KRIISIDE JUHTIMINE

Kriisijuhtimine on male - sa pead lisaks järgmisele käigule nägema samme ette, seejuures oluline on pidevalt kohaneda - kriiside ajal on infot vähe, teave puudub ja su esmane samm on tihti ehku pealt tehtud. See on okei, sest muidu ei nimetataks seda kriisiks. 

SA PEAD HINDAMA NII KRIISI KUI MAANDAMISMEETMETE MÕJUSID.

kriisijuhtimine, kriiside juhtimine

Meie peamised teenused

daolukorra lahendamise plaan

Koostame hädaolukorra lahendamise plaani vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele, asutuse hädaolukorra riskianalüüsile ning Riigikantselei suunistele.

Kooskõlastame asjasse puutuvate asutuste ning isikutega, koolitame vajadusel personali.

Elutähtsa teenuse 
toimepidevuse plaan

Elutähtsa teenuse osutaja (ETO) ja muude oluliste teenuste osutaja kirjeldab plaanis tingimusi, mille korral rakendatakse plaanis kirjeldatud meetmeid, kasutuselevõtmise korda ja koostab vajalikud taastekavad.

Teenuse raames koostame riskianalüüsis leitud stsenaariumite alusel toimivad ja lihtsad lahendused riskide maandamiseks ja toimepidevuse tagamiseks.

Toimepidev kriisijuhtimine

Koostame asutustele ja kogukondadele toimepideva kriisijuhtimise strateegilise dokumendi, kus töötame välja lahendused pideva ja jätkusuutliku kriisijuhtimise korraldamise.

Töö raames kaardistame sobilikud kohad, olemasolevad teenused, teenuste alternatiivsed lahendused ning aitame neid ellu viia.

Kriisijuhtimise süsteemi analüüs

Olulised kriisijuhtimissüsteemi komponendid on:

- eesmärkidest ja ülesannetest lähtuv kriisijuhtimise struktuur;

- juhtimise ülesehitus ja korraldus;

- situatsiooni hindamise, ohunäitajate tuvastamise ja arengu järgimise (assessment) korraldus;

- infojuhtimise süsteemi ülesehitus ja korraldus;

- toimivad plaanid vastavalt ohu tasemele.

Teenuse raames hindame, kuidas need on sinu asutuses üles ehitatud.

Kriisireguleerimisõppus
 

Vali teema ja meie korraldame.

Võimalikult elulise ja tõese kriisireguleerimisõppuse korraldamine koos vastumänguga vastavalt tellija soovidele ja valmisolekule.

 

Võimalik tellida ka vaid hindamise korraldamine või alamtegevuse juhtimine.

Kriisiks valmisoleku koolitus

Õpetame inimestele, kuidas olla ise toimepidevam, muuta oma pere toimepidevaks ning kuidas aidata kaasa omavalitsuse toimepidevuse suurendamisele.

Käsitleme teemasid nagu:

- kriitilised vajadused;

- kriitilised ülesanded;

- alternatiivsed lahendused;

- toimepidev kodu ja kontor.

Igasuguse kriisijuhtimise süsteemi olemuseks on eesmärkidel põhinev valmisolek ja reageerimine.

Olulised komponendid on:

- eesmärkidest ja ülesannetest lähtuv kriisijuhtimise struktuur;

- juhtimise ülesehitus ja korraldus;

- situatsiooni hindamise, ohunäitajate tuvastamise ja arengu järgimise (assessment) korraldus;

- infojuhtimise süsteemi ülesehitus ja korraldus;

- toimivad plaanid vastavalt ohu tasemele.

Kriisimeeskonna loomine

Kriisijuhtimise struktuur peab peegeldama eesmärke, miks see meeskond kokku kutsutud on. Oluline on mõista, et struktuuri aluseks on eesmärgid, mida soovitakse saavutada, mitte vastupidi. Kuna struktuur koosneb inimestest, nimetame seda edaspidi kriisimeeskonnaks (crisis management team). Kõik kriisimeeskonna liikmed „mängivad“ mingeid rolle, st struktuur on kogum rollidest, mis tulenevad eesmärkidest.

Kriisimeeskonna struktuur peab peegeldama olulisi komponente, et tuumikülesandeid ellu viia. Tavaliselt seotakse sarnased alamülesanded üheks komponendiks ehk kriisigrupiks. Eesti kriisireguleerimise maastikul kasutatakse mõistet staabigrupp [4]. Tavaliselt on erinevatel kriisigruppidel oma juht, kes allub vahetult kriisijuhile (Eesti kriisireguleerimise maastikul kasutatakse mõisteid hädaolukorrajuht ja staabi korral staabijuht).

Situatsiooni hindamine, ohunäitajate tuvastamine ja arengu järgimine (assesment)

Situatsiooni hindamine on kriisijuhtimise üks võtmeelemente, kuna on aluseks otsustele. Seega lähtuvalt hindamisest on otsused kas õiged või valed. Situatsiooni hindamisel on oluline, et see algaks esmaste ohuilmingute ajal. Seega situatsiooni hindamine on tegevus, mida alustatakse kohe esimese tegevusena.

