top of page

Meil on pikaajalised kogemused ohtlike ettevõtete kohustusliku dokumentatsiooni koostamisel. Meie pädevusse kuuluvad ammoniaak, kütused, värvid, lahustid, LPG.

Teabeleht on avalik dokument, mis sisaldab muuhulgas andmeid maksimaalse võimaliku kemikaali(de) koguse kohta ettevõttes, selle ohtlikkuse seisukohalt olulisi keemilisi ja füüsikalisi omadusi ning käitise lähiümbruse kirjeldust. Teenus sisaldab teabelehe uuendamist vastavalt muutunud andmetele ja kooskõlastamist riigiametitega.

Teabeleht sisaldab:

 1) käitaja nimi, aadress, kontaktandmed, registrikood või isikukood, olemasolu korral ettevõtte veebiaadress;
2) käitise aadress, kontaktandmed ja geograafilised koordinaadid;
3) ohutuse eest vastutava isiku nimi, amet ja kontaktandmed;
4) käideldava ohtliku kemikaali või ohtlikku kemikaali sisaldava toote nimetus ja rahvusvaheliselt tunnustatud kood ja ÜRO number, ohuklass ja Chemical Abstracts Service’i (CAS) number või European Community (EC) number;
5) käideldava ohtliku kemikaali ohuklass, ohukategooria ja ohulaused, ohtliku toote allklass;
6) käideldava ohtliku kemikaali suurim võimalik kogus käitises või ohtlikus tootes olevate ohtlike ainete summaarne kogus;
7) käideldava ohtliku kemikaali füüsikalised ja keemilised omadused, füüsikaline olek ning tuleohu korral leektäpp;
8) käitise lähiümbruse kirjeldus, kõik objektid ja tegurid, mis võivad põhjustada õnnetust või raskendada ettevõttest lähtuva õnnetuse tagajärgi või põhjustada doominoefekti;
9) käitise tegevus või kavandatud tegevus;
10) teabelehe koostanud isiku nimi, ametikoht, kontaktandmed, allkiri ja koostamise kuupäev.

 

Teabelehele lisatakse käitise lähiümbruse plaan ja asendiplaan, millele märgitakse kemikaali käitamise kohad ning ohtliku kemikaali käitlemiskoha juurde- ja läbipääsuteed.

Koostamine võtab aega ca 1 - 2 päeva, kooskõlastamine võib võtta kuni 1 kuu.

Protsesse on kahte tüüpi- otse läbi JVIS keskkonna või e-posti teel. Kiiruse ja kliendi koormuse vähendamiseks soovitame JVIS keskkonda. 

Selleks, et klienti kõige vähem koormata, on vaja meile teha JVIS keskkonnas volitus.

Volitada saab „isiku“ alammenüüst „Volitused“. Enne volituse lisamist veenduda, et volitad  õige kasutajaroll (MindUp Systems). 

Uue volituse lisamiseks vajutada nuppu „+ Lisa“, mis avab volituse lisamise vormi.

Volituse lisamiseks on nõutud sisestada volitatava isiku nimi, isikukood. 

Peale volituse vormi täitmist vajutada „Salvestada“. Täpsema juhise leiate SIIT!

E-posti teel meetodil me koostame teabelehe, klient kontrollib õigsust ning kinnitab selle. Peale seda saadame TTJA-sse kooskõlastamiseks.

PS! Kui uuendada on vaja ka muid dokumente, siis need peavad samal ajal kaasa minema.

Kui palju maksab ohtliku ettevõtte teabelehe koostamine ja uuendamine?

Teabelehe koostamise hind:

1-5 kemikaali - 250EUR + km

6-10 kemikaali - 300EUR + km

11-15 kemikaali - 350EUR + km

Teabelehe uuendamise hind:

1-5 kemikaali - 100EUR + km

6-10 kemikaali - 150EUR + km

11-15 kemikaali - 2000EUR + km

Palun arvesta, et kui sa taotled käitamisluba (kategooria muutus või alustamine), siis riigilõivud on:

  • A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1030 eurot

  • B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 900 eurot

  • Ohtliku ettevõtte käitamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot

bottom of page