Kohaliku omavalitsuse hädaolukorra lahendamise plaan

Hädaolukorra lahendamise plaani koostamise juhend

Hädaolukorra lahendamise plaani näidis

Kohaliku omavalitsuse hädaolukorra lahendamise plaani koostamine ja uuendamine

Hädaolukorra lahendamise plaan koostatakse Vabariigi Valitsuse määruse kohaselt ja sisaldab järgmist teavet:

1. Hädaolukorra kirjeldus, sealhulgas kokkuvõte hädaolukorra võimalikust mõjust

2. Plaani rakendamise tingimused, sealhulgas, millise soovitud tulemuse korral lõpetatakse plaani kasutamine

2.1. HOLP rakendamise tingimused

2.2.      HOLPi kasutamise lõpetamise tingimused

2.3.      Hädaolukorra  lahendamise lõpetamise protseduur

3.     Hädaolukorra lahendamisel osalevate asutuste ja isikute loetelu ning nende ülesanded

3.1.      Vallavalitsuse ülesanded

3.1.1.    Valla juhtkond

3.1.2.   Majandusosakond

3.1.3.   Sotsiaalosakond

3.1.4.   Avalikud suhted

3.1.5.   Haridus-ja kultuuriosakond

3.1.6.   Kantselei

3.1.7.   Finantsosakond

3.2.      ETO-d

3.3.      Oluline partner 1

3.4.      Oluline partner 2

3.5.      Oluline partner 3

4.     Hädaolukorra lahendamise eesmärgid

4.1.      Hädaolukorra lahendamise esmased eesmärgid

4.2.      Eesmärkide elluviimiseks korraldatavad tegevused

5.     Hädaolukorra lahendamisse kaasatavate asutuste vahel kokkulepitud sündmuse tõenäoline lahenduskäik

5.1.      Algstsenaarium

5.2.      Eeltegevused ohu faasis

5.2.1.   x-2 päeva

5.2.2.   x-1 päev

5.2.3.   x- hädaolukord

6.     Asutuste- ja isikutevahelise teabevahetuse korraldus

7.     Avalikkuse teavitamise korraldus

8.     Asutuste ja isikute koostöö korraldus uurimistoimingute tegemisel

9.     Elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorra korral teave elutähtsa teenuse tagamise korralduse kohta

10.   Hädaolukorra lahendamise juhtimisstruktuur ja -korraldus

10.1.    Hädaolukorra juhi määramine

10.2.    Hädaolukorra juhi ülesanded

10.3.    Valla staap

11.   Hädaolukorra lahendamiseks vajalike võimete loetelu ja nende kasutusele võtmise tingimused

12.   Eriolukorra kehtestamisega kaasnevate tegevuste loetelu.

13.   Muud tegevused

13.1.    Infojuhtimise süsteem

13.2. Ulatuslik evakuatsioon

13.2.1. Ulatusliku evakuatsiooni taotlemine

13.2.2. Ulatusliku evakuatsiooni läbiviimises osalemine

13.2.3. Ulatusliku evakuatsiooni lõpetamine