top of page

Meil on pikaajalised kogemused ohtlike ettevõtete kohustusliku dokumentatsiooni koostamisel. Meie pädevusse kuuluvad ammoniaak, kütused, värvid, lahustid, LPG.

Mis on ohutuse tagamise süsteem?

Ohutuse tagamise süsteemi peab koostama B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte ja see peab vastama ettevõttest lähtuvale ohule. Süsteemi kirjelduses kajastatakse suurõnnetuse vältimise poliitikat ja juhtimissüsteemi, mis seondub õnnetuse vältimisega, eesmärgiga tagada inimeste ja keskkonna ohutus asjakohaste vahendite ja struktuuride ning juhtimissüsteemide rakendamisega.

Ohutuse tagamise süsteemi kirjelduses nimetatakse peamised suurõnnetuse vältimise põhimõtted ja nende rakendamise kirjeldus, mille eesmärk on tagada inimeste ja keskkonna ohutus.

Ohutuse tagamise süsteem peab vastama võimaliku ohu suurusele, ettevõtte tootmistegevusele ja organisatsiooni keerukusele ning tuginema ohu hinnangule. Ohutuse tagamise süsteemi kirjelduses kajastatakse suurõnnetuse vältimise meetmeid, mis hõlmavad ettevõtte tegevuse üldeesmärke ja põhimõtteid suurõnnetuse ohu vähendamiseks ning sellega seotud juhtimissüsteemi, mis hõlmab organisatsiooni struktuuri, vastutust, toiminguid ja ressursse suurõnnetuse vältimiseks.

 

Ohutuse tagamise süsteemi kirjelduses käsitletakse järgmisi teemasid:
1) organisatsioon ja personal – kirjeldatakse suurõnnetuse vältimisega seotud personali kohustusi ja vastutust organisatsioonis, samuti koolitusvajaduse kindlakstegemist ja selle pakkumist ning personali ja vajaduse korral ka alltöövõtjate kaasamist ohutuse tagamise süsteemi;
2) suurõnnetuse ohu kindlaksmääramine ja hindamine – kirjeldatakse tegevusest põhjustatud võimaliku suurõnnetuse ohu süstemaatilise kindlaksmääramise meetodite rakendamist ning suurõnnetuse ohu tõenäosuse ja tõsiduse hindamiseks vajalike meetodite kindlaksmääramist ja rakendamist;
3) töökorralduslikud meetmed – kirjeldatakse kemikaali käitlemisega seotud üksikute protsesside ning seadmete ohutuks toimimiseks vajalikke tegevusi, tehnohooldust, tegutsemismeetodite ja -juhiste vastuvõtmist, rakendamist ning õpetamist;
4) muudatuse juhtimine – kirjeldatakse selliseid reegleid ja tegutsemisviise, millest lähtutakse käitises muudatuse kavandamisel või uue käitise, seadme või tehnoloogia kavandamisel;
5) hädaolukorraks valmisolek – kirjeldatakse süstemaatilise analüüsiga ettenähtavaid hädaolukordi ja ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaani ettevalmistamist, kontrollimist ja ülevaatamist ning hädaolukorra eriväljaõppe tagamist. Hädaolukorras käitumise koolituse peavad läbima kogu personal ja alltöövõtjad;
6) tegevuse jälgimine – kirjeldatakse sellise menetluse rakendamist, mille põhjal hinnatakse suurõnnetuse vältimise poliitika ja ohutuse tagamise süsteemi tõhusust ning puuduste avastamisel nende analüüsimist ja kõrvaldamist. Menetlus peab hõlmama suurõnnetuse ja õnnetuselähedase juhtumi aruandlust ning kaitsemeetmete analüüsi;
7) audit ja juhtkonnapoolne ülevaatus – kirjeldatakse suurõnnetuse vältimise poliitika ja ohutuse tagamise süsteemi tõhususe ja sobivuse perioodilist auditeerimist ning juhtkonna dokumenteeritud ülevaatust suurõnnetuse vältimise poliitika ja ohutuse tagamise süsteemi elluviimise ja ajakohastamise kohta.

Kui kaua võtab koostamine aega?

