TOIMEPIDEVUSE PLAANI KOOSTAMINE JA UUENDAMINE 

ELUTÄHTSA TEENUSE VÕI OLULISE TEENUSE VÕI PROTSESSI TOIMEPIDEVUSE PLAANI KOOSTAMINE JA UUENDAMINE

Toimepidevuse plaani koostamine ja uuendamine

Toimepidevuse plaan kui dokument on tulnud kriisijuhtimise süsteemi elutähtsa teenuse kontekstis ehk määruse tasandil räägitakse elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsist ja plaanist. De jure peaks selle koostama vaid elutähtsa teenuse osutajad, kuid selle tegevuse mõte ja kontekst on oluliselt laiem. Toimepidevus on seotud igasuguse tegevusega, millel on eesmärk ja see eesmärk on oluline. Olgu selleks päästetöö teenus, korrakaitse või keskkonna heaoluga seotud teenused, omavalitsuse sotsiaalteenused, ettevõtte kasum jne. Tegelikkuses ei ole suurt vahet toimepidevuse plaani ja kriisiplaani vahel. 

Elutähtsa teenuse toimepidevuse plaan on  dokument, milles kirjeldatakse tegevusi elutähtsa teenuse taastamiseks häire või katkestuse korral.

Elutähtsa teenuse toimepidevuse plaan peab vastama  siseministri määrusele nr 29, mille järgi toimepidevuse plaan peab sisaldama:

- teenuseosutaja kirjeldab plaanis tingimusi, mille korral rakendatakse plaanis kirjeldatud meetmeid.

- teenuseosutaja kirjeldab plaanis selle kasutuselevõtmise korda.
- kriitilise tegevuse või elutähtsa teenuse katkestuse või häire lahendamise juhi (edaspidi olukorra lahendamise juht) kontaktandmed;
- tegevused, mida teenuseosutaja plaanib olukorra lahendamiseks;
- kriitilise tegevuse või elutähtsa teenuse katkestuse või häire lahendamisse kaasatava isiku kontaktandmed ja põhitegevus ning võimaluse korral alternatiivne tegevus;
- kriitilise tegevuse, elutähtsa teenuse katkestuse või häire lahendamiseks vajalike kriitilise tegevuse ressursside loetelu ning selgitus ressursside hankimise viisi ja selleks kuluva aja kohta;
- võimaluse korral teenuseosutaja või partneri alternatiivsed tegevused teenuse kriitilise tegevuse või elutähtsa teenuse katkestuse või häire lahendamiseks, kui varem rakendatud tegevused ei andnud soovitud tulemust;
- leevendavad meetmed või, kokkuleppel korraldava asutusega, otsustamise kord, kuidas neid meetmeid rakendada;
- avalikkusele edastatav teave ja käitumisjuhised;
- elutähtsa teenuse taastamise prognoositav aeg.

Meie peame oluliseks koostada toimepidevuse plaan ka üldhuviteenuste osutajatele, eelkõige kaugkütte, vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutajatele. Mõistlik on võtta aluseks samad põhimõtted, kuid pidage meeles - kõige aluseks on riskianalüüs. Kui sa ei tea, milleks sa valmis pead olema, siis kõik ülejäänud on mõttetu ressursi kulu. Pime kana vahest leiab tera, kuid kui palju kive ta enne sööb, pole teada. 

Koosta kindlasti enne riskide tuvastamine ja hindamine. Mõelge läbi, millised riskid tuleb kohe maandada ja millised on need, millele reageerite teatud indeksi korral.