Ohtliku ettevõtte, A- ja B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte riskianalüüsi koostamine ja uuendamine

Riskianalüüsi eesmärk on määrata ja hinnata võimalikke ohte, mis kemikaalide käitlemisel võivad aset leida, sh hinnata võimaliku õnnetuse tõenäosust ja selle väljundi mõju elule, varale, keskkonnale ja elutähtsatele teenustele. Riskianalüüsi põhjal koostatakse ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan.

Ohtliku kemikaali käitleja riskianalüüs sisaldab järgmisi andmeid:
1) riskianalüüsis kasutatud metoodika kirjeldus, valitud metoodika põhjendus ning viited riskianalüüsiga seotud lisadokumentidele;
2) ohtude määratlemine, mille juures arvestab käitaja ka käitise tegevusega kaasnevate ohtlike veostega, veetava ohtliku kemikaaliga, veose massiga tonnides, vedude sagedusega ning transpordi liigiga;
3) võimaliku õnnetuse stsenaariumi kirjeldus ja selle tõenäosus, või tingimused, mille korral on õnnetuse toimumine võimalik. Esitatakse ülevaade sündmustest, mis võivad ettevõttesisestel või -välistel põhjustel stsenaariumi käivitada, töökorralduslikud ja ettevõttevälised põhjused, mis on seotud doominoefektiga või naabruses asuvate ettevõtete ja võimalike sündmustega, mis võivad olla suurõnnetuse põhjustajaks või suurendada suurõnnetuse ohtu ning raskendada selle tagajärgi, ning ülevaade looduslikest põhjustest, näiteks tormituul või üleujutus;
4) õnnetuse toimumise tõenäosuse hinnang;
5) õnnetuse tagajärgede raskuse ja ulatuse hinnang ning kirjeldus. Õnnetuse tagajärgede raskuse hindamisel ja kirjeldamisel nimetatakse ohualasse jäävate inimeste ligikaudne arv, keskkonnakahjustused, materiaalne kahju ja ettevõtte ressursid tagajärgede likvideerimiseks. Õnnetuse tagajärgede ulatuse kirjeldamisel esitatakse selle piirkonna plaan, mida käitisest lähtuv õnnetus võib mõjutada, ja ohuallika koordinaadid ning määratakse ohuala. Õnnetuse tagajärgede ulatuse hindamisel lähtutakse käesoleva määruse lisa ohuala parameetritest või muudest parameetritest, kui lisas sätestatut ei ole võimalik rakendada;
6) õnnetuse ennetamise abinõude kirjeldus, mis sisaldab ohutuse tagamiseks vajalike tehnoloogiliste parameetrite, vahendite ja kontrollmehhanismide kirjeldust, ning andmeid sprinklersüsteemidest, aurutõkkeekraanidest, hädaolukorraks vajalike kogumisnõudest või -anumatest, kaitseklappidest, inertimissüsteemidest ning tulekustutusvee laialivoolamise piiramisest;
7) ülevaade varasematest õnnetustest ja vahejuhtumitest samade kemikaalide ja protsessidega, selle järeldused ja viited õnnetuse ärahoidmise meetmetele.

Ohtliku ettevõtte riskianalüüsi koostamise hind

Ohtliku ettevõtte riskianalüüsi uuendamise hind

Hind alates 2000 EUR

Hind alates 1000 EUR

Koostamise hind sõltub suuresti keminaalide  arvust ja tööprotsessi keerukusest.

Uuendamise hind sõltub sellest, kui palju muudatusi on vahepealt toimunud.