top of page

Ohutusaruande koostamine ja uuendamine

Ohutusaruanne sisaldab nii riskianalüüsi kui ka ohutuse tagamise süsteemi kirjeldust ning lisaks käitise ja selle lühiümbruse tutvustust, kaitse- ja sekkumismeetmete ning allüksuste tegevuste kirjeldust.

Ohutusaruande eesmärk on:

 • näidata, et suurõnnetuse vältimise poliitika põhimõtted ja nende rakendamiseks kasutusele võetud ohutuse tagamise süsteem on rakendunud ning kooskõlas ohutuse tagamise süsteemi kirjelduses nimetatud teabega

 • näidata, et suurõnnetuse ohud ja võimalikud suurõnnetuse stsenaariumid on kindlaks tehtud ning kasutusele on võetud vajalikud meetmed suurõnnetuse vältimiseks ja selle mõju piiramiseks inimestele, keskkonnale ja varale

 • näidata, et käitise rajatiste, hoidlate, seadmete ja nende toimimisega seotud infrastruktuuri kavandamisel, ehitamisel, töös hoidmisel ja hooldamisel on piisavalt arvestatud ohutust ja töökindlust ning peetud silmas käitise tegevusega seotud suurõnnetuse ohtu

 • näidata, et käitises on koostatud ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan, ning esitada vajalik teave ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani koostamiseks

 • esitada teavet, mis võimaldab pädeval- või planeerimisasutusel teha ruumilise planeerimise otsuseid

 

Ohutusaruanne sisaldab järgmisi andmeid:

 • ettevõtte ohutuse tagamise süsteemi kirjeldust

 • käitise ja selle ümbruse kirjeldust

 • käitise allüksuse tegevuse kirjeldust

 • riskianalüüsi

 • kaitse- ja sekkumismeetmete kirjeldust suurõnnetuse tagajärgede piiramiseks

 

Käitise ja selle ümbruse kirjelduses sisaldub järgmine teave:

 • asukoha ja selle ümbruse plaan koos mõõtkava ja kirjeldusega, käitise geograafilised koordinaadid, meteoroloogilised, geoloogilised ja hüdrograafilised keskkonnatingimused;

 • käitises suurõnnetust põhjustada võivad seadmed ja tegevused;

 • nende ettevõtete ja tegevuste loetelu, mis võivad olla suurõnnetuse põhjustajaks või suurendada suurõnnetuse ohtu, raskendada selle tagajärgi ja põhjustada doominoefekti, ja objektid, mida suurõnnetus võib mõjutada, samuti naabruses asuvad teised ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted, mille ohualasse käitis jääb;

 • selliste alade kirjeldus, kus suurõnnetus võib aset leida, asustatud piirkonnad ja nende asustustihedus.

 

Käitise allüksuse tegevuse kirjelduses sisaldub järgmine teave:

 • ohtlikkuse seisukohalt olulise seadme, tegevuse ja toote, suurõnnetuse riskiallika ja võimalikku õnnetust vallandavate tingimuste kirjeldus ning kavandatud ennetusabinõud;

 • tööprotsesside kirjeldus, arvestades teavet parima võimaliku tehnoloogia kohta;

 • ajakohane ohtlike kemikaalide loetelu, ohuklass, keemiline nimetus, rahvusvaheliselt tunnustatud kood, nimetus Rahvusvahelise Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liidu (IUPAC) nomenklatuuris ja ohtliku kemikaali võimalik maksimaalne kogus ettevõttes;

 • käideldava ohtliku kemikaali füüsikalised, keemilised, toksikoloogilised ja teised olulised omadused ning toime, mis võib avalduda inimesele ja keskkonnale nii vahetult kui ka hiljem;

 • käideldava ohtliku kemikaali füüsikaline ja keemiline reaktsioon käitlemisel ja võimaliku õnnetuse korral.

 

Kaitse- ja sekkumismeetmete kirjelduses õnnetuse tagajärgede piiramiseks sisaldub järgmine teave:

 • käitisesse suurõnnetuse mõju piiramiseks paigaldatud vahendite kirjeldus, anduri- ja kaitsesüsteem, lekete piiramise vahendid ja kogumisnõud, inertimissüsteem, sprinklersüsteem, kaitseklapid ja tulekustutusvee laialivoolamise piiramine;

 • häire väljakuulutamise ja sekkumise korraldus, varajase hoiatuse süsteemi kirjeldus;

 • rakendatavate sise- ja väliressursside kirjeldus;

 • suurõnnetuse mõju vähendamise meetmete kirjeldus.

bottom of page