Chemical Plant
AITAME OHTLIKEL ETTEVÕTETEL TAGADA KEMIKAALIOHUTUSE

Ohtliku ettevõtte, A- ja B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte teabelehe koostamine ja uuendamine.

Ohtliku ettevõtte, A- ja B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaani koostamine ja uuendamine.

A- ja B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohutusaruandei koostamine ja uuendamine.

A- ja B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte  ohutuse tagamise süsteem loomine ja uuendamine.

Ohtliku ettevõtte, A- ja B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte riskianalüüsi koostamine ja uuendamine.

Ohtliku ettevõtte, A- ja B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte hädaolukorra õppuse korraldamine.

Ohtliku ettevõtte, A- ja B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte teabeleht, hädaolukorra lahendamise plaan, ohutusaruanne, ohutuse tagamise süsteem, riskikommunikatsiooni korraldamine, elanike teavitamine - MindUp Systems tagab sulle ohutuse ja kõikide nõuete korrasoleku. Vajaduse korral kooskõlastusprotsessi juhtimine.
 
Kemikaaliohutuse riskianalüüsi eesmärk on määrata ja hinnata võimalikke ohte, mis kemikaalide käitlemisel võivad aset leida, sh hinnata võimaliku õnnetuse tõenäosust ja selle väljundi mõju elule, varale, keskkonnale ja elutähtsatele teenustele. Riskianalüüsi põhjal koostatakse ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan.

Hädaolukorra lahendamise plaanis antakse ülevaade rakendatavatest abinõudest ning vajalikest ressurssidest õnnetuse üle kontrolli saavutamiseks ja selle tagajärgede piiramiseks, sätestatakse õnnetusest teavitamise kord ning antakse käitumisjuhised elanikkonnale õnnetuse korral tegutsemiseks.

Ohutuse tagamise süsteem peab vastama ettevõttest lähtuvale ohule. Süsteemi kirjelduses kajastatakse suurõnnetuse vältimise poliitikat ja juhtimissüsteemi, mis seondub õnnetuse vältimisega, eesmärgiga tagada inimeste ja keskkonna ohutus asjakohaste vahendite ja struktuuride ning juhtimissüsteemide rakendamisega.

Ohutusaruanne sisaldab nii riskianalüüsi kui ka ohutuse tagamise süsteemi kirjeldust ning lisaks käitise ja selle lühiümbruse tutvustust, kaitse- ja sekkumismeetmete ning allüksuste tegevuste kirjeldust.

Suurõnnetuse ohuga ettevõtetel on kohustus tagada avalikkusele ja käitisest lähtuva õnnetuse mõju piirkonda jääda võivatele isikutele ennetavalt teave ohtude, ohutusabinõude ja soovitavate käitumisjuhiste kohta. Ohtlikus või suurõnnetuse ohuga ettevõttes toimuva õnnetuse korral teavitab ohtlikku kemikaali käitlev isik õnnetuse mõju piirkonda jäävaid inimesi õnnetusest koheselt.

Hädaolukorra õppuse korraldamine vastavalt nõuetele. Õppusele eelneb hädaolukorra lahendamise koolitus.