top of page

Kemikaaliohutuse tagamine

Aitame ohtlikel ettevõtetel täida kemikaaliseadusest tulenevad nõuded kiirelt ja ilma liigse kärata ning bürokraatiata. Koostame dokumendid, kooskõlastame TTJA ja Päästeametiga.

kemikaaliohutuse dokumendid

TEABELEHE KOOSTAMINE

RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE

Riskianalüüsi eesmärk on määrata ja hinnata võimalikke ohte, mis kemikaalide käitlemisel võivad aset leida, sh hinnata võimaliku õnnetuse tõenäosust ja selle väljundi mõju elule, varale, keskkonnale ja elutähtsatele teenustele. Riskianalüüsi põhjal koostatakse ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan. Teenus sisaldab kooskõlastamist riigiametitega.

Hinnad

C-kategooria ehk ohtliku ettevõtte riskianalüüs - 2200EUR + km

B-kategooria ehk suurõnnetuse ohuga ettevõtte riskianalüüs - 3200EUr + km

HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAANI KOOSTAMINE

Hädaolukorra lahendamise plaanis antakse ülevaade rakendatavatest abinõudest ning vajalikest ressurssidest õnnetuse üle kontrolli saavutamiseks ja selle tagajärgede piiramiseks, sätestatakse õnnetusest teavitamise kord ning antakse käitumisjuhised elanikkonnale õnnetuse korral tegutsemiseks. Koostatakse riskianalüüsi põhjal. Teenus sisaldab kooskõlastamist riigiametitega.

Hinnad

C-kategooria ettevõte - 1500EUR + km

B-kategooria ettevõte - 2200EUr + km

A-kategooria ettevõte - 2900EUR + km

OHUTUSE TAGAMISE SÜSTEEMI KOOSTAMINE

Ohutuse tagamise süsteemi peab koostama B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte ja see peab vastama ettevõttest lähtuvale ohule. Süsteemi kirjelduses kajastatakse suurõnnetuse vältimise poliitikat ja juhtimissüsteemi, mis seondub õnnetuse vältimisega, eesmärgiga tagada inimeste ja keskkonna ohutus asjakohaste vahendite ja struktuuride ning juhtimissüsteemide rakendamisega. Teenus sisaldab kooskõlastamist riigiasutustega.

Hind 2200EUR + km

OHUTUSARUANDE KOOSTAMINE

Ohutusaruanne sisaldab nii riskianalüüsi kui ka ohutuse tagamise süsteemi kirjeldust ning lisaks käitise ja selle lühiümbruse tutvustust, kaitse- ja sekkumismeetmete ning allüksuste tegevuste kirjeldust. Ohutusaruande peab koostama A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte. Teenus sisaldab kooskõlastamist riigiasutustega.

Hind 4900EUR + km

PS! HINNALE LISANDUB RIIGILÕIV, MILLE PEAB MAKSMA ETTEVÕTE ISE.

A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1030 eurot.

B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 900 eurot.

C-kategooria ettevõtte käitamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.

Riigilõivu tasumisel märgitakse maksedokumendile selle toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse, või viide riigilõivuseaduse riigilõivumäära kehtestavale sättele.

Riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga 2900082391:

  • SEB – EE891010220034796011

  • Swedbank – EE932200221023778606

  • Luminor Bank – EE701700017001577198

PS! ÄRA UNUSTA, ET B- JA A-KATEGOORIA SUURÕNNETUSE OHUGA ETTEVÕTTEL PEAB OLEMA VASTUTUSKINDLUSTUS (Kemikaaliseadus §25. See ei tohi olla väiksem, kui 400 000eur).

bottom of page