top of page

Hädaolukorra lahendamise plaani koostamine - kuidas?


kuidas koostada hädaolukorra lahendamise plaani

Hea lugeja!

Enne, kui läheme teemasse, palun ma teie tähelepanu.


Kuigi selles osas me keskendume teemale kuidas koostada hädaolukorra lahendamise plaani, siis palun arvesta, et kriisijuhtimine, mille hulka kuulub ka kriisiplaan ja selle tegevusplaanina hädaolukorra lahendamise plaan, on vaid üks NELJAST olulisest edukast ja toimivast kriisijuhtimise strateegia osadest.Edukas kriisidele vastu astumine seisab neljal sambal:


Kui üks neist lonkab, siis lonkab kogu ahel ja kriisidega tegelemise asemel hakkate alles vigu süsteemis parandama.Hädaolukorra lahendamise plaani koostamine sõltub väga palju sellest, mis sektoris su asutus toimetab:

 1. kooli hädaolukorra lahendamise plaani nõuded on kirjas Põhikooli ja gümnaasiumiseaduses (§45),

 2. elutähtsat teenust korraldavale asutusele ja hädaolukorda juhtivatele asutustele kehtib Vabariigi Valitsuse määrus nr 78 (pikk ja lohisev nimi, mida välja kirjutada pole mõtet)

 3. ohtlik ettevõte peab oma hädaolukorra lahendamise plaani koostama kemikaaliseaduse alusel (§22)

 4. jne


Kusjuures nad kõik on sisult erinevad ning sisukord kas määratakse seaduses (nt põhikooli- ja gümnaasiumiseadus), eraldi määrusega (nt Vabariigi Valitsuse määrus nr 78) või juhendina (Päästeameti koostatud juhend ohtlikule ettevõttele hädaolukorra lahendamise plaani koostamiseks).


Seega kui sa tahad rõõmustada kontrollivat asutust ja võimalikult vähe tegeleda halduskoormuse teemaga, siis tee nii, nagu nemad nõuavad. Kui sind huvitab ka reaalne sisu, siis loe edasi.Hädaolukorra lahendamise plaan koostamine või kriisiplaani koostamine?

Esmalt on oluline teha selgeks, mis on hädaolukorra lahendamise plaan ja mis on kriisiplaan. Olgu ka siinkohal öeldud, et kuigi erinevad valdkonda uurivad teadlased on vahel täiesti erinevatel seisukohtadel, siis teatud ühisosad neil siiski on.


Kriisiplaan ja hädaolukorra lahendamise plaan on mõlemad strateegilised dokumendid, mis on loodud ettevõtetele, organisatsioonidele või üksustele, et valmistuda ja reageerida erakorralistele olukordadele.


Kuigi mõisteid võib mõnikord kasutada vaheldumisi, on nende kahe vahel siiski mõningane erinevus:


Hädaolukorra lahendamise plaan:

 • Eesmärk: Hädaolukorra lahendamise plaan keskendub kiirele reageerimisele ja ohuohjamisele. Selle eesmärk on minimeerida kahju, tagada inimeste ohutus ning kaitsta vara ja keskkonda.

 • Ulatus: See plaan on tavaliselt spetsiifiline ja keskendub konkreetsele ohule või hädaolukorrale, nagu tulekahju, loodusõnnetus või muu sarnane sündmus.

 • Tegevused: Plaan sisaldab meetmeid ja protseduure, mida tuleb järgida kohe, kui hädaolukord toimub. See hõlmab evakuatsioonikavad, esmaabi, sideprotseduure ja muud kiireloomulised tegevused.

Kriisiplaan:

 • Eesmärk: Kriisiplaan on laiapõhjalisem ja pikaajalisem. Selle eesmärk on mitte ainult reageerida kriisi algfaasis, vaid ka juhtida organisatsiooni läbi kriisiperioodi, taastada normaalne toimimine ning õppida kogemustest tulevikus paremini reageerima.

 • Ulatus: Kriisiplaan hõlmab tavaliselt mitmesuguseid ohte ja kriisiolukordi, sealhulgas hädaolukorrad, mis võivad areneda pikemaajalisteks kriisideks. See hõlmab ka kommunikatsiooni, ressurside juhtimise ja taastamiskavasid.

 • Tegevused: Kriisiplaan sisaldab nii esmaseid reageerimismeetmeid kui ka pikemaajalisi strateegiaid. See võib hõlmata riskianalüüsi, koolitust, simulatsioone, suhtlemisstrateegiaid ja koostööd erinevate osapooltega.