Juhtimine (coordination, command, control)

Juhtimisel on kolm tasandit: strateegiline, taktikaline ja operatiivne. Tegevused sõltuvad selgetest eesmärkidest- kui ühel tasandil selged eesmärgid puuduvad, siis ei ole teistel tasanditel võimalik edukalt ülesandeid täita.

Efektiivne ja ajakohane infojuhtimise süsteem (information management)

Infojuhtimise eesmärk on tagada, et a) õige tasemega info jõuab õigele inimesele õigel ajal õiges formaadis õigesse kohta; b) informatsiooni jagamiseks kasutatakse optimaalsemat teed [7]; c) välditakse asjatuid segamisi (oluline info on õiges kohas ja reaalajas kõigile alati kättesaadav ilma teist osapoolt segamata).

Toimivad plaanid vastavalt ohutasemele.

Iga plaan on hea ainult teatud ajahetkel. See tähendab, et kriisi või kriisi ohu erinevates olukordades toimib erinev plaan. Selliste plaanide tegemine on keeruline nende kriiside puhul, mida veel kogetud ei ole ehk puudub kogemus. Samas teada olevate kriiside korral, nagu ka praegune COVID-19 kriis, on võimalik koostada väga hea ja toimiv kriisiplaan erinevate näitajate tingimustest. ROHELINE- KOLLANE- ORANZ-PUNANE strateegia on võrdlemisi hea strateegia, kui sellele anda korralik sisu.

Teenuse raames me hindame, kuidas on sinu omavalitsuses need olulised tegurid paigas ning kas need vastavad asutuse eesmärkidele.

Mida ma oskan sinu heaks teha?

> Ma oskan hinnata, kas sinu kriisijuhtimise süsteem on tugev, paindlik ja tegus selleks, et kiirelt reageerida realiseerunud tõsiste riskide tagajärgedele ja nende mõjudele.

> Ma oskan aidata täita efektiivselt õigusaktidest tulenevaid kohustusi, näiteks elutähtsa teenuse osutaja toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine, kriisireguleerimisõppuse korraldamine ja palju muud.

> Ma oskan valmistada inimesi kriisideks ette, viies läbi praktilisi kriisideks valmisoleku koolitusi. Seejuures räägin ka seda, kuidas nemad osalevad ettevõtte või asutuse toimepidevuse suurendamises.

> Ma oskan sind aidata kriisiplaanide ja hädaolukorra lahendamise plaanide koostamisel ning uuendamisel, seejuures rõhk on mõjudel.

> Ma olen väärtust loov riskijuhtimise ekspert sinu riskijuhtimise meeskonnas.

Minu väärtus sulle 

Ma koostan ja visualiseerin sulle kogu sinu tegevuse elukaare. Ja ma mõtlen kogu elukaare, mitte ainult seda osa, kus sina tegeled. Iga teenus ja toode algab kusagilt ja lõppeb. Kui sa tegeled põllumajanduses, siis sinu elukaare algus on põllumajanduseks vajalik maa. Kui sa tegeled metalliga, siis see on metalli kaevandamine. 

Mida täpselt sa tead oma tegevuse aluseks olevat elukaart, seda täpsemalt näed sa ka oma riske. Enamus riskidest ei ole sinu omad, kuid sa pead neid hindama.

Kui sa alles praegu, s.o peale 24.02.22 alles hakkad mõtlema oma kriisiplaani uuendamise peale, siis unusta senine praktika.

Kui mina oleksin praegu sinu asemel, siis .....

Tarneahela peenhäälestus - nüüd ja kohe

Head toimivad kriisiplaanid on koostatud riskianalüüsis leitud oluliste riskide kohta - tuvastad olulised riskid, mõtled välja stsenaariumid ja kriisiplaanis tood välja reaalsed lahendused just selle stsenaariumi jaoks.

On selge, et enam sul riskide tuvastamiseks aega ei ole - need on juba ammu realiseerunud ja sa poleks uneski näinud ette, et Venemaa ründab Ukrainat. Nagu ei osanud keegi ette näha, et lennukiga on võimalik rammida kaksiktorne.

Samas sa pead teadma, millisteks stsenaariumiteks valmis olema pead.

Selleks alusta oma riskihindamist kolmest küsimusest:
a) kui sõltuv sa TEGELIKULT Venemaas oled
2) kui sõltuv sa TEGELIKULT Ukrainast oled 
3) kui sõltuv sa TEGELIKULT Hiinast oled

Sinu kõige parem sõber praegu on ausus ja riskijuhtimise peenhäälestus - sa pead teadma oma oluliste ressursside päritolu. Lepingutest ei ole hetkel mitte mingisugust kasu, sest sõda üldjuhul peetakse ettenägematuks asjaoluks. Täpselt nagu ka sina oma lepingutes sätestanud oled.

Sa pead teadma detailselt, kust kohas sinu ettevõtte eesmärkide täitmiseks vajalikud ressursid pärit on - otseselt ja kaudselt.

