 3. Kommunikatsiooniplaan: Looge plaan kommunikatsiooni jaoks nii organisatsiooni sisemiselt kui ka väliselt. See hõlmab kriisi sõnumite ja teabe edastamise strateegiat nii organisatsiooni liikmete kui ka avalikkuse suunas.

 4. Tegevuskavad: Koostage üksikasjalikud samm-sammult tegevuskavad erinevate kriisisündmuste jaoks. See aitab tagada, et kõik teavad, mida teha, kui kriis tekib.

 5. Varude ja ressursside haldamine: Planeerige, kuidas hakkavad organisatsioon või isik kasutama oma ressursse, et vastata kriisi vajadustele. See hõlmab nii inimressursse kui ka füüsilisi ressursse.

 6. Koolitus ja simulatsioonid: Korraldage regulaarseid kriisiteemalisi koolitusi ja simulatsioone, et tagada meeskonnaliikmete valmisolek ja teadlikkus kriisiolukordades tegutsemiseks.

Kriisiplaanide eesmärk on vähendada ebakindlust ja suurendada võimet kiiresti ja tõhusalt reageerida, kui kriisiolukord tekib. Need on olulised nii ettevõtetele kui ka teistele organisatsioonidele, et minimeerida võimalikke kahjusid ja säilitada usaldusväärsust.

PÜSIVA KRIISIÜLESANDEGA ASUTUSE TOIMEPIDEVUS

Kõik asutused, mis osalevad püsiva kriisiülesande ellu viimisel kas otseselt või kaudselt, peavad tagama teenuse toimepidevuse. See teenus on spetsiaalselt mõeldud neile asutustele ja meie eesmärk on täita ülesanded nii, et see oleks osa organisatsioonkultuurist ja strateegiast, mitte lihtsalt eraldiseisva kohustuse täitmine.

Püsiva kriisiülesandega asutuse toimepidevuse tagamise teenuse eesmärk on aidata kõikidel asutustel  kõiki olulisi osapooli kaasava tegevusega õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine, sh teha seda võimalikult loogiliselt, lihtsalt ja dubleerimist vältivalt. Teenuse raames me ehitame asutusele üles lisaks toimepidevuse tagamise süsteemile ka  mitmetasandilise kriisijuhtimise süsteemi vastavalt Riigikantselei poolt koostatud materjalile "Asutuste valmiduse saavutamine kriiside lahendamiseks".

Teenuse osutamine toimub tasemel AK.

TESTIMINE JA KRIISIÕPPUSE KORRALDAMINE

Meie suudame korraldada väga elulähedasi kriisiõppusi ning plaanide ja tegevuste testimist. Pane oma meeskond proovile ja taga oma asutusele terviklik kriisijuhtimise süsteem.

KUIDAS TÖÖ KÄIB?

 1. Lepime kokku hinna, valmimise kuupäeva ja sõlmime lepingu

 2. Meie koostame projektiplaani ning kaardistame vajalikud inimesed, kellel on anda väärtuslikku teavet

 3. Kaitseme plaani juhtkonnas

 4. Lepime vajalike inimestega kokku intervjuude ajad ning viime intervjuu läbi

 5. Koostame dokumendi mustandi

 6. Saadame mustandi asjaosalistele kommenteerimiseks

 7. Parandame mustandi ja koostame puhtandi

 8. Kaitseme puhtandi, vajadusel viime sisse parendused

 9. Anname aktiga töö üle.

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused kriisijuhtimise korraldamisel erinevates valdkondades: omavalitsused, riigiasutused, ettevõtted, riigi äriühingud. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad riskidele reageerimise võimet tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas ehitada omale üles üks korralik kriisijuhtimise süsteem. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. 

Täielik ja pidev koostöö
Kriisijuhtimise võimekuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.​
Toetav tugi
Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.
Lihtsalt arusaadavad tööd
Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha
Fikseeritud hind
Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.
bottom of page