top of page

Abistame ja nõustame kõiki asutusi püsivate kriisiülesannete elluviimisel ja nõustamisel nii, et nad ei peaks tegema topelt tööd ning see oleks loogiline ja sobituks organisatsioonikultuuri muude kriisideks valmistumise ülesannete kõrval.

TEENUSED

Teenused püsiva kriisiülesandega asutusele?

Püsiva kriisiülesandega asutuse analüüs

Meie pädevuses on aidata püsivate kriisiülesannetega asutustel koostada riskianalüüs, mis võimaldab neil olla kindel, et nad saavad oma kriitiliste ülesannetega hakkama mistahes kriisi ajal. 

Püsiva kriisiülesandega asutuse kriisiplaan

Meie pädevuses on aidata püsivate kriisiülesannetega asutustel koostada kriisiplaan, mis võimaldab neil olla kindel, et nad saavad oma kriitiliste ülesannetega hakkama mistahes kriisi ajal. 

Püsiva kriisiülesandega asutuse kriisiõppus

Kriisiõppuse korraldamine on tervikliku kriisijuhtimise strateegia oluline osa. Meie viime läbi väga elulisi, vastumänguga kriisiõppusi ja testimisi.

MIS ON PÜSIV KRIISÜLESANNE?

Mis on püsiv kriisiülesanne?

Püsiv kriisiülesanne on ülesanne, mis seondub täidesaatva riigivõimu asutuse või kohalikuomavalitsuse üksuse põhiülesandega ning juriidilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja tegevusala või eesmärgiga. Püsiv kriisiülesanne on ka elutähtsa teenuse toimepidevuse korraldamine ja elutähtsa teenuse osutamine nii kriisiolukorras kui ka enne seda.

Püsiva kriisiülesandega asutus ja isik peab valmistuma talle määratud püsiva kriisiülesande täitmiseks, sealhulgas koostama riskianalüüsi ja  plaani ning tagama, et tal on ülesande täitmiseks vajalikud võimed, vahendid ja varud

MILLISED ON KOHUSTUSED?

Millised on püsiva kriisiülesandega asutuse kohustused?

Püsiva kriisiülesandega asutus ja isik, sealhulgas elutähtsa teenuse osutaja ja kohalikuomavalitsuse üksus ning põhiseaduslik institutsioon koostavad  üleriigilisest riskianalüüsist lähtudes oma asutuse või isiku riskianalüüsi, milles analüüsitakse nii üleriigilises riskianalüüsis esitatud kui ka muid riske asutuse või isiku püsiva kriisiülesande täitmisele ja toimepidevusele. Riskianalüüs on aluseks ka strateegiliste arengudokumentide, toimepidevuse plaani ning teiste kriisiolukorraks valmistumiseks ja selle lahendamiseks koostatavatele dokumentidele

Koostab kriisiplaani

Püsiva kriisiülesandega asutus ja isik, sealhulgas elutähtsa teenuse osutaja ja kohaliku omavalitsuse üksus teevad üleriigilisest ja asutuse või isiku riskianalüüsist lähtudes kriisiplaani, tegutsemiseks nii kriisiolukorras kui ka enne seda.

Korraldab elutähtsa teenuse toimepidevust (kui on)

Kui asutus on elutähtsat teenust korraldav asutus, peavad elutähtsa teenuse osutajate riskianalüüsid ja plaanid olema kooskõlas püsiva kriisiülesande täitja analüüsiga. ​Elutähtsa teenuse korraldaja kirjeldab kriisiplaanis ka elutähtsa teenuse toimepidevusetagamiseks vajalikke tegevusi elutähtsa teenuse raskete tagajärgede või pikaajalise katkestuse korral või selle ohu korral.

Juhib kriisiolukorra lahendamist ja osaleb kriisiolukorra lahendamises

Püsiva kriisiülesandega asutus ja isik, kes on kaasatud  kriisiolukorra vahetu lahendamise eest vastutava asutuse või isiku juhitud olukorra lahendamisse, peab osalema kriisiplaani koostamisel ja tagama kriisiolukorra vahetu lahendamise eest vastutavale asutusele kokkulepitud võimed, vahendid ja varud. 

Korraldab õppusi

Kriisiplaane tegev asutus ja isik ning Vabariigi Valitsus peavad korraldama õppusi, et kontrollida ja harjutada oma valmisolekut lahendada kriisiolukord ja täita püsivaid kriisiülesandeid

Tagab enda ja ülesandeid elluviivate asutuste toimepidevuse

Toimepidevus on püsiva kriisiülesandega asutuse ja isiku, sealhulgas kohalikuomavalitsuse üksuse, elutähtsa teenuse osutaja (edaspidi püsiva kriisiülesandega asutus ja isik) ning põhiseadusliku institutsiooni suutlikkus järjepidevalt toimida ja tagada igal ajal valmidus talle pandud ülesandeid täita.

KASU SULLE

Mis kasu sellest on sulle?

Meil on kogemused ja oskused, mis teeb töö kiiremaks, seega ka odavamaks.

Ekspertiis ja nõu

Meil on kogemused ja oskused, sh pikaajaline koostöökogemus paljude asutustega. Me teame, mida teeme.

Väike halduskoormus

Meie teeme asutuse eest enamuse ära - suhtleme kontrollivate ja kaasatud asutustega, korraldame teavituse ja kõik selle, mida muidu peaks tegema mõni asutuse töötaja, kes teeks seda poole kohaga. 

Pidev abi

Me tagame kõikidele osapooltele pideva abi ja vajadusel koolitused.

MIKS MEIE?

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused toimepidevuse tagamisel erinevates valdkondades: vesi ja kanalisatsioon, kaugküte, teede sõidetavus. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad toimepidevust tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas riskidega tegeleda ning võimekusi juhtida toimepidevuse nõuete täitmiseks. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. Kasutame Riigikantselei poolt välja töötatud metoodikat, et dokumentide hindamisprotsess oleks võimalikult kiire. 

Täielik ja pidev koostöö

Toimepidevuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.

Toetav tugi

Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.

Lihtsalt arusaadavad tööd

Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha

Fikseeritud hind

Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.

Võta ühendust MindUp Systems riskijuhtidega

KONTAKT
bottom of page