top of page

See teenus on mõeldud ohtlikele ettevõtetele, B- ja A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtetele kemikaaliseadusest tulenevate nõuete täitmiseks.

Hädaolukorra lahendamise plaanis antakse ülevaade rakendatavatest abinõudest ning vajalikest ressurssidest õnnetuse üle kontrolli saavutamiseks ja selle tagajärgede piiramiseks, sätestatakse õnnetusest teavitamise kord ning antakse käitumisjuhised elanikkonnale õnnetuse korral tegutsemiseks.

Ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaani eesmärk on:
1) anda juhiseid, kuidas ohjeldada õnnetust, et minimeerida selle tagajärgi ja piirata mõju, mida see avaldab inimese tervisele, keskkonnale ja varale;
2) edastada vajalik teave avalikkusele ja piirkonna asutustele;
3) kirjeldada, kuidas keskkond suurõnnetuse järel taastatakse ja puhastatakse.

 

Ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan koostatakse ettevõtte riskianalüüsi põhjal.

Ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaanis sisaldub järgmine teave:
1) käitises päästetöö algamise ja koordineerimise ning Päästeameti, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ja kohaliku omavalitsuse üksusega sidepidamise eest vastutava isiku nimi või ametikoht, ja kontaktandmed;
2) ettevõtte tegevusala, töötajate arv, ohuala suurus, mille peab esitama asendiplaanil, ning inimeste ligikaudne arv ohualas;
3) ülevaade ja kirjeldus rakendatavatest meetmetest mis tahes võimaliku ja suurõnnetuse käivitumise seisukohalt olulise olukorra või sündmuse kontrollimiseks ja tagajärgede piiramiseks. Ülevaade sisaldab ka kasutuses kaitsevahendite ja ressursside loetelu;
4) kasutatavad abinõud õnnetuse mõjupiirkonnas olevatele inimestele ohu vähendamiseks, varajase hoiatuse süsteemi kirjeldus ja juhised ohuolukorras käitumiseks;
5) Häirekeskuse, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ja kohaliku omavalitsuse üksuse teavitamine õnnetusest. Määratakse kindlaks teave, mis peab õnnetusteates sisalduma, ning edasine üksikasjalik teabevahetuse korraldus päästeasutusega niipea, kui teave on kättesaadav;
6) personali koolitamise ja õppuste läbiviimise kord vastavalt ülesannetele, mida personal peab täitma;
7) väljaspool käitist toimuva päästetöö abistamise võimalikkus.

Koostamine võtab aega olenevalt protsesside keerukusest ca nädal kuni 30 päeva, kuid kooskõlastamine võib võtta aega ka kuni 2 kuud. Koostamise aeg sõltub sellest, kas on vajadus täiendavate ekspertiiside või testide järele ning kui suur töö maht on TTJA ja päästeameti vastavate ekspertide laual. Kui aeglane menetlus on seotud riigiasutustega, siis ettevõtetele sanktsioone ei järgne, kuid dokumentide uuendamise ja koostamise peaks ette võtma aegsasti.

Protsesse on kahte tüüpi- otse läbi JVIS keskkonna või e-posti teel. Kiiruse ja kliendi koormuse vähendamiseks soovitame JVIS keskkonda. 

Selleks, et klienti kõige vähem koormata, on vaja meile teha JVIS keskkonnas volitus.

Volitada saab „isiku“ alammenüüst „Volitused“. Enne volituse lisamist veenduda, et volitad  õige kasutajaroll (MindUp Systems). 

Uue volituse lisamiseks vajutada nuppu „+ Lisa“, mis avab volituse lisamise vormi.

Volituse lisamiseks on nõutud sisestada volitatava isiku nimi, isikukood. 

Peale volituse vormi täitmist vajutada „Salvestada“. Täpsema juhise leiate SIIT!

E-posti teel meetodil me koostame teabelehe, klient kontrollib õigsust ning kinnitab selle. Peale seda saadame TTJA-sse kooskõlastamiseks.

PS! Kui uuendada on vaja ka muid dokumente, siis need peavad samal ajal kaasa minema.

Kui palju maksab ohtliku ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaani koostamine / uuendamine?

Koostamise hind:

C-kategooria ettevõte - 1500EUR + km

B-kategooria ettevõte - 2200EUr + km

A-kategooria ettevõte - 2900EUR + km

Uuendamise hind sõltub olemasoleva plaani sisust. Tihti on mõistlik ja vajalik teha täiesti uus, kuna eelmine ei vasta Päästeameti nõudmistele.

PS! HINNALE LISANDUB RIIGILÕIV, MILLE PEAB MAKSMA ETTEVÕTE ISE.

A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1030 eurot.

B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 900 eurot.

C-kategooria ettevõtte käitamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.

bottom of page