Kokkuvõtlikult öeldes on hädaolukorra lahendamise plaan suunatud kiirele reageerimisele ja ohuohjamisele, samas kui kriisiplaan hõlmab pikaajalisi strateegiaid ja meetmeid, et juhtida organisatsiooni läbi erinevate kriisiolukordade. Mõlemad plaanid on olulised organisatsiooni vastupanuvõime tagamisel ja selle valmisolekul erinevateks väljakutseteks.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et hädaolukorra lahendamise plaan keskendub hädaolukorra operatiivsele käitlemisele ja kiirele reageerimisele, samas kui kriisiplaan võtab arvesse laiemat strateegilist konteksti, kaasa arvatud organisatsiooni jätkusuutlikkus ja taastumine pärast kriisi.


Mõlema plaani eesmärk on siiski tagada organisatsiooni vastupidavus ja suutlikkus toime tulla ootamatute sündmustega, kuid erinevatel tasemetel. Kusjuures on täiesti tavaline, et ka väikesed asutused tegelevad korraga nii operatiivsele reageerimisele kui pikemaajalisele strateegilisele kriiside mõjude juhtimisega.


Kui panna senine jutt kuidagi ühte lausesse, siis hädaolukorra lahendamise plaan on üks osa terviklikust kriisiplaanist ehk siis HOLP on kriisiplaani üks konkreetne tegevusplaan. Metsatulekahju kustutamise plaan on vaid üks paljudest tegevuskavadest kogu päästeameti kriisideks valmisoleku ja reageerimise arsenalis. Hädaolukorra lahendamise plaan on ennekõike oma olemuselt mõeldud operatiivtasandile.


Kes veel ei tea, siis on olemas 3 kriisijuhtimise tasandit:

Strateegiline tase:

Juhtimine ja juhatuse tasand: Kõrgeimat taset juhib tavaliselt organisatsiooni juhatus või tegevjuht. Strateegiline tase hõlmab otsuste tegemist, mis mõjutavad organisatsiooni kui tervikut. Siia kuulub ka kõrgema juhtkonna osalemine kriisiplaani väljatöötamises ja strateegiliste suuniste kehtestamises.


Taktikaline tase:

Kriisijuhtimise meeskond: See tase hõlmab inimesi ja meeskondi, kes vastutavad kriisi lahendamise eest konkreetsetes valdkondades. Taktikalise tasandi juhid võtavad vastutuse kriisioperatsioonide koordineerimise ja haldamise eest ning rakendavad organisatsiooni kriisiplaane.


Operatiivne tase:

Operatiivmeeskonnad: Sellele tasemele kuuluvad meeskonnad ja isikud, kes viivad ellu konkreetsed tegevused ja ülesanded vastavalt kriisiplaanile. See hõlmab inimesi, kes tegelevad otseselt hädaolukorraga, nagu esmaabi andmine, evakuatsiooni korraldamine ja muud operatiivsed ülesanded.


Need kriisijuhtimise tasandid moodustavad tervikliku raamistiku, mis aitab organisatsioonidel tõhusalt reageerida ja juhtida erinevaid kriisiolukordi, alates esmaabist ja operatiivsest tegevusest kuni strateegiliste otsuste ja taastumiseni.


Seega HOLP on ennekõike mõeldud operatiivtasandile ja taktikalisele tasandile, kriisiplaan selgelt strateegilisele tasandile.


Aga vaatame nüüd siis hädaolukorra lahendamise plaani kui konkreetse sündmuse tegevusplaani sisu lähemalt.


Hädaolukorra lahendamise plaani kui tegevusplaani koostamine - mida see sisaldab?

Hädaolukorra lahendamise plaan (HOLP) on loodud selleks, et kiiresti ja tõhusalt reageerida mingile väga konkreetsele sündmusele ning tagada kõige efektiivsem esimene rünnak. Kuigi metoodikaid on palju, siis ühisosa on neis kõigis väga kindalt tuvastatav ja iga korralik plaani koostamine algab ikka ja alati olukorra analüüsist ja riskide hindamisest.


Heas hädaolukorra lahendamise plaanis peaksid kindlasti olema ära kirjeldatud järgmised komponendid:

 1. Ohuanalüüs ja riskide hindamine: Selles osas kirjeldatakse võimalikke hädaolukordi ja nendega seotud riske. See võib hõlmata loodusõnnetusi, tehnilisi rikkeid, inimtegevusest tulenevaid ohuallikaid jne.

 2. Hädaolukorra juhtimise struktuur: Määratakse kindlaks vastutavad isikud ja meeskonnad, nende rollid ja vastutusalad hädaolukorra korral. See hõlmab tavaliselt hädaolukorra juhtimise meeskonda ja nende ülesandeid.