Kui sinu tegevuse jaoks on oluline metall, siis sa pead teadma, kust kohas see tuleb - alates maagi kaevandamisest, puhastamisest, sulatamisest, töötlemisest kuni transpordini. Kui palju sellest elutsükslist on seotud Venemaa, Ukraina või Hiinaga. 

Kui palju transpordist käib üle Venemaa? Lennukiga?
Kui palju võib muutuda transpordi hind, kui seda teha lennuki asemel laevadega? Rongidega? Kust kaudu rongid tulevad? 

SA PEAD TEADMA OMA OLULISTE RESSURSSIDE ELUTSÜKLIT PEENSUSTENI. MIKS?

Sul on vaja teada mõjusid. Sa pead oskama ennustada tuleviku mõjusid - kriisijuhtimine on male. Hetkeolukord sind ei aita - see on tulekahju kustutamine, see pole kriisijuhtimine.

Sa saad teha korraliku kriisiplaani vaid siis, kui sa oskad ennustada mõjusid ja seeläbi tead, kuidas need mõjutavad su ettevõtet ja asutust.

Sa peab teadma, kui paljud sinu lepingulised partnerid on sõltuvad Venemaast, Ukrainast, Hiinast.

 

Kas sa tead, et Venemaa on üks suurimaid nikli- ja pallaadiumitarnijaid?

Kui su äri jaoks on need väärismetallid olulised, siis kuidas sa neid saad, kui Venemaa enam Euroopasse ei anna? Kust sa saad pooljuhte, kui su praegune tarnija saab pallaadiumi Venemaalt? Aga liitiumakusid?

 

Kas sa tead, kui palju Venemaa gaasi vajab tootmistegevuseks su Euroopa partner? 

Kui ma räägin peenhäälestus, siis ma mõtlen PEENHÄÄÄLESTUS

Miks ma toon välja Hiina? See justkui pole ju hetkel osapool. On küll. Väga tugevalt on.

Sõjamasin vajab ressursse - metalle. Hiina on üheskoos Venemaaga kuulutanud "sõja" USA ülemvõimu vastu. Samal ajal on Venemaa sõjamasinal vaja metalle. Kuna nende endi kaevandamise / töötlemise võimekus järjest väheneb, kuna on sõltuvuses Lääne peenest elektroonikast ja seadmetest, mida enam ei ekspordita, siis see saadakse Hiinast. Seejuures annab Hiina selle Venemaale isegi oluliselt alla turuhinna. Asi on põhimõttes. Hiina ei kaota midagi, vastupidi- võidab. Venemaa läheneb temale, muutub temast sõltuvaks järjest rohkem. Ja kui selleks on vaja müüa olulisi ressursse kas või tasuta või poolmuidu, siis seda Hiina ka teeb. 

Ära enam oota- hakka pihta. Sa pead teadma tuleviku mõjusid. Kui sa arvad, et ootaks enne uued sanktsioonid ära ja siis tegutsed, siis nägemist - oled juba kaotanud. 
 

Laiendatud kriisijuhtimise ja riskijuhtimise meeskond

Enam ei piisa sellest, kui sa hindad otseseid mõjusid oma ettevõtte või asutuse eesmärkide täitmisele. Sa pead hindama ka kaudseid mõjusid.

On alati kahte tüüpi mõjusid - kriisi enda mõju olulistele valdkondadele ja ka ennetavate meetmete mõju. Näiteks Euroopa Keskpank võib inflatsiooni vähendamiseks tõsta intressi määrasid. See on ennetav meede, millel on väga suur mõju asutustele, ettevõtetele, inimestele kõikidest valdkondadest.

See on aeg, kus sa peaksid oma asutusesisest kriisijuhtimise või riskijuhtimise meeskonda täiendama  asutuseväliste  oma ala ekspertidega, kes suudavad lahti seletada erinevate meetmete mõjusid laiemas vaates. 

Ukraina põgenikud, kes peavad siia jääma kauemaks, toovad kaasa olulisi mõjusid nii kinnisvaras, tööhõives, palgapoliitikas. Nad on siin väga teretulnud, kuid kõikidel mõjudel on kaks poolt. Nad on nii imeline võimalus paljudele ettevõtetele, kuid ka sotsiaalne probleem meie süsteemile. Mitte nemad ei ole probleem, vaid riikide sotsiaalne sfäär on rikutud. Inimesed kardavad muutusi, mida nad ei mõista. Samuti ettevõtted.

Finantsmõjude hindamine

Mida IMF või Euroopa Keskpank võivad praegu teha? Kuidas see sinu ettevõtte finantsvõimekust mõjutab? Mis juhtub, kui intressid tõusevad 5%ni? Kui kõrgele võib tõusta intress? Kuidas see sinu ettevõtte laenukoormust ja refinantseerimise võimekust mõjutab? Kui hästi on sinu laenud tagatud sinu varadega? Kas need varad on sõltuvusest baasintressist? Milline on kõige mustem stsenaarium?

Sa pead nende muutuste jaoks tegema selged plaanid. Seega kui sa ei taha kaasata oma kriisimeeskonda eraldi inimesi, siis finantseksperdid sa peaksid kindlasti kaasama.