top of page

PÜSIVATE KRIISIÜLESANNETE ELLUVIIMINE

PS! See jutt siin hakkab kehtima alles siis, kui praegu eelnõu faasis olev tsiviilkriisi ja riigikaitse seadus praegusel kujul vastu võetakse. 

Paljud asutused saavad uue tsiviilkriisiks valmisoleku ja riigikaitse seadusega omale püsivad kriisiaja ülesanded ehk püsiv kriisiülesanne, mida tuleb ellu viia ka kõige keerulisema kriisi, nt sõja korral.

Püsiv kriisiülesanne on ülesanne, mis seondub täidesaatva riigivõimu asutuse või kohaliku omavalitsuse üksuse põhiülesandega ning juriidilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja tegevusala või eesmärgiga. Püsiv kriisiülesanne on ka elutähtsa teenuse toimepidevuse korraldamine ja elutähtsa teenuse osutamine nii kriisiolukorras kui ka enne seda.

Uue tsiviilkriisiks valmisoleku ja riigikaitse seaduse alusel kehtestatud nõue. Koostatakse üleriigilise riskianalüüsi põhjal, lisades valdkonna ja asutuse eripärad ning kriisiülesande elluviimisel osalevate asutuste riskid.

Hinnavahemik 5000-30000EUR.

Uue tsiviilkriisiks valmisoleku ja riigikaitse seaduse alusel kehtestatud nõue. Iga kriisiülesande kohta koostatakse kriisiplaan, kaasates kõik vajalikud asutused, võimed ja ressursid ning kooskõlastates tegevused nendega.

Hinnavahemik 2500-25000EUR.

Kriisiõppuse korraldamine, hindamise korraldamine ning õppuse läbi viimine vastavalt õigusaktides nõutud protsessidele. Harjutusõppused, lauaõppused, staabiõppused, kompleksõppused. Võimalik tellida ka vaid hindamise korraldamine, mängujuhi teenus või ainult vastumäng.

Hinnavahemik 500-25000EUR.

Koostame asutusele sobiva kriisistaabi koos töökorralduse, infojuhtimise süsteemi ning alternatiivsete asukohtade plaani ja kasutuselevõtmise tingimustega. Lisaks koostame kriisistaabi töö toimepidevuse tagamiseks vajaliku plaani.

Hinnavahemik on 3500-7000EUR

Uue tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse alusel ning Riigikantselei metoodika põhjal koostatav toimepidevuse plaan eesmärgiga viia ellu asutuse püsivad kriisiülesanded. Asutused, millel ei ole konkreetset kriisijuhtimise süsteemi, saavad teenuse raames omale ka selle.

Hinnavahemik on 6500-25000EUR.

Teenuse raames hindame objektikaitseks tagamiseks vajalikke tegevusi ning võrdleme neid olemasolevatega. Koostame ettepanekud objektikaitse tagamise eesmägi saavutamiseks ning vajaduse korral jätkame objektikaitse plaani koostamisega.

Hinnavahemik on 1500-4500EUR

PROTSESSIST

1) Meie teeme sulle ülevaate, millised on sinu asutuse püsivad kriisiülesanded

2) Analüüsime lähtuvalt sinu asutuse hetkevõimekusest, mida oleks mõistlik täiendada ning võimalusel esitame eelarvekavandi

3) Koostame vajalike dokumentide / juhendite eelnõud, mille koos sinu inimestega läbi töötame ja sinu asutuse jaoks sobivaks muudame

4) Viime kõikidele osapooltele läbi koolitused ja infotunnid, et kõik saaks aru, mis on nende roll, vastutus ja õigused

5) Hindame tulemuste saavutamist vastavalt kokkulepitud KPIdele.

bottom of page