 3. Teavitamise ja häire edastuse protseduurid: Kirjeldatakse, kuidas teavitatakse personali, kliente, kogukonda ja teisi sidusrühmi hädaolukorra korral.

 4. Evakuatsiooni plaan: Kui olukord nõuab evakuatsiooni, siis plaanis määratakse kindlaks evakuatsioonirajad, kooskõlastatakse varjupaigad ja kirjeldatakse evakuatsiooniprotseduure.

 5. Side- ja tehnoloogia plaanid: Käsitletakse sidevahendite ja tehnoloogia kasutamist hädaolukorra juhtimisel ning tagatakse nende usaldusväärsus ja kättesaadavus. Siia kuulub ka lennuvahendite juhtimise ja ka keelamise plaanid.

 6. Personalikoolitus ja teadlikkuse tõstmine: Kirjeldatakse koolitusprogrammi ja muud meetmed, mis aitavad personalil olla valmis tegutsema hädaolukorras.

 7. Varustuse ja ressursside kättesaadavus: Tagatakse vajalike varude ja ressursside kättesaadavus hädaolukorra korral, sealhulgas esmaabi, evakuatsiooni, side ja muude vahendite jaoks.


Ohuanalüüs ja riskide hindamine

Hädaolukorra lahendamise plaani ohuanalüüsi ja riskide hindamise osa on kriitiline komponent, kus identifitseeritakse võimalikud ohud ja hinnatakse nende mõju ning tõenäosust. See osa on oluline, sest see võimaldab organisatsioonil mõista, milliste ohtudega nad võivad kokku puutuda, ja kujundada meetmeid nende riskide maandamiseks või juhtimiseks.


Siin on mõned olulised aspektid, mis võivad sisalduda hädaolukorra lahendamise plaani riskianalüüsi osas:


Ohuanalüüsi algatamine:

Identifitseeritakse ja analüüsitakse võimalikke ohuallikaid. Need võivad hõlmata loodusõnnetusi, inimtegevusest tulenevaid riske, tehnilisi rikkeid või muid sündmusi, mis võivad hädaolukorra tekitada.


Ohu tuvastamine:

Kogutakse teavet erinevate ohuallikate kohta. See hõlmab nii mineviku sündmustest õppimist kui ka kaasaegsete ohuallikate analüüsi. Näiteks võivad ohuallikad hõlmata tulekahjusid, üleujutusi, tehnoloogilisi rikkeid või terrorismiohte.


Riskianalüüs:

Hinnatakse, kuidas erinevad ohud võivad mõjutada organisatsiooni. See hõlmab riskide tõenäosuse ja mõju hindamist. Tõenäosus võib olla madal, mõõdukas või kõrge, samas kui mõju võib olla väike, mõõdukas või suur.


Riskide prioriteetide määramine:

Määratakse kindlaks kõige kriitilisemad riskid, võttes arvesse nende tõenäosust ja mõju. See võimaldab organisatsioonil keskenduda kõige olulisematele ja tõenäolisematele riskidele.


Riskide haldamise strateegiad:

Arendatakse välja plaanid riskide maandamiseks ja juhtimiseks. See hõlmab meetmete kehtestamist riskide vähendamiseks, ülekandmiseks, aktsepteerimiseks või ennetamiseks. Näiteks võivad meetmed hõlmata infrastruktuuri täiustamist, kindlustuse hankimist või kriisiharjutuste korraldamist.


Teavitamine ja koolitus:

Informeeritakse personali ja teisi organisatsiooni sidusrühmi ohuanalüüsi tulemustest ja võetavatest meetmetest. Koolitatakse personali, et nad oleksid teadlikud hädaolukorra lahendamise plaanist ja teaksid, kuidas reageerida erinevatele riskidele.


Ohuanalüüsi ja riskide hindamise osa aitab organisatsioonidel olla proaktiivne ja ettevalmistatud, võimaldades neil tuvastada võimalikke ohte, hinnata riske ja välja töötada meetmed nende riskide maandamiseks, tagades seeläbi tõhusa hädaolukorra lahendamise plaani.


Hädaolukorra juhtimise struktuur

Hädaolukorra lahendamise plaani hädaolukorra juhtimise struktuuri osa määratleb organisatsiooni hierarhia ja vastutuse erinevatel tasanditel kriisiolukorras. See hõlmab erinevate ametikohtade ja meeskondade rollide selgitust, kes vastutavad hädaolukorras kiire reageerimise ja tõhusa juhtimise eest.


