TERVIKLIK RISKIJUHTIMISE SÜSTEEM ETTEVÕTETELE, ELUTÄHTSA TEENUSE OSUTAJALE, RIIGIASUTUSTELE, KOHALIKULE OMAVALITSUSELE

ISO31000 on sõnastanud väga head riskijuhtimise põhimõtted, milleks on:
- riskijuhtimine loob ja kaitseb väärtusi;
- riskijuhtimine on lahutamatu osa kõikidest protsessidest;
- riskijuhtimine on osa otsustamisprotsessist;
- riskijuhtimine suunad määramatust;
- riskijuhtimine on süstemaatiline, strukruteeritud ja õigeagne;
- riskijuhtimine põhineb parimal teadaoleval teabel;
- riskijuhtimine on kooskõlas organisatsiooni väliste ja sisemiste kontekstide ja riski profiiliga;
- riskijuhtimine võtab arvesse inimlikke ja kultuurilisi tegureid;
- riskijuhtimine on läbipaistev ja kaasav;
- riskijuhtimine on dünaamiline, korduv ja vastuvõtlik muutustele;
- riskijuhtimine aitab kaasa organisatsiooni pidevale parendamisele.

Nende põhimõtete rakendamiseks sinu asutuses me loome avatud, kaasava ja läbipaistva, asutuse eesmärkidest lähtuva riskijuhtimise süsteemi.

Alustame alati olemasoleva süsteemi kaardistusega, et tuvastada senised head praktikad. Oleme suurte muutuste osas pigem ettevaatlikud, kuna sisse juurdunud protsessi ei ole lihtne muuta. Samas võib muutus olla vahel möödapääsmatu. 

Sisu osas alustame asutuse kriitiliste ülesannete tuvastamise ning tegevusvaldkonna riskide tuvastamise ja hindamisega. Selleks kaasame kõiki vajaikke osapooli, et kõik saaks riskidest ühte moodi aru. Peale oluliste riskide tuvastamist määrame omanikud,  alustame riskide jälgimist ning integreerime riskihaldamise organisatsioonikultuuri osaks. Oluliste riskide osas hindame alati ka toimepidevuse riske.

Riskide osas, mille realiseerumist asutus endale lubada ei saa või mille lahendamine oleks väga kulukas, koostame koos osapooltega maandamiskava ning jälgime selle elluvimiist, vajadusel juhendame ja õpetame.

Strateegiliste juhtimisotsuste juures me jälgime, et otsustamisprotsessis käsitletakse piisavalt otsusega kaasnevaid riske, hinnatakse mõjusid ja tõhusust. Vajaduse korral anname hinnangu, kas valdkond on riske piisavalt hinnanud.

Koostöös kommunikatsiooniga korraldame riskikommunikatsiooni vastavalt heaks kiidetud riskikommunikatsiooni plaanile, kriiside korral aitame korraldada kriisikommunikatsiooni.

Teenuse raames ehitame üles asutuse riskijuhtimise süsteemi, mille raames koostame kriisijuhtimismeeskonna, tagame ohupildi halduse, mõjude hindamise, ehitame üles infojuhtimise süsteemi ning koostöös osapooltega tagame vajaliku logistika.

Omavalitsustel aitame korraldada koostöös elutähtsate teenuste osutajatega elutähtsaid teenuseid  ja kriitilisi üldhuviteenuseid. 

Kogu protsess on avatud, kõigile asutuses nähtav ja 24/7 ligipääsetav. 

RISKIJUHTIMISE SÜSTEEM SISALDAB

Riskijuhtimise korraldamine:

- olemasoleva süsteemi analüüs ja parendamine, vajadusel täiesti uue süsteemi rakendamine;

- valdkonna riskide tuvastamine ja hindamine;

- asutuse toimepidevuse riskide tuvastamine ja hindamine;

- oluliste riskide haldamine ja jälgimine;

- riskide omanike nõustamine ja koolitamine;

- elutähtsa teenuse (olemasolul) korraldamine ja ETO-dega koostöö korraldamine;

-  organisastioonikultuuri täiendamine riskijuhtimise põhimõtetega;

- osalemine strateegilistel nõupidamistel ja ettekannete tegemine;

- 24/7 teenuse ja oluliste näitajate kättesaadavus;

- koostöös valdkonnaga riskikommunikatsiooni korraldamine;

- asutuse seisukoha kujundamine ja vajadusel esindamine riikliku kriisireguleerimispoliitika kujundamisel.

Kriisijuhtimise teenus:

- kriisimeeskonna loomine koos vajalike alusdokumentide koostamise ja kokkulepetega;

- infojuhtimise süsteemi loomine ja rakendamine;

- situatsiooni hindamise süsteemi loomine ja rakendamine;

- vajalike kriisiplaanide ja standardtegevusjuhiste koostamine;

- kriisiõppuse korraldamine ja vajalike parendusmeetmete rakendamise jälgimine;

- õpitulemuste ja heade praktikate jagamine;

- meeskonna koolitamine ja nõustamine.