top of page

Püsivate kriisiülesannete elluviimise eest vastutavad asutused peavad tagama, et teenus oleks ellu viidud mistahes kriiside ajal. Meil on oskused ja kogemused, kuidas neid soodsalt ja mõistlikult aidata.

püsiva kriisiülesandega asutuse riskianalüüs

Mis on püsiv kriisiülesanne?

Kriisiülesanne on püsiv või ühekordne ülesanne, mida tuleb täita kriisiolukorras. Kriisiülesanded määratakse eelkõige täidesaatva riigivõimu asutustele ja juriidilistele isikutele. Kriisiülesannetega seotakse kriisiülesannetega ameti- ja töökohad. 

 

Toimepidevuse kohustus tähendab, et püsiva kriisiülesande kandja peab olema toimepidev.  Kriisiülesannete määramine on osa uuest tsiviilkriisiks valmisoleku ja riigikaitse seadusest. Seaduse eesmärk on tagada erinevate kriiside võimalikult ühetaoline lahenduskorraldus, kriisi lahendavate eri tasandite ja osaliste tegevuse terviklikkus ning omavaheline seostatus.

Mis on püsiva kriisiülesandega asutuse riskianalüüs?

Püsiva kriisiülesandega asutus ja isik, sealhulgas elutähtsa teenuse osutaja ja kohalikuomavalitsuse üksus ning põhiseaduslik institutsioon koostavad üleriigilisest riskianalüüsist lähtudes oma asutuse või isiku riskianalüüsi, milles analüüsitakse nii üleriigilises riskianalüüsis esitatud kui ka muid riske asutuse või isiku püsiva kriisiülesande täitmisele ja toimepidevusele. Riskianalüüs on aluseks ka strateegiliste arengudokumentide, toimepidevuse plaani ning teiste kriisiolukorraks valmistumiseks ja selle lahendamiseks koostatavatele dokumentidele.

 

Püsiva kriisiülesandega asutuse riskianalüüs muutub kohustuslikuks, kui praegu veel eelnõu faasis olev tsiviilkriisi ja riigikaitse seadus vastu võetakse. 

Kohustus riskianalüüs koostada on kõikidel asutustel, millel on püsiv kriisiülesanne.

 

Põhimõtteliselt võib selle riskianalüüsi jagada kaheks :

1) on need asutused, mis annavad sisendi üleriigilisse riskianalüüsi ehk sisuliselt osalevad üleriigilise riskianalüüsi koostamises

2) on need asutused, mis peavad koostama oma riskianalüüsi LÄHTUVALT üleriigilisest riskianalüüsist ehk võtavad üleriigilise riskianalüüsi enda riskianalüüsi aluseks. 

 

Püsiva kriisiülesandega asutuse riskianalüüs sisaldab:

1) analüüsitavate ülesannete loetelu;

2) ülesannete täitmist ja toimepidevust mõjutavate ohtude, sh sõltuvuste loetelu ja kirjeldust;

3) riski realiseerumise mõju analüüsi püsivate kriisiülesannete täitmisele ja toimepidevusele;

4) riski maandavaid meetmeid.

Olulise kohal on ka Riigikanselei suunistel, mis enamasti määratakse nelja-aastase intervalliga, lähtuvalt olukorrast maailmas ja riigist

Kaua võtab koostamine aega ja palju maksab?

Sõltuvalt töö sisust võtab püsiva kriisiülesandega asutuse riskianalüüsi koostamine aega 3-6 kuud. Hind sõltub asutuse suurusest ja püsivate kriisiülesannete arust. Mida suurem on asutus, seda rohkem kaasatud isikuid. Hinnad jäävad 3500-9000EUR vahele. Seega palun saada meile kiri, saame kokku ja me ütleme sulle hinna. 

KUIDAS TÖÖ KÄIB?

  1. Lepime kokku hinna, valmimise kuupäeva ja sõlmime lepingu

  2. Meie koostame projektiplaani ning kaardistame vajalikud inimesed, kellel on anda väärtuslikku teavet

  3. Kaitseme plaani juhtkonnas

  4. Lepime vajalike inimestega kokku intervjuude ajad ning viime intervjuu läbi

  5. Koostame dokumendi mustandi

  6. Saadame mustandi asjaosalistele kommenteerimiseks

  7. Parandame mustandi ja koostame puhtandi

  8. Kaitseme puhtandi, vajadusel viime sisse parendused

  9. Anname aktiga töö üle.

bottom of page