Siin on üldine ülevaade sellest, mida see osa võib sisaldada:


Hädaolukorra juhtimise meeskond (HJM)

 • Sõnasta eesmärk ja esmane kaardistus vajalikest võimetest

 • Komplekteeri ja kinnita koosseis . Koosseisu võivad kuuluda:

 1. Juht - Juhtimise struktuuris on selgelt määratletud isik, kellel on ülemjuhtimine kogu hädaolukorra lahendamise protsessi üle. Juht vastutab operatiivse juhtimise eest ning teeb otsuseid vastavalt organisatsiooni kriisiplaanile.

 2. Operatsioonide juht - vastutab operatiivsete tegevuste koordineerimise eest vastavalt juhi juhistele. Ta võib olla seotud mitmete erinevate operatiivsete osakondadega ja tagab, et tegevused oleksid hästi koordineeritud.

 3. Planeerimisjuht - vastutab informatsiooni kogumise, analüüsimise ja plaanide koostamise eest. Ta toetab juhti ja tegevusjuhti andmete, olukorra ja ressursside analüüsiga ning aitab otsustusprotsessis.

 4. Logistikajuht -vastutab ressursside haldamise eest, sealhulgas personali, varustuse, transpordi ja muude vajalike ressursside koordineerimine. Tema ülesandeks on tagada, et kõik vajalikud ressursid oleksid kättesaadavad ja korralikult hallatud.

 5. Sidejuht - vastutab kriitilise infovahetuse eest hädaolukorra ajal. Ta tagab, et suhtlusvahendid oleksid toimivad, teavituskavad korrektsed ja info leviks kiiresti ja tõhusalt.

 6. Ohutusjuht jälgib hädaolukorra lahendamise tegevusi ohutuse seisukohast. Tema ülesanne on hinnata ohtusid ja tagada, et rakendatud meetmed oleksid ohutud kõigile osapooltele.

 • Sõnasta selge vastutusala


Rollide ja vastutuse määratlemine

 • Määratle hädaolukorra juht

 • Määratle osakonnajuhatajate rollid ja vastutus

 • Määratle ekspertide rollid ja vastutus


Side ja koordineerimine:

 • Määratle sidekanalid

 • Kinnita juhtimiskeskuse asukoht, kohtumispaigad ja alternatiivasukohad


Otsuste tegemise protsess:

 • Koosta kiire otsustamine protseduure ehk infojuhtimise süsteem

 • Määratle selged vastutused


Õppused ja koolitus:

 • Koosta õppuste ja koolituste programm


Hädaolukorra juhtimise struktuuriosa eesmärk on tagada selge arusaam organisatsiooni hierarhiast ja vastutusest kriisiolukorras. See aitab tagada tõhusa koordineerimise, kiire otsustamise ja sujuva suhtluse, mis on kriisiolukorras elulise tähtsusega.


Teavitamise ja häire edastuse protseduurid

Hädaolukorra lahendamise plaani teavitamise ja häire edastuse protseduuride osa on oluline osa, mis keskendub sellele, kuidas teavet levitatakse hädaolukorra korral ja kuidas korraldatakse kiiret reageerimist. See hõlmab protseduure, vastutusalasid ja sidekanaleid, et tagada kiire ja tõhus tegevus.


Siin on mõned peamised aspektid, mida see osa võib sisaldada:

 1. Teavitamise protseduurid

 2. Häire edastuse protseduurid

 3. Teabevahetus ja side

 4. Koosolekukohad ja varukohad

 5. Teavitamise testimine ja harjutused

 6. Koordineerimine välisorganisatsioonidega


See osa peaks olema selge ja konkreetne, andes selge ülevaate sellest, kuidas teavet edastatakse ja kuidas korraldatakse kiiret reageerimist hädaolukorra korral. Samuti on oluline seda osa regulaarselt uuendada ja testida, et tagada selle tõhusus ja asjakohasus muutuvates oludes.


Evakuatsiooni plaan

Evakuatsiooni plaan on oluline osa hädaolukorra lahendamise plaanist, mis kirjeldab, kuidas toimub kiire, ohutu ja korraldatud evakuatsioon kriisiolukorras. See hõlmab evakuatsiooni kriteeriume, vastutusalasid, evakuatsiooni marsruute, varjupaiku ja muud olulist teavet, et tagada personali ja muude sidusrühmade turvaline liikumine ohutusse kohta.


Siin on mõned peamised aspektid, mida võib leida evakuatsiooni plaani osast:

 1. Evakuatsiooni kriteeriumid

 2. Evakuatsioonimeeskonnad ja nende vastutusala

 3. Evakuatsioonimarsruudid

 4. Evakuatsioonikohad

 5. Evakuatsiooniprotseduurid

 6. Sidekanalid ja teavitamine

 7. Evakuatsiooni testimine ja harjutused


Evakuatsiooni plaani eesmärk on tagada, et personal ja muud sidusrühmad teaksid, kuidas käituda ja kuhu minna hädaolukorra korral, tagades seeläbi kiire ja ohutu reageerimise.


