Teenused hoolekandeteenuse osutajatele

Riskijuhtimine  algab  oluliste riskide kaardistamisest. Olulised riskid tulenevad olulistest tegevustest.

Olulised tegevused tulenevad peamiselt  põhimäärusest, hoolekandes on oluliselt tähtis ka hoolealuste sotsiaalsus. Võttes ära korra nädalas kohtumise oma lähedastega võite kahjuks võtta hoolealuselt kõik, mis talle veel rõõmu teeb.

Meie aitame hoolekandeasutustel hinnata riske ja tagada hoolekandeasutuste toimepidevus ning kriisideks valmisolek.

Hooldekodu riskijuhtimise süsteem

Igal asutusel on seatud eesmärgid, mida soovitakse saavutada ning iga eesmärgi saavutamist mõjutavad riskid. Riskide maandamiseks on olulised nii asutuse juhtkonna tegevus, riskijuhtimine ja riskide maandamine kui ka tegevuste elluviimise kontrollimiseks mõeldud sisekontrollisüsteem. Kokku moodustab see RISKIJUHTIMISSÜSTEEMI.

Riskijuhtimise olulised elemendid on:

  1. riskijuhtimise raampõhimõtted ja protseduurireeglid;

  2. riskide tuvastamine ja hindamine;

  3. riskihaldusmeetodi valik ja sisekontrollimeetmete rakendamine;

  4. seire, aruandlus ja muudatuste sisseviimine, korrigeerimine;

  5. riskikultuur.

 

Võta meiega ühendust ja me aitame sul luua riskiteadliku organisatsiooni.

Teenuse raames me kaardistame olemasoleva olukorra lähtuvalt riskijuhtimise süsteemi küpsusastmest ning teeme ettepanekud süsteemi parendamiseks. Lisaks koolitame nii juhtkonna, personali kui elanikud.

Hooldekodu toimepidevuse tagamine

Tervishoiuteenuses mujal maailmas kasutatakse toimepidevuse mõistet kui võimet viia asutuse eesmärgid ellu ka kriiside ajal. Toimepidevuse suurendamine üldhooldusteenuses ja tervishoius  vähendab kriisiolukorras asutuste haavatavust, sest need on paremini ette valmistatud ja efektiivsemad.

Hoolekandeasutuse eesmärgid ei ole lihtsalt kirjas põhimääruses või põhikirjas, kuna Põhiseaduse järgi tuleb tagada VÄÄRIKAS ELU. Seega toimepidevust hoolekandeasutuses tuleb vaadelda laiemalt nii asutusepõhiselt kui elaniku põhiselt ja see viimane on tähtsam. Oluline on, et elanikud saaks tegeleda nende asjadega, millega nad said tegeleda enne hoolekandeasutusse tulemist. Hoolekandeasutus on nende uus ja enamustele viimane kodu. Seega säilima peab elanike autonoomsus, liikuvus, päevarutiinid jne. Mida rohkem on elanikul autonoomiat, seda vähem tõrges on ta asutuse protsesside osas ja seda lihtsam on asutusel.

Teenuse raames me kaardistame olemasoleva olukorra ja teeme lähtuvalt meie metoodikast parendusettepanekud. Koolitame nii juhtkonna, töötajad, pered kui elanikud.

Hooldekodu must ala - puhas ala

Hooldekodu must ala - puhas ala metoodika on asutuse ruumide ja territooriumi jagamine viisil, mis tagab maksimaalse elanike ja personali elu ning tervise kaitse.

Must ala on nakkusohtlik ala, kus eesmärk on töötajate maksimaalne kaitse.

Puhas ala on nakkusohutus ala, kus eesmärk on elanike maksimaalne kaitse nii, et oleks tagatud nende liikumine, sotsiaalsus, autonoomia jne.

Karantiini ala on isolatsiooni ruum või ruumid, kus majutatakse haigussümptomitega hoolealuseid ja vajadusel töötajaid. Eesmärk kaitsta töötajaid ja hoolealuseid.

Protsessid on krijeldatud läbi oluliste tegevuste:

- ala;

- sissepääs alale;

- personal;

- PPE;

- elanikud;

- sotsiaalsus;

- külalised;

- esemed ja asjad;

- ala steriliseerimine ja puhastamine.

Teenuse raames analüüsime asutuse ruume, hooneosasid, hoonet ja territooriumi ning teeme ettepanekud, kuidas võiks asutuse olemasolevaid ressursse kõige mõistlikum kasutada nii, et oleks tagatud elanike ja personali maksimaalne kaitse.