top of page

See teenus on mõeldud ohtlikele ettevõtetele, B- ja A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtetele kemikaaliseadusest tulenevate nõuete täitmiseks.

Mis on ohtliku ettevõtte HOLP?

Hädaolukorra lahendamise plaanis antakse ülevaade rakendatavatest abinõudest ning vajalikest ressurssidest õnnetuse üle kontrolli saavutamiseks ja selle tagajärgede piiramiseks, sätestatakse õnnetusest teavitamise kord ning antakse käitumisjuhised elanikkonnale õnnetuse korral tegutsemiseks.

Ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaani eesmärk on:
1) anda juhiseid, kuidas ohjeldada õnnetust, et minimeerida selle tagajärgi ja piirata mõju, mida see avaldab inimese tervisele, keskkonnale ja varale;
2) edastada vajalik teave avalikkusele ja piirkonna asutustele;
3) kirjeldada, kuidas keskkond suurõnnetuse järel taastatakse ja puhastatakse.

 

Ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan koostatakse ettevõtte riskianalüüsi põhjal.

Ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaanis sisaldub järgmine teave:
1) käitises päästetöö algamise ja koordineerimise ning Päästeameti, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ja kohaliku omavalitsuse üksusega sidepidamise eest vastutava isiku nimi või ametikoht, ja kontaktandmed;
2) ettevõtte tegevusala, töötajate arv, ohuala suurus, mille peab esitama asendiplaanil, ning inimeste ligikaudne arv ohualas;
3) ülevaade ja kirjeldus rakendatavatest meetmetest mis tahes võimaliku ja suurõnnetuse käivitumise seisukohalt olulise olukorra või sündmuse kontrollimiseks ja tagajärgede piiramiseks. Ülevaade sisaldab ka kasutuses kaitsevahendite ja ressursside loetelu;
4) kasutatavad abinõud õnnetuse mõjupiirkonnas olevatele inimestele ohu vähendamiseks, varajase hoiatuse süsteemi kirjeldus ja juhised ohuolukorras käitumiseks;
5) Häirekeskuse, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ja kohaliku omavalitsuse üksuse teavitamine õnnetusest. Määratakse kindlaks teave, mis peab õnnetusteates sisalduma, ning edasine üksikasjalik teabevahetuse korraldus päästeasutusega niipea, kui teave on kättesaadav;
6) personali koolitamise ja õppuste läbiviimise kord vastavalt ülesannetele, mida personal peab täitma;
7) väljaspool käitist toimuva päästetöö abistamise võimalikkus.

Kui kaua võtab koostamine aega?

Koostamine võtab aega olenevalt protsesside keerukusest ca nädal kuni 30 päeva, kuid kooskõlastamine võib võtta aega ka kuni 2 kuud. Kooskõlastamise aeg sõltub sellest, kui suur töö maht on TTJA ja päästeameti vastavate ekspertide laual. TTJA-s töötab sellel alal vaid 2 inimest, kes omakorda sõltuvad ka päästeameti spetsialistide võimekusest. Seega ette on tulnud ka 5 kuu pikkusi menetlusi.

 

Kui aeglane menetlus on seotud riigiasutustega, siis ettevõtetele sanktsioone ei järgne, kuid dokumentide uuendamise ja koostamise peaks ette võtma aegsasti.

Milline on protsess?

Protsesse on kahte tüüpi- otse läbi JVIS keskkonna või e-posti teel. Kiiruse ja kliendi koormuse vähendamiseks soovitame JVIS keskkonda. 

Selleks, et klienti kõige vähem koormata, on vaja meile teha JVIS keskkonnas volitus.

Volitada saab „isiku“ alammenüüst „Volitused“. Enne volituse lisamist veenduda, et volitad  õige kasutajaroll (MindUp Systems). Volituste nimekirjas kuvatakse isiku poolt volitatud teisi isikuid ja volituste põhiandmeid (kehtivusaeg, kas on aktiivne jm), samuti on võimalik igat kirjet muuta .

Uue volituse lisamiseks vajutada nuppu „+ Lisa“, mis avab volituse lisamise vormi.

Volituse lisamiseks on nõutud sisestada volitatava isiku nimi, isikukood. Kui volituse alguse ja lõpu kuupäeva ei sisestata, siis on tegemist tähtajatu volitusega.

Peale volituse vormi täitmist vajutada „Salvestada“. Täpsema juhise leiate SIIT!

Meie koostame HOLPi, klient kontrollib õigsust ning kinnitab selle. Peale seda saadame TTJA-sse, mille eksperdid saadavad selle Päästeametisse kommenteerimiseks.

PS! Kui uuendada on vaja ka muid dokumente, siis need peavad samal ajal kaasa minema.

MILLINE ON PROTSESS?
KAUA VÕTAB AEGA?
MIS ON HOLP?
KASU SULLE

Mis kasu sellest on sulle?

Klient ei pea raiskama aega vähe väärtust loovale vaidlemisele ja suhtlemisele.

Ekspertiis ja nõu

Meil on kogemused ja oskused, sh pikaajaline koostöökogemus paljude asutustega. Me teame, mida teeme. Dokumentide koostamisel peab arvestama metoodikaga ning ohualad arvutatakse ALOHA programmiga.

Rohkem teadmist

Meil on suuremad kogemused, kuidas mingeid esile kerkivaid probleeme mõistlikult lahendada.

Pidev abi

Me tagame kõikidele osapooltele pideva abi ja vajadusel koolitused.

PALJU MAKSAB?

Kui palju  teenus maksab?

Hind sõltub ettevõtte suurusest ja riskistsenaariumite arvust. Seega palun saada kiri või helista, saame kokku (kui riskianalüüsis ei ole infot piisavalt) ning me teeme hinnapakkumise.

Palun arvesta, et kui sa taotled käitamisluba (kategooria muutus või alustamine), siis riigilõivud on:

  • A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1030 eurot

  • B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 900 eurot

  • Ohtliku ettevõtte käitamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot

KONTAKT

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused ohtlike ettevõtetega, mis käitlevad erinevaid kemikaale. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas riskidega tegeleda.  Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. Kasutame TTJA ja Päästeameti poolt välja töötatud metoodikat, et dokumentide hindamisprotsess oleks võimalikult kiire. 

Täielik ja pidev koostöö

Ohutuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.

Toetav tugi

Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.

Lihtsalt arusaadavad tööd

Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha

Fikseeritud hind

Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.

Võta ühendust MindUp Systems riskijuhtidega

MIKS MEIE?
bottom of page