top of page

Objektikaitse on sellise maa-ala, ehitise või seadme kaitse, mille ründamine, hõivamine, kahjustamine või hävitamine takistab oluliselt või toob kaasa võimetuse täita püsivat kriisiülesannet. Objektikaitse hõlmab objekti füüsiliseks kaitseks vajalike meetmete rakendamist ning objekti valvet. 

Maa-ala, ehitise või seadme võib määrata alaliselt või ajutiselt kaitstavaks olulise tähtsusega objektiks, mille kaitse korraldamisel tuleb rakendada täiendavaid nõudeid.

Kogu teabe töötlemine, mis puudutab objektikaitse korraldamist, toimub vähemalt tasemel AK ja teadmisvajaduse põhiselt - ainult väike arv inimesi teab, mida ja kuidas objektikaitset korraldatakse. Riigiasutustel on see vähemalt tasemel P ehk piiratud tasemel riigisaladus.

MIDA SISALDAB OBJEKTIKAITSE?

Objektikaitse jaguneb kaheks - analüüs ja plaan. Analüüsi eesmärk on tuvastada olemasolev olukord ning nõrkused, plaani eesmärk on kirjeldada selged protseduurireeglid, kuidas toimib objekti kaitse ning kaitse tõstmine erineva tasemega kriisiolukordade ajal - kokku on 4 taset.

 

Mõlemal juhul on vaatluse all järgmised meetmed:

- ehituslik olukord ja meetmed

- tehniline olukord ja meetmed

- töökorralduslik olukord ja meetmed

Rohkem seda teemat avalikult avada ei saa. Arvestage, et 1 ja 2 tasemele on objektikaitse AK tasemel, 3 ja 4 ning riskide analüüs tasemel P.

Objektikaitse teenus on kõigile neile püsiva kriisiülesande asutustele, kes vajavad abi ja nõu objektide kaitse tagamisel. 

Meie pädevuses on:

1) koostada objektikaitse analüüs

2) koostada objektikaitse plaan tasemel 1 ja 2 (3 ja 4 ainult piiratud tasemel riigisaladust käitleva asutuse loal asutuse admin.alas)

3) testida objektikaitset ehk viia läbi testõppusi.

KELLELE KOHUSTUSLIK?

Püsiva kriisiülesandega asutusel on oma tegevuse toimepidevuse tagamiseks kohustus määrata toimepidevuse tagamiseks vajalikud objektid, nende kaitse ja objektidel varjumisekorralduse, kuid kui asutus ei pea oluliseks, siis ei pea ka määrama.

Kui asutus on määranud sellised objektid, mida kaitsma peab ja Vabariigi Valitsus või valdkonna eest vastutav minister on need kinnitanud vastavalt kategooriale, siis nendele kategooriatele nõuetele  objekt vastama ka peab.

PALJU TEENUS MAKSAB?

Hind sõltub suuresti objekti iseloomust ja töömahust. Seega palun saada meile kiri, saame kokku ja me ütleme sulle hinna.

KUIDAS TÖÖ KÄIB?

  1. Lepime kokku hinna, valmimise kuupäeva ja sõlmime lepingu

  2. Meie koostame projektiplaani ning kaardistame vajalikud inimesed, kellel on anda väärtuslikku teavet

  3. Kaitseme plaani juhtkonnas

  4. Lepime vajalike inimestega kokku intervjuude ajad ning viime intervjuu läbi

  5. Koostame dokumendi mustandi

  6. Saadame mustandi asjaosalistele kommenteerimiseks

  7. Parandame mustandi ja koostame puhtandi

  8. Kaitseme puhtandi, vajadusel viime sisse parendused

  9. Anname aktiga töö üle.

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused kriisijuhtimise korraldamisel erinevates valdkondades: omavalitsused, riigiasutused, ettevõtted, riigi äriühingud. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad riskidele reageerimise võimet tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas ehitada omale üles üks korralik kriisijuhtimise süsteem. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. 

Täielik ja pidev koostöö
Kriisijuhtimise võimekuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.​
Toetav tugi
Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.
Lihtsalt arusaadavad tööd
Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha
Fikseeritud hind
Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.
bottom of page