Side- ja tehnoloogia plaanid

Hädaolukorra lahendamise plaani side- ja tehnoloogia plaanide osa käsitleb, kuidas tagada tõhus side ja kasutada tehnoloogiat hädaolukorra korral. See hõlmab erinevaid aspekte, alates sidevahenditest ja süsteemidest kuni tehnoloogiliste vahendite kasutamiseni, et hõlbustada kiiret ja tõhusat reageerimist.


Siin on mõned peamised aspektid, mida võib leida selle plaani osa kohta:

 1. Sidevahendid ja -süsteemid

 2. Sideplaani koostamine

 3. Tehnoloogilised süsteemid

 4. Andmehaldus ja -taastamine

 5. Koolitus ja teadlikkus

 6. Jälgimine ja uuendamine


See osa peaks tagama, et organisatsioonil on kriisiolukorras tõhus side ja juurdepääs vajalikele tehnilistele vahenditele, mis on vajalikud operatiivseks tegevuseks ja teabe jagamiseks. Samuti on oluline, et seda osa regulaarselt uuendatakse vastavalt tehnoloogilisele arengule ja muutuvatele organisatsioonivajadustele.


Personalikoolitus ja teadlikkuse tõstmine

Hädaolukorra lahendamise plaani personalikoolitus ja teadlikkuse tõstmise osa keskendub sellele, kuidas valmistada organisatsiooni personal ette võimalike hädaolukordadeks ning suurendada nende teadlikkust ja valmisolekut kriisiolukordades reageerimiseks. See osa on oluline, sest hästi ettevalmistatud ja teadlik personal on võtmeteguriks kriisiohjamise tõhususes.


Siin on mõned olulised aspektid, mida võib leida selle plaani osa kohta:

 1. Koolitusvajaduste hindamine

 2. Koolitusprogrammid

 3. Koolituskava

 4. Teavituskampaaniad ja teadlikkuse tõstmine

 5. Teadlikkuse jälgimine ja hindamine

 6. Teadlikkuse integreerimine igapäevategevustesse

 7. Teadlikkus kriisijuhtimise struktuurist


See osa on mõeldud tagama, et organisatsiooni personal oleks valmis ja teadlik hädaolukordadega toimetulekuks. Regulaarne koolitus ja teavitustöö on olulised, et tagada personali valmisolek ja tõhus reageerimine ootamatutele olukordadele.


Varustuse ja ressursside kättesaadavus

Hädaolukorra lahendamise plaani varustuse ja ressursside kättesaadavuse osa keskendub sellele, kuidas tagada vajalike varustuste, materjalide ja muude ressursside kiire kättesaadavus kriisiolukorras. See hõlmab nii füüsilisi kui ka inimressursse, mis on vajalikud hädaolukorras reageerimiseks ja operatiivsete funktsioonide jätkamiseks.


Siin on mõned peamised aspektid:

 1. Varustuse loetelu

 2. Varustuse haldamise protseduurid

 3. Varustuse kättesaadavuse tagamine

 4. Personaliressursside planeerimine

 5. Kriitiliste teenuste ja partnerite kaasamine

 6. Logistika ja transpordi korraldamine

 7. Regulaarsed hindamised ja harjutused

 8. Kiire toimepidevuse tagamise strateegiad


Varustuse ja ressursside kättesaadavuse osa eesmärk on tagada, et organisatsioonil oleks vajalikud vahendid ja ressursid, et tõhusalt reageerida hädaolukorrale ja kiiresti taastada normaalne tegevus. Oluline on hinnata, uuendada ja harjutada neid plaane regulaarselt vastavalt muutuvatele tingimustele ja organisatsiooni vajadustele.


Kokkuvõtteks ütlen, et reaalselt toimiva hädaolukorra lahendamise plaani koostamine on väga pikk ja ressursimahukas ettevõtmine, sest see hõlmab endast tegevusi alates organisatsioonikultuuri muutmisest kuni reaalsete varude soetamise ning haldamise protseduuridega. Siin on väga palju osapooli, kellel võib olla kriitiline roll sinu asutuse hädaolukorra lahendamises. Ära neid alahinda.


Kui sa leiad, et meie võiksime viia sinu asutuse kriisijuhtimise uuele tasemele, siis me oleme selle üle väga rõõmsad.
Comments


bottom of page