top of page

Meil on pikaajalised kogemused ohtlike ettevõtete kohustusliku dokumentatsiooni koostamisel. Meie pädevusse kuuluvad ammoniaak, kütused, värvid, lahustid, LPG.

Mis on ohtliku ettevõtte teabeleht?

Teabeleht on avalik dokument, mis sisaldab muuhulgas andmeid maksimaalse võimaliku kemikaali(de) koguse kohta ettevõttes, selle ohtlikkuse seisukohalt olulisi keemilisi ja füüsikalisi omadusi ning käitise lähiümbruse kirjeldust. Teenus sisaldab teabelehe uuendamist vastavalt muutunud andmetele ja kooskõlastamist riigiametitega.

Teabeleht sisaldab:

 1) käitaja nimi, aadress, kontaktandmed, registrikood või isikukood, olemasolu korral ettevõtte veebiaadress;
2) käitise aadress, kontaktandmed ja geograafilised koordinaadid;
3) ohutuse eest vastutava isiku nimi, amet ja kontaktandmed;
4) käideldava ohtliku kemikaali või ohtlikku kemikaali sisaldava toote nimetus ja rahvusvaheliselt tunnustatud kood ja ÜRO number, ohuklass ja Chemical Abstracts Service’i (CAS) number või European Community (EC) number;
5) käideldava ohtliku kemikaali ohuklass, ohukategooria ja ohulaused, ohtliku toote allklass;
6) käideldava ohtliku kemikaali suurim võimalik kogus käitises või ohtlikus tootes olevate ohtlike ainete summaarne kogus;
7) käideldava ohtliku kemikaali füüsikalised ja keemilised omadused, füüsikaline olek ning tuleohu korral leektäpp;
8) käitise lähiümbruse kirjeldus, kõik objektid ja tegurid, mis võivad põhjustada õnnetust või raskendada ettevõttest lähtuva õnnetuse tagajärgi või põhjustada doominoefekti;
9) käitise tegevus või kavandatud tegevus;
10) teabelehe koostanud isiku nimi, ametikoht, kontaktandmed, allkiri ja koostamise kuupäev.

 

Teabelehele lisatakse käitise lähiümbruse plaan ja asendiplaan, millele märgitakse kemikaali käitamise kohad ning ohtliku kemikaali käitlemiskoha juurde- ja läbipääsuteed.

Kui kaua võtab koostamine aega?

Koostamine võtab aega olenevalt protsesside keerukusest ca nädal kuni 30 päeva, kuid kooskõlastamine võib võtta aega ka kuni 2 kuud. Koostamise aeg sõltub sellest, kas on vajadus täiendavate ekspertiiside või testide järele ning kui suur töö maht on TTJA ja päästeameti vastavate ekspertide laual. TTJA-s töötab sellel alal vaid 2 inimest,.

 

Kui aeglane menetlus on seotud riigiasutustega, siis ettevõtetele sanktsioone ei järgne, kuid dokumentide uuendamise ja koostamise peaks ette võtma aegsasti.

Milline on protsess?

Protsesse on kahte tüüpi- otse läbi JVIS keskkonna või e-posti teel. Kiiruse ja kliendi koormuse vähendamiseks soovitame JVIS keskkonda. 

Selleks, et klienti kõige vähem koormata, on vaja meile teha JVIS keskkonnas volitus.

Volitada saab „isiku“ alammenüüst „Volitused“. Enne volituse lisamist veenduda, et volitad  õige kasutajaroll (MindUp Systems). Volituste nimekirjas kuvatakse isiku poolt volitatud teisi isikuid ja volituste põhiandmeid (kehtivusaeg, kas on aktiivne jm), samuti on võimalik igat kirjet muuta .

Uue volituse lisamiseks vajutada nuppu „+ Lisa“, mis avab volituse lisamise vormi.

Volituse lisamiseks on nõutud sisestada volitatava isiku nimi, isikukood. Kui volituse alguse ja lõpu kuupäeva ei sisestata, siis on tegemist tähtajatu volitusega.

Peale volituse vormi täitmist vajutada „Salvestada“. Täpsema juhise leiate SIIT!

Meie koostame teabelehe, klient kontrollib õigsust ning kinnitab selle. Peale seda saadame TTJA-sse kooskõlastamiseks.

PS! Kui uuendada on vaja ka muid dokumente, siis need peavad samal ajal kaasa minema.

MIS ON TEABELEHT?
KAUA VÕTAB AEGA?
MILLINE ON PROTSESS?
KASU SULLE

Mis kasu sellest on sulle?

Klient ei pea raiskama aega vähe väärtust loovale vaidlemisele ja suhtlemisele.

T

Ekspertiis ja nõu

Meil on kogemused ja oskused, sh pikaajaline koostöökogemus paljude asutustega. Me teame, mida teeme. Dokumentide koostamisel peab arvestama metoodikaga ning ohualad arvutatakse ALOHA programmiga.

Rohkem teadmist

Meil on suuremad kogemused, kuidas mingeid esile kerkivaid probleeme mõistlikult lahendada.

Pidev abi

Me tagame kõikidele osapooltele pideva abi ja vajadusel koolitused.

PALJU MAKSAB

Kui palju maksab teabelehe koostamine?

Hind sõltub käideldavate kemikaalide arvust. Seega palun saada kiri või helista, saame kokku (kui kodulehel pole infot piisavalt) ning me teeme hinnapakkumise.

Palun arvesta, et kui sa taotled käitamisluba (kategooria muutus või alustamine), siis riigilõivud on:

  • A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1030 eurot

  • B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 900 eurot

  • Ohtliku ettevõtte käitamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot

KONTAKT

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused ohtlike ettevõtetega, mis käitlevad erinevaid kemikaale. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas riskidega tegeleda.  Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. Kasutame TTJA ja Päästeameti poolt välja töötatud metoodikat, et dokumentide hindamisprotsess oleks võimalikult kiire. 

Täielik ja pidev koostöö

Ohutuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.

Toetav tugi

Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.

Lihtsalt arusaadavad tööd

Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha

Fikseeritud hind

Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.

Võta ühendust MindUp Systems riskijuhtidega

MIKS MINDUP SYSTEMS?
bottom of page