Kriisijuhtimine omavalitsuses

Kui maandamismeetmed ei ole olnud piisavad on vaja süda sokisäärest välja võtta, sest proaktiivsus on kriisijuhtimise võti.

Kriisijuhtimine on male - sa pead suurema osa ressurssidest paigutama tuleviku negatiivsete mõjude ära hoidmiseks. See, mis toimub praegu on lahkunud rong ja sinna pole mõtet palju ressursse paigutada. 

Kriisijuhtimine põhineb planeerimise oskusel, mis omakorda põhineb mõjude hindamisel.

Kriisijuhtimise teenused omavalitsustele

Omavalitsuse riskijuhtimise süsteem

Igal asutusel on seatud eesmärgid, mida soovitakse saavutada ning iga eesmärgi saavutamist mõjutavad riskid. Riskide maandamiseks on olulised nii asutuse juhtkonna tegevus, riskijuhtimine ja riskide maandamine kui ka tegevuste elluviimise kontrollimiseks mõeldud sisekontrollisüsteem. Kokku moodustab see RISKIJUHTIMISSÜSTEEMI.

Riskijuhtimise olulised elemendid on:

  1. riskijuhtimise raampõhimõtted ja protseduurireeglid;

  2. riskide tuvastamine ja hindamine;

  3. riskihaldusmeetodi valik ja sisekontrollimeetmete rakendamine;

  4. seire, aruandlus ja muudatuste sisseviimine, korrigeerimine;

  5. riskikultuur.

 

Võta meiega ühendust ja me aitame sul luua riskiteadliku organisatsiooni.

Teenuse raames me kaardistame olemasoleva olukorra lähtuvalt riskijuhtimise süsteemi küpsusastmest ning teeme ettepanekud süsteemi parendamiseks. Lisaks koolitame nii juhtkonna kui personali.

Hädaolukorra lahendamise plaan koostatakse Vabariigi Valitsuse määruse kohaselt ja sisaldab järgmist teavet:

1. Hädaolukorra kirjeldus, sealhulgas kokkuvõte hädaolukorra võimalikust mõjust

2. Plaani rakendamise tingimused, sealhulgas, millise soovitud tulemuse korral lõpetatakse plaani kasutamine

2.1. HOLP rakendamise tingimused

2.2.      HOLPi kasutamise lõpetamise tingimused

2.3.      Hädaolukorra  lahendamise lõpetamise protseduur

3.     Hädaolukorra lahendamisel osalevate asutuste ja isikute loetelu ning nende ülesanded

3.1.      Vallavalitsuse ülesanded

3.1.1.    Valla juhtkond

3.1.2.   Majandusosakond

3.1.3.   Sotsiaalosakond

3.1.4.   Avalikud suhted

3.1.5.   Haridus-ja kultuuriosakond

3.1.6.   Kantselei

3.1.7.   Finantsosakond

3.2.      ETO-d

3.3.      Oluline partner 1

3.4.      Oluline partner 2

3.5.      Oluline partner 3

4.     Hädaolukorra lahendamise eesmärgid

4.1.      Hädaolukorra lahendamise esmased eesmärgid

4.2.      Eesmärkide elluviimiseks korraldatavad tegevused

5.     Hädaolukorra lahendamisse kaasatavate asutuste vahel kokkulepitud sündmuse tõenäoline lahenduskäik

5.1.      Algstsenaarium

5.2.      Eeltegevused ohu faasis

5.2.1.   x-2 päeva

5.2.2.   x-1 päev

5.2.3.   x- hädaolukord

6.     Asutuste- ja isikutevahelise teabevahetuse korraldus

7.     Avalikkuse teavitamise korraldus

8.     Asutuste ja isikute koostöö korraldus uurimistoimingute tegemisel

9.     Elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorra korral teave elutähtsa teenuse tagamise korralduse kohta

10.   Hädaolukorra lahendamise juhtimisstruktuur ja -korraldus

10.1.    Hädaolukorra juhi määramine

10.2.    Hädaolukorra juhi ülesanded

10.3.    Valla staap

11.   Hädaolukorra lahendamiseks vajalike võimete loetelu ja nende kasutusele võtmise tingimused

12.   Eriolukorra kehtestamisega kaasnevate tegevuste loetelu.

13.   Muud tegevused

13.1.    Infojuhtimise süsteem

13.2. Ulatuslik evakuatsioon

13.2.1. Ulatusliku evakuatsiooni taotlemine

13.2.2. Ulatusliku evakuatsiooni läbiviimises osalemine

13.2.3. Ulatusliku evakuatsiooni lõpetamine

Kriisireguleerimisõppus

Koostame vastavalt teie soovidele kriisireguleerimisõppuse. Olgu selleks lauaõppus, praktiline õppus või hübriid. Harjutusõppus, kontrollõppus või koostööõppus.

Stsenaariumiteks kasutame rasked ilmastikutingimused, suurõnnetus, õnnetus merel, maal, taevas.

Meie õppused on reaalse vastmänguga. Kasutame erineva tasemega vastumängu, vastavalt teie valmisolekule ja soovile. Imiteerime vigastusi, helistamisi, sõimu, vägivalda. Kõike, mis reaalne elu ka päriselt sisaldab.

Võta meieha ühendust ja teeme teile päriselt toimiva ja hariva õppuse.

Koostame elutähtsa teenuse osutaja (ETO) toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele.

Toimepidevuse riskianalüüs sisaldab:

 1) elutähtsa teenuse kirjeldust ja teenuse nõutud taset;
2) kriitiliste ülesannete välja selgitamist;

 3) kriitiliste ressursside välja selgitamist;

 4) Ohtude ja stsenaariumite välja selgitamist;

 5) Ennetavate meetmete ettepanekuid;

 6) Kokkuvõtet.

 

Toimepidevuse plaan sisaldab:

1) Plaani kasutusele võtmise tingimusi;

2) taastekavasid vastavalt stsenaariumitele.