top of page

Ohutusaruande koostamine ja uuendamine

Ohutusaruanne sisaldab nii riskianalüüsi kui ka ohutuse tagamise süsteemi kirjeldust ning lisaks käitise ja selle lühiümbruse tutvustust, kaitse- ja sekkumismeetmete ning allüksuste tegevuste kirjeldust.

Ohutusaruande eesmärk on:

 • näidata, et suurõnnetuse vältimise poliitika põhimõtted ja nende rakendamiseks kasutusele võetud ohutuse tagamise süsteem on rakendunud ning kooskõlas ohutuse tagamise süsteemi kirjelduses nimetatud teabega

 • näidata, et suurõnnetuse ohud ja võimalikud suurõnnetuse stsenaariumid on kindlaks tehtud ning kasutusele on võetud vajalikud meetmed suurõnnetuse vältimiseks ja selle mõju piiramiseks inimestele, keskkonnale ja varale

 • näidata, et käitise rajatiste, hoidlate, seadmete ja nende toimimisega seotud infrastruktuuri kavandamisel, ehitamisel, töös hoidmisel ja hooldamisel on piisavalt arvestatud ohutust ja töökindlust ning peetud silmas käitise tegevusega seotud suurõnnetuse ohtu

 • näidata, et käitises on koostatud ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan, ning esitada vajalik teave ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani koostamiseks

 • esitada teavet, mis võimaldab pädeval- või planeerimisasutusel teha ruumilise planeerimise otsuseid

 

Ohutusaruanne sisaldab järgmisi andmeid:

 • ettevõtte ohutuse tagamise süsteemi kirjeldust

 • käitise ja selle ümbruse kirjeldust

 • käitise allüksuse tegevuse kirjeldust

 • riskianalüüsi

 • kaitse- ja sekkumismeetmete kirjeldust suurõnnetuse tagajärgede piiramiseks

 

Käitise ja selle ümbruse kirjelduses sisaldub järgmine teave:

 • asukoha ja selle ümbruse plaan koos mõõtkava ja kirjeldusega, käitise geograafilised koordinaadid, meteoroloogilised, geoloogilised ja hüdrograafilised keskkonnatingimused;

 • käitises suurõnnetust põhjustada võivad seadmed ja tegevused;

 • nende ettevõtete ja tegevuste loetelu, mis võivad olla suurõnnetuse põhjustajaks või suurendada suurõnnetuse ohtu, raskendada selle tagajärgi ja põhjustada doominoefekti, ja objektid, mida suurõnnetus võib mõjutada, samuti naabruses asuvad teised ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted, mille ohualasse käitis jääb;

 • selliste alade kirjeldus, kus suurõnnetus võib aset leida, asustatud piirkonnad ja nende asustustihedus.

 

Käitise allüksuse tegevuse kirjelduses sisaldub järgmine teave:

 • ohtlikkuse seisukohalt olulise seadme, tegevuse ja toote, suurõnnetuse riskiallika ja võimalikku õnnetust vallandavate tingimuste kirjeldus ning kavandatud ennetusabinõud;

 • tööprotsesside kirjeldus, arvestades teavet parima võimaliku tehnoloogia kohta;

 • ajakohane ohtlike kemikaalide loetelu, ohuklass, keemiline nimetus, rahvusvaheliselt tunnustatud kood, nimetus Rahvusvahelise Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liidu (IUPAC) nomenklatuuris ja ohtliku kemikaali võimalik maksimaalne kogus ettevõttes;

 • käideldava ohtliku kemikaali füüsikalised, keemilised, toksikoloogilised ja teised olulised omadused ning toime, mis võib avalduda inimesele ja keskkonnale nii vahetult kui ka hiljem;

 • käideldava ohtliku kemikaali füüsikaline ja keemiline reaktsioon käitlemisel ja võimaliku õnnetuse korral.

 

Kaitse- ja sekkumismeetmete kirjelduses õnnetuse tagajärgede piiramiseks sisaldub järgmine teave:

 • käitisesse suurõnnetuse mõju piiramiseks paigaldatud vahendite kirjeldus, anduri- ja kaitsesüsteem, lekete piiramise vahendid ja kogumisnõud, inertimissüsteem, sprinklersüsteem, kaitseklapid ja tulekustutusvee laialivoolamise piiramine;

 • häire väljakuulutamise ja sekkumise korraldus, varajase hoiatuse süsteemi kirjeldus;

 • rakendatavate sise- ja väliressursside kirjeldus;

 • suurõnnetuse mõju vähendamise meetmete kirjeldus.

Koostamine võtab aega olenevalt protsesside keerukusest ca 30 päeva, kuid kooskõlastamine võib võtta aega ka kuni 2 kuud. Koostamise aeg sõltub sellest, kas on vajadus täiendavate ekspertiiside või testide järele ning kui suur töö maht on TTJA ja päästeameti vastavate ekspertide laual. Kui aeglane menetlus on seotud riigiasutustega, siis ettevõtetele sanktsioone ei järgne, kuid dokumentide uuendamise ja koostamise peaks ette võtma aegsasti.

Protsesse on kahte tüüpi- otse läbi JVIS keskkonna või e-posti teel. Kiiruse ja kliendi koormuse vähendamiseks soovitame JVIS keskkonda. 

Selleks, et klienti kõige vähem koormata, on vaja meile teha JVIS keskkonnas volitus.

Volitada saab „isiku“ alammenüüst „Volitused“. Enne volituse lisamist veenduda, et volitad  õige kasutajaroll (MindUp Systems). 

Uue volituse lisamiseks vajutada nuppu „+ Lisa“, mis avab volituse lisamise vormi.

Volituse lisamiseks on nõutud sisestada volitatava isiku nimi, isikukood. 

Peale volituse vormi täitmist vajutada „Salvestada“. Täpsema juhise leiate SIIT!

E-posti teel meetodil me koostame teabelehe, klient kontrollib õigsust ning kinnitab selle. Peale seda saadame TTJA-sse kooskõlastamiseks.

PS! Kui uuendada on vaja ka muid dokumente, siis need peavad samal ajal kaasa minema.

Kui palju maksab ohtliku ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaani koostamine / uuendamine?

Koostamise hind 4900EUR + km

Uuendamise hind on 2000EUR + km

PS! HINNALE LISANDUB RIIGILÕIV, MILLE PEAB MAKSMA ETTEVÕTE ISE.

A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1030 eurot.

B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 900 eurot.

C-kategooria ettevõtte käitamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.

bottom of page