Koostamine võtab aega olenevalt protsesside keerukusest ca nädal kuni 30 päeva, kuid kooskõlastamine võib võtta aega ka kuni 2 kuud. Koostamise aeg sõltub sellest, kas on vajadus täiendavate ekspertiiside või testide järele ning kui suur töö maht on TTJA ja päästeameti vastavate ekspertide laual. TTJA-s töötab sellel alal vaid 2 inimest, kes omakorda sõltuvad ka päästeameti spetsialistide võimekusest. Seega ette on tulnud ka 5 kuu pikkusi menetlusi.

 

Kui aeglane menetlus on seotud riigiasutustega, siis ettevõtetele sanktsioone ei järgne, kuid dokumentide uuendamise ja koostamise peaks ette võtma aegsasti.

Milline on protsess?

Protsesse on kahte tüüpi- otse läbi JVIS keskkonna või e-posti teel. Kiiruse ja kliendi koormuse vähendamiseks soovitame JVIS keskkonda. 

Selleks, et klienti kõige vähem koormata, on vaja meile teha JVIS keskkonnas volitus.

Volitada saab „isiku“ alammenüüst „Volitused“. Enne volituse lisamist veenduda, et volitad  õige kasutajaroll (MindUp Systems). Volituste nimekirjas kuvatakse isiku poolt volitatud teisi isikuid ja volituste põhiandmeid (kehtivusaeg, kas on aktiivne jm), samuti on võimalik igat kirjet muuta .

Uue volituse lisamiseks vajutada nuppu „+ Lisa“, mis avab volituse lisamise vormi.

Volituse lisamiseks on nõutud sisestada volitatava isiku nimi, isikukood. Kui volituse alguse ja lõpu kuupäeva ei sisestata, siis on tegemist tähtajatu volitusega.

Peale volituse vormi täitmist vajutada „Salvestada“. Täpsema juhise leiate SIIT!

Meie koostame dokumendi, klient kontrollib õigsust ning kinnitab selle. Peale seda saadame TTJA-sse, mille eksperdid saadavad selle ka Päästeametisse kommenteerimiseks.

PS! Kui uuendada on vaja ka muid dokumente, siis need peavad samal ajal kaasa minema.

MILLINE ON PROTSESS?
KAUA VÕTAB AEGA?
MIS ON OHUTUSE TAGAMISE SÜSTEEM?
SINU KASU

Mis kasu sellest on sulle?

Klient ei pea raiskama aega vähe väärtust loovale vaidlemisele ja suhtlemisele.

Ekspertiis ja nõu

Meil on kogemused ja oskused, sh pikaajaline koostöökogemus paljude asutustega. Me teame, mida teeme. Dokumentide koostamisel peab arvestama metoodikaga ning ohualad arvutatakse ALOHA programmiga.

Rohkem teadmist

Meil on suuremad kogemused, kuidas mingeid esile kerkivaid probleeme mõistlikult lahendada.

Pidev abi

Me tagame kõikidele osapooltele pideva abi ja vajadusel koolitused.

Kui palju maksab ohutuse tagamise süsteemi koostamine?

PALJU MAKSAB?

Hind sõltub ettevõtte suurusest, käitlusprotsessi keerukusest ning kemikaalide arvust. Seega palun saada kiri või helista, saame kokku (kui kodulehel pole infot piisavalt) ning me teeme hinnapakkumise.

Palun arvesta, et kui sa taotled käitamisluba (kategooria muutus või alustamine), siis riigilõivud on:

  • A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1030 eurot

  • B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 900 eurot

  • Ohtliku ettevõtte käitamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot

KONTAKT

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused ohtlike ettevõtetega, mis käitlevad erinevaid kemikaale. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas riskidega tegeleda.  Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. Kasutame TTJA ja Päästeameti poolt välja töötatud metoodikat, et dokumentide hindamisprotsess oleks võimalikult kiire. 

Täielik ja pidev koostöö

Ohutuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.

Toetav tugi

Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.

Lihtsalt arusaadavad tööd

Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha

Fikseeritud hind

Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.

Võta ühendust MindUp Systems riskijuhtidega

MIKS MINDUP SYSTEMS?
bottom of page