TEABELEHE KOOSTAMINE JA UUENDAMINE

Teabelehe koostamine ja uuendamine vastavalt "Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele" määrusele.

Teabeleht on avalik dokument, mis sisaldab muuhulgas andmeid maksimaalse võimaliku kemikaali(de) koguse kohta ettevõttes, selle ohtlikkuse seisukohalt olulisi keemilisi ja füüsikalisi omadusi ning käitise lähiümbruse kirjeldust.

Teenus sisaldab teabelehe uuendamist vastavalt muutunud andmetele ja kooskõlastamist riigiametitega.

Teabeleht sisaldab:

 1) käitaja nimi, aadress, kontaktandmed, registrikood või isikukood, olemasolu korral ettevõtte veebiaadress;
2) käitise aadress, kontaktandmed ja geograafilised koordinaadid;
3) ohutuse eest vastutava isiku nimi, amet ja kontaktandmed;
4) käideldava ohtliku kemikaali või ohtlikku kemikaali sisaldava toote nimetus ja rahvusvaheliselt tunnustatud kood ja ÜRO number, ohuklass ja Chemical Abstracts Service’i (CAS) number või European Community (EC) number;
5) käideldava ohtliku kemikaali ohuklass, ohukategooria ja ohulaused, ohtliku toote allklass;
6) käideldava ohtliku kemikaali suurim võimalik kogus käitises või ohtlikus tootes olevate ohtlike ainete summaarne kogus;
7) käideldava ohtliku kemikaali füüsikalised ja keemilised omadused, füüsikaline olek ning tuleohu korral leektäpp;
8) käitise lähiümbruse kirjeldus, kõik objektid ja tegurid, mis võivad põhjustada õnnetust või raskendada ettevõttest lähtuva õnnetuse tagajärgi või põhjustada doominoefekti;
9) käitise tegevus või kavandatud tegevus;
10) teabelehe koostanud isiku nimi, ametikoht, kontaktandmed, allkiri ja koostamise kuupäev.

 

Teabelehele lisatakse käitise lähiümbruse plaan ja asendiplaan, millele märgitakse kemikaali käitamise kohad ning ohtliku kemikaali käitlemiskoha juurde- ja läbipääsuteed.

Lae alla Teabelehe näidis pdf

Lae alla lähiümbruse kirjelduse näidis pdf

Teabelehe koostamise hind

Teabelehe uuendamise hind

Hind alates 300 EUR

Hind alates 200 EUR

Koostamise hind sõltub suuresti keminaalide arvust.

Uuendamise hind sõltub sellest, kui palju muudatusi on vahepealt toimunud.