Omavalitsuse toimepidevuse tagamine on kõige keerulisem, kuna kõik ülesanded, mis Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses volikogule täitmiseks määratud on, on kriitilised ülesanded ehk tuumülesanded.

Loe ka dokumenti "KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSTE KOOSTÖÖ KORRALDUSLIK RAAMISTIK JA VÕIMALIKUD MUDELID" (Riigikantselei 2012) lk 8-9.


 

Peamine ülesanne on koostöös vallavalitsuse ja vallavolikoguga selekteerida kohustused vastavalt mõjude suurusele, kinnitada nende kvaliteedi tase vastavalt kriisiolukorra või hädaolukorra raskusastmele ning lähtuvalt nendest eesmärkidest ehitada üles toimepidevuse tagamise süsteem kui osa omavalitsuse terviklikust riskijuhtimise süsteemist.

EESMÄRGI SÕNASTAMINE

KRIITILISTE ÜLESANNETE TUVASTAMINE

OLEMASOLEVA RISKIJUHTIMISSÜSTEEMI ANALÜÜS

RISKIDE TUVASTAMINE, HINDAMINE

OLULISTE RISKIDE JÄLGIMISE JA VARAJASE HOIATUSE SÜSTEEMI LOOMINE

TEGEVUSPLAANIDE JA KRIISIPLAANIDE KOOSTAMINE

Koostame vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele omavalitsuse kriitilisted ülesanded ehk tuumülesanded, selekteerime need vastavalt mõjudele. Sõnastame selged eesmärgid nii, et kõik inimesed vallavalitsusest ja vallavolikogust saavad eesmärkidest ühte moodi aru,

Eesmärgist lähtuvalt tuvastame kriitilised teenused,  tuvastame nende omanikud ning top-down meetodil tuvastame kriitilised protsessid ja ressursid.

Analüüsime olemasolevat riskijuhtimissüsteemi ning integreerime toimepidevuse tagamise sellega nii, et see muutuks igapäevaseks ja tavaliseks organisatsioonikultuuri osaks. Ei mingeid eraldi süsteeme.

Tuvastame lisaks olemasolevatele riskidele, mis on seotud asutuse tegevusega ka toimepidevuse riskid. Kui olemasolevat riskide haldamise süsteemi ei ole, siis loome selle.

Ainult olulised riskid on olulised, seejuures mitte alati ei ole vaja kõike kohe maandada. Oluline on teha maandamistegevusi õigel ajal. Selleks, et tuvastada see õige aeg on vaja varajase hoiatuse süsteemi. Iga teatud näitaja juures aktiveeritakse teatud tegevusplaan.

Erinevate tasemete plaanid vastavalt varajase hoiatuse süstseemile.