top of page

Meil on pikaajalised kogemused ohtlike ettevõtete kohustusliku dokumentatsiooni koostamisel. Meie pädevusse kuuluvad ammoniaak, kütused, värvid, lahustid, LPG.

püsiva kriisiülesandega asutuse riskianalüüs

Riskianalüüsi eesmärk on määrata ja hinnata võimalikke ohte, mis kemikaalide käitlemisel võivad aset leida, sh hinnata võimaliku õnnetuse tõenäosust ja selle väljundi mõju elule, varale, keskkonnale ja elutähtsatele teenustele. Riskianalüüsi põhjal koostatakse ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan.

Ohtliku kemikaali käitleja riskianalüüs sisaldab järgmisi andmeid:
1) riskianalüüsis kasutatud metoodika kirjeldus, valitud metoodika põhjendus ning viited riskianalüüsiga seotud lisadokumentidele;
2) ohtude määratlemine, mille juures arvestab käitaja ka käitise tegevusega kaasnevate ohtlike veostega, veetava ohtliku kemikaaliga, veose massiga tonnides, vedude sagedusega ning transpordi liigiga;
3) võimaliku õnnetuse stsenaariumi kirjeldus ja selle tõenäosus, või tingimused, mille korral on õnnetuse toimumine võimalik. Esitatakse ülevaade sündmustest, mis võivad ettevõttesisestel või -välistel põhjustel stsenaariumi käivitada, töökorralduslikud ja ettevõttevälised põhjused, mis on seotud doominoefektiga või naabruses asuvate ettevõtete ja võimalike sündmustega, mis võivad olla suurõnnetuse põhjustajaks või suurendada suurõnnetuse ohtu ning raskendada selle tagajärgi, ning ülevaade looduslikest põhjustest, näiteks tormituul või üleujutus;
4) õnnetuse toimumise tõenäosuse hinnang;
5) õnnetuse tagajärgede raskuse ja ulatuse hinnang ning kirjeldus. Õnnetuse tagajärgede raskuse hindamisel ja kirjeldamisel nimetatakse ohualasse jäävate inimeste ligikaudne arv, keskkonnakahjustused, materiaalne kahju ja ettevõtte ressursid tagajärgede likvideerimiseks. Õnnetuse tagajärgede ulatuse kirjeldamisel esitatakse selle piirkonna plaan, mida käitisest lähtuv õnnetus võib mõjutada, ja ohuallika koordinaadid ning määratakse ohuala. Õnnetuse tagajärgede ulatuse hindamisel lähtutakse käesoleva määruse lisa ohuala parameetritest või muudest parameetritest, kui lisas sätestatut ei ole võimalik rakendada;
6) õnnetuse ennetamise abinõude kirjeldus, mis sisaldab ohutuse tagamiseks vajalike tehnoloogiliste parameetrite, vahendite ja kontrollmehhanismide kirjeldust, ning andmeid sprinklersüsteemidest, aurutõkkeekraanidest, hädaolukorraks vajalike kogumisnõudest või -anumatest, kaitseklappidest, inertimissüsteemidest ning tulekustutusvee laialivoolamise piiramisest;
7) ülevaade varasematest õnnetustest ja vahejuhtumitest samade kemikaalide ja protsessidega, selle järeldused ja viited õnnetuse ärahoidmise meetmetele.

Koostamine võtab aega olenevalt protsesside keerukusest ca nädal kuni 30 päeva, kuid kooskõlastamine võib võtta aega ka kuni 2 kuud. Koostamise aeg sõltub sellest, kas on vajadus täiendavate ekspertiiside või testide järele ning kui suur töö maht on TTJA ja päästeameti vastavate ekspertide laual. Kui aeglane menetlus on seotud riigiasutustega, siis ettevõtetele sanktsioone ei järgne, kuid dokumentide uuendamise ja koostamise peaks ette võtma aegsasti.

Protsesse on kahte tüüpi- otse läbi JVIS keskkonna või e-posti teel. Kiiruse ja kliendi koormuse vähendamiseks soovitame JVIS keskkonda. 

Selleks, et klienti kõige vähem koormata, on vaja meile teha JVIS keskkonnas volitus.

Volitada saab „isiku“ alammenüüst „Volitused“. Enne volituse lisamist veenduda, et volitad  õige kasutajaroll (MindUp Systems). 

Uue volituse lisamiseks vajutada nuppu „+ Lisa“, mis avab volituse lisamise vormi.

Volituse lisamiseks on nõutud sisestada volitatava isiku nimi, isikukood. 

Peale volituse vormi täitmist vajutada „Salvestada“. Täpsema juhise leiate SIIT!

E-posti teel meetodil me koostame teabelehe, klient kontrollib õigsust ning kinnitab selle. Peale seda saadame TTJA-sse kooskõlastamiseks.

PS! Kui uuendada on vaja ka muid dokumente, siis need peavad samal ajal kaasa minema.

Kui palju maksab ohtliku ettevõtte riskianalüüsi koostamine / uuendamine?

Riskianalüüsi koostamise hind:

C-kategooria ehk ohtliku ettevõtte riskianalüüs - 2200EUR + km

B-kategooria ehk suurõnnetuse ohuga ettevõtte riskianalüüs - 3200EUr + km

Riskianalüüsi uuendamise hind sõltub eelmisest riskianalüüsist ja tihti on mõistlik teha uus, kuna ei vasta TTJA ja Päästeameti nõuetele.

PS! HINNALE LISANDUB RIIGILÕIV, MILLE PEAB MAKSMA ETTEVÕTE ISE.

A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1030 eurot.

B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 900 eurot.

C-kategooria ettevõtte käitamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.

bottom of page