top of page

Kas sinu asutuse poolt osutatavate elutähtsate teenuste olulised protsessid on tagatud mistahes kriisiolukorras? Elutähtsa teenuse osutaja toimepidevuse riskianalüüs ja plaan aitavad sul täita nii seadusest tulenevaid nõudeid kui pakib sulle endale meelerahu, et sinu tiim ja asutus on võimekas.

MIS ON ELUTÄHTIS TEENUS?

Mis on elutähtis teenus?

Elutähtis teenus on teenus, millel on ülekaalukas mõju ühiskonna toimimisele ja mille katkemine ohustab vahetult inimeste elu või tervist või teise elutähtsa teenuse või üldhuviteenuse toimimist.

 

Elutähtsad teenused on elektri, maagaasi, vedelkütuse, kaugkütte ja veega varustamine, teede sõidetavus tagamine, mobiil-, tavatelefon ja andmesideteenus, kanalisatsioon, elektrooniline isikutuvastamine ja digitaalne allkirjastamine, makseteenus ja sularaharinglus.

Uue Tsiviilkriisi ja riigikaitseseadusega soovib riik elutähtsateks teenusteks muuta ka toiduga varustamise, lennuväljade toimimise, aeronavigatsiooniteenuse toimimise, avaliku raudtee toimimise, raudteeveo toimimise, sadamate toimimise, ravimitega varustamise ja turvateenuse tagamise.

eto toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine
MILLISED ON ETO ÜLESANDED?

Millised on elutähtsa teenuse osutaja ülesanded?

Tagama teenuse toimimine ja selle kiire taastamine igas olukorras.

Elutähtsa teenuse osutaja põhiülesanne on tagada, et tema pakutav teenus oleks klientidele, eelkõige elanikele, alati kättesaadav. Kuna kriiside korral tegutsevad kõik asutused ja ettevõtted tavapärasest piiratumate ressurssidega, võivad korraldavad asutused siiski ette näha, et hädaolukorra või selle ohu korral võib teenuse osutamise mahtu või kvaliteeti teatud tasemeni langetada, kuid nõutud miinimumtasemel peab teenuse osutamine siiski olema tagatud. Juhul, kui teenuse osutamine on siiski oluliselt häiritud või koguni katkeb, tuleb teenuseosutajal teenuse toimimine taastada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui korraldava asutuse poolt ette nähtud aja jooksul.

Koostama toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani.

Et olla võimeline teenuse osutamist ohustavaid riske maandama, on esmalt tähtis suuta need tuvastada ja neid hinnata. Et olla võimeline tegutsema erinevate riskide realiseerumisel, on tähtis planeerida enda tegevusi sellisteks puhkudeks.

Selleks koostavad kõik elutähtsa teenuse osutajad toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani – dokumendid, milles:

 • määratakse, missugune osa teenuseosutaja tegevusest moodustab elutähtsa teenuse,

 • loetletakse need protsessid/tegevused ettevõtte sees, mis üheskoos teevad teenuse osutamise võimalikuks,

 • koostatakse ülevaade iga tegevuse toimimiseks vajalikest ressursidest,

 • loetletakse ohud, mis võivad tegevuse toimimist takistada,

 • selgitatakse välja võimalikud stsenaariumid ja hinnatakse neid ning

 • koostatakse stsenaariumipõhised teenuse taastekavad.

Rakendama meetmeid, et vähendada sõltuvust infosüsteemidest, teistest teenustest, tarnijatest ja lepingupartneritest.

Peale kõikvõimalike inimeste ja loodusnähtuste põhjustatud ohtude peavad teenuseosutajad hindama:

 • omavahelist ristsõltuvust. Näiteks tuleb mobiilsideettevõtjal hinnata, kuivõrd sõltub tema võime teenust osutada elektriettevõtjatest, vedelkütuse müüjatest ja teehooldajatest ning rakendada meetmeid ristsõltuvuse vähendamiseks.

 • muude lepingupartnerite ja tarneahelate olulisust, eriti juhul, kui elutähtsa teenuse osutaja on mõne elutähtsa teenuse osutamisega seotud tähtsa protsessi teenusena tellinud teiselt ettevõtjalt (ingl outsourcing). Näiteks tuleb pangal hinnata kaardimaksete opereerimise ülesandmisega seotud riske ning kavandada meetmeid teenuse toimepidevuse kindlustamiseks. Või näiteks haiglal tuleb hinnata enda sõltuvust toitlustajast ning kavandada sõltuvust maandavaid meetmeid.

Tagama varude olemasolu, et hädaolukorras jätkata enda teenuse osutamist.

Elutähtsa teenuse osutajal tuleb tagada, et erakorralise vajaduse tekkimise korral oleks võimalik varude abil oma tegevust jätkata. Täpsed nõuded varude olemasolu kohta kehtestavad korraldavad asutused. Korraldav asutus võib näiteks nõuda, et teenuseosutaja:

 • omaks kohapeal elektrigeneraatorit ja teatud hulka kütusevaru või

 • seaks lepingute ja koostööpartnerite abil sisse varude tagamise süsteemi, kuivõrd kohapealse kütuse- ja seadmevaru loomine võib olla majanduslikult koormav. Kui varude süsteem on olemas, teab ettevõtte haldus- või riskijuht kriisiolukorras kohe, missuguse partneri poole pöörduda ning kustkohast ja kuidas vajalik varu kiiresti teenuseosutajani jõuab.

Termin „varud” on aga laiem ja võib tähendada ka varuosade olemasolu korraldamist. Näiteks ei ole mõeldav, et hädaolukorras hakkab teenuseosutaja välisriigist tellima mõnda olulist varuosa, mis jõuab kohale alles nädalate pärast.

Korraldama õppuseid vähemalt iga kahe aasta järel.

Elutähtsa teenuse osutajal tuleb tagada, et erakorralise vajaduse tekkimise korral oleks võimalik varude abil oma tegevust jätkata. Täpsed nõuded varude olemasolu kohta kehtestavad korraldavad asutused. Korraldav asutus võib näiteks nõuda, et teenuseosutaja:

 • omaks kohapeal elektrigeneraatorit ja teatud hulka kütusevaru või

 • seaks lepingute ja koostööpartnerite abil sisse varude tagamise süsteemi, kuivõrd kohapealse kütuse- ja seadmevaru loomine võib olla majanduslikult koormav. Kui varude süsteem on olemas, teab ettevõtte haldus- või riskijuht kriisiolukorras kohe, missuguse partneri poole pöörduda ning kustkohast ja kuidas vajalik varu kiiresti teenuseosutajani jõuab.

Termin „varud” on aga laiem ja võib tähendada ka varuosade olemasolu korraldamist. Näiteks ei ole mõeldav, et hädaolukorras hakkab teenuseosutaja välisriigist tellima mõnda olulist varuosa, mis jõuab kohale alles nädalate pärast.

MIS ON ETO TP RISKIANALÜÜS?

Mis on elutähtsa teenuse osutaja toimepidevuse riskianalüüs?

Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüs on dokument, milles elutähtsa teenuse osutaja hindab kõik riske, sh riske, mida korraldav asutus oma määrusega kehtestanud on, mis kriitilisi protsesse mõjutada võib ning oma hetke võimekust kriitilisi protsesse ellu viia. Riskianalüüs peab sisaldama järgmist teavet:

 • elutähtsa teenuse kirjeldus, sealhulgas teenuse osutamise eesmärk, ulatus, sihtrühm ja kvaliteedinõuded;

 • elutähtsa teenuse osutamise kriitilised tegevused, nende toimimiseks vajalikud ressursid ja nõutud taastamisajad;

 • elutähtsa teenuse katkestust või häiret põhjustada võivad ohud, nende tõenäosus ja mõju;

 • ennetavad ja leevendavad meetmed, mida rakendatakse ohtude vältimiseks, riskide vähendamiseks või elutähtsa teenuse taastamiseks.

Mis on elutähtsa teenuse osutaja toimepidevuse plaan?

MIS ON ETO TP PLAAN?

Elutähtsa teenuse toimepidevuse plaan on dokument, mis on koostatud riskianalüüsi põhjal ja mille eesmärk on reageerida riskianalüüsis tuvastatud kriitilistele olukordadele.

Plaan ise koostatakse nende stsenaariumite kohta, mis riskianalüüsis on kõige suurema mõjuga. Plaan koosneb üldosast ja taastekavadest. Taastekavad sisaldavad kriitilise tegevuse või elutähtsa teenuse katkestuse või häire lahendamise juhi kontaktandmed; tegevused, mida teenuseosutaja plaanib olukorra lahendamiseks.

 

Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani, nende koostamise ning plaani kasutuselevõtmise nõuded ja kord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

KELLELE SEE ON?

Kellele on kohustuslik?

Hetkel veel on elutähtsad teenused on elektri, maagaasi, vedelkütuse, kaugkütte ja veega varustamine, teede sõidetavus tagamine, mobiil-, tavatelefon ja andmesideteenus, kanalisatsioon, elektrooniline isikutuvastamine ja digitaalne allkirjastamine, makseteenus ja sularaharinglus. See ei tähenda, et kõik asutused, mis nendes valdkondades tegutsevad on koheselt ka elutähtsa teenuse osutajad. See on palju keerulisem ja mõistlik on saata meile kiri tuvastamaks, kas su asutus on või ei ole ETO.

 

Küll aga see muutub uue Tsiviilkriisi ja riigikaitse seadusega, mis hetkel veel on eelnõu faasis. Siis mitte ainult ei muutu kõik eelpool nimetatud teenuste osutajad elutähtsa teenuse osutajateks, vaid siia lisanduvad ka paljud uued teenused. Uue Tsiviilkriisi ja riigikaitseseadusega soovib riik elutähtsateks teenusteks muuta ka toiduga varustamise, lennuväljade toimimise, aeronavigatsiooniteenuse toimimise, avaliku raudtee toimimise, raudteeveo toimimise, sadamate toimimise, ravimitega varustamise ja turvateenuse tagamise.

Seega lisanduvad siia ka toidutootjad, loomapidajad, lihakäitlejad, piimakäitlejad, jaekaubandusettevõtted jne.

KUI PALJU MAKSAB?

Kui palju maksab elutähtsa teenuse osutaja riskianalüüsi ja plaani koostamine?

Elutähtsa teenuse osutaja toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamise hind sõltub suuresti teenusest. Kõige odavamad on kohalike teede sõidetavuse tagajatele mõeldud analüüsid ja plaanid, mis jäävad suurusjärku 800 - 1200 EUR. See hind võib olla suurem, kuna õigusloome lubab mitmel sama valdkonna teenuse osutajal koostada ühised dokumendid, kuid kindlasti on see per teenuse osutaja palju soodsam.

Kõige mõistlikum on saata meile kiri, saame kokku ja arutame täpsemalt. Siis saame me teha sulle täpse hinnapakkumise.

VÕTA ÜHENDUST
MIKS MEIE?

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused toimepidevuse tagamisel erinevates valdkondades: vesi ja kanalisatsioon, kaugküte, teede sõidetavus. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad toimepidevust tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas riskidega tegeleda ning võimekusi juhtida toimepidevuse nõuete täitmiseks. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. Kasutame Riigikantselei poolt välja töötatud metoodikat, et dokumentide hindamisprotsess oleks võimalikult kiire. 

Täielik ja pidev koostöö

Toimepidevuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.

Toetav tugi

Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.

Lihtsalt arusaadavad tööd

Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha

Fikseeritud hind

Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.

Võta ühendust MindUp Systems riskijuhtidega

